دینداری و احساس امنیت (مطالعه موردی دانش‌آموزان دختر شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیارجامعه شناسیدانشگاه علوم انتظامی

چکیده


این مقاله نتیجه تحقیقی در خصوص میزان دینداری و احساس امنیت دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی شهر تهران است. در این کار علمی‌با بهره‌گیری از تئوری‌های تلفیقی دینداری و احساس امنیت یک فرضیه اصلی و چهار زیرفرضیه تدوین شد که به روش پیمایشی، با پرسشنامه محقق ساخته و با جامعه آماری 400نفر از دانش‌آموزان که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شده بودند مورد آزمون قرار گرفت.
نتایج بدست آمده نشان داد که بین دینداری و احساس امنیت دانش‌آموزان دختر رابطه معنادار و معکوس وجود دارد؛ یعنی هر چه میزان دینداری دانش‌آموزان بیشتر، احساس امنیت آنان کمتر است. هر کدام از ابعاد دینداری (مناسکی، تجربی، اعتقادی و پیامدی) نیز با احساس امنیت رابطه معکوس و معنادار داشتند. بطور کلی تمام فرضیات بصورت معکوس تأیید گردیدند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religiosity and Sense of Security: A Case Study of Female Students in Tehran

نویسنده [English]

  • Fareba Shayegan
چکیده [English]

The current paper is a report of a research on the level of religiosity and sense of security among the female high-school and pre-university students in Tehran. In this scientific work, one main hypothesis and four sub-hypotheses were formulated using the integrated theories of religiosity and sense of security. The hypothesis and sub-hypotheses were tested through survey research, using a researcher-made questionnaire. The Statistical population consisted of 400 students who were selected using multistage cluster sampling.
The results indicated that there was a significant inverse relationship between religiosity and sense of security among female students. In other words, the more religious the students were, the less sense of security they had. Moreover, each of the dimensions of religiosity (ritual, experiential, ideological, and consequential) had a significant inverse relationship with the sense of security. In general, all of the hypotheses were confirmed by reverse.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • sense of security
  • Female students
  • religiosity
  • Ritual Dimension of Religiosity
  • Experiential Dimension of Religiosity
  • Ideological Dimension of Religiosity
  • Consequential Dimension of Religiosity

 

-  انوری، حمیدرضا. (1373)، پژوهشی راجع به تقدیر گرایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی.
-  استامپ، التور و دیگران. (1383)، دربارة دین، ترجمه: مالک حسینی و دیگران. تهران: هرمس.
-  اینگلهارت، رونالد. (1373)، تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه: مریم وتر. تهران: کویر.
-  بیات، بهرام. (1388)، جامعه‌شناسی احساس امنیت، تهران: امیرکبیر.
-  پلاسی، زینب. (1381)، بررسی سنجش ‌میزان احساس‌ امنیت دانشجویان و عوامل ‌مؤثر بر آن با تاکید بر پیامدهای احساس ناامنی، پایان نامه کارشناسی دانشگاه آزاد رودهن.
-  تامسون، کنت و دیگران. (1381)، دین و ساختار اجتماعی (مقالاتی در جامعه شناسی دین)، ترجمه: علی بهرامپور و حسن محدثی. تهران: کویر.
-  توسلی، غلام‌عباس. (1380)، جامعه شناس دینی، تهران: سخن.
-  ترنر، جاناتان. (1373)، ساخت نظریه‌های جامعه شناسی، ترجمه: عبدالعلی لهسائی زاده. شیراز: نوید.
-  خدامرادی، فریده. (1378)، احساس ناایمنی شهروندان تهرانی و عوامل مؤثر بر آن، پایان نامه کارشناسی ارشد.
-  خوش‌فر، غلامرضا. (1380)، بررسی میزان امنیت در استان مازندران، استانداری مازندران.
-  دوآس، دی اس. (1376)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه: هوشنگ نایبی. تهران: نی.
-  زنجانی، عمید. (1374)، امنیت، تهران: دانشگاه تهران.
-  سراج زاده، سید حسین و مهناز، توکلی. (1380)، بررسی عملیاتی دینداری در پژوهش‌های اجتماعی. نامه پژوهش، سال پنجم. شماره 20 و 21.
-  سراج زاده، سیدحسین. (1383)، چالش‌های دینی و مدرنیته و مباحثی جامعه‌شناختی در دینداری و سکولار شدن، تهران: طرح نو.
-  شیخ صدوق. (1388)، خصال، ترجمه: صادق حسن زاده. تهران: ارمغان طوبی. چاپ چهارم، جلد اول.
-  صدیق سروستانی، رحمت الله. (1378)، حاشیه نشینی و پیامدهای امنیتی آن، فصلنامه علوم انتظامی، شماره 8.
-  عطایی، محمد آصف. (1385)، امنیت و حوزه‌های آن در قرآن کریم، روزنامه کیهان 7/10/1385
-  کاشانی، مجید. (1384)، نقش نهادهای آموزشی در برقراری حفظ امنیت ملی، مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی، معاونت اجتماعی ناجا.
-  کیوی، ریمون و کامپنهود، مک وان. (1375)، روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه: عبدالحسین نیک گهر. تهران: فرهنگ معاصر.
-  گولد، جولیوس و ویلیام، کولب. (1376)، فرهنگ علوم اجتماعی، تهران: مازیار.
-  گیدنز، آنتونی. (1388)، پیامدهای مدرنیت، ترجمه: محسن ثلاثی. چاپ پنجم.
-  مؤذن جامی، محمدهادی. (1384)، تأملی ‌بر مفهوم نظم و امنیت و عوامل‌ مرتبط با آن، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 1.
-  نراقی، احمد. (1373)، منطق احیای اندیشه دینی، فصلنامه کیان، سال سوم، شماره 17.