رابطه میزان سرمایه اجتماعی با احساس‌امنیت ‌اجتماعی مطالعه موردی: مهاجران افغان ساکن شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادمددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشدمددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده


نیاز به امنیت از اولین نیازهایی است که انسان از ابتدای حیات خود آن را تجربه می­کند و برخی از صاحبنظران آن را از عوامل زیر بنایی گرد ­آمدن انسان­ها در کنار هم و تشکیل اجتماعات انسانی می­دانند. این نیازدارای ابعاد عینی و ذهنی است که بعد عینی آن شرایط واقعی موجود در جامعه بوده و بعد ذهنی آن احساس و برداشتی است که افراد از شرایط عینی در ذهن‌شان دارند. این پژوهش به بررسی بعد ذهنی امنیت اجتماعی - احساس امنیت اجتماعی مهاجران افغان ساکن شهر تهران و رابطه آن با میزان سرمایه اجتماعی آنها - می­پردازد.
این بررسی مطالعه­ای تبیینی است که جامعه ­آماری آن را تمام مهاجران ­افغان ساکن­ شهر تهران (حدوداً 67000 نفر) تشکیل می‌دهند، که از آن میان تعداد 399 نفر از طریق فرمول کوکران نمونه­گیری و با روش نمونه­گیری خوشه­ای و گلوله ­برفی مورد مطالعه قرار­ گرفتند. جهت سنجش احساس ­امنیت ­اجتماعی و سرمایه­ اجتماعی از پرسشنامه­­­ای محقق­ ساخته که اعتبار و روایی آن مورد تایید قرار گرفت، استفاده ­گردید. نتایج پژوهش نشان داد که پاسخگویان از میزان احساس امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی متوسطی برخوردارند و میان میزان احساس  امنیت ­اجتماعی مهاجران افغانی و میزان سرمایه اجتماعی آنها رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد و وجود رابطه میان اعتماد اجتماعی و هنجارهای همیاری به عنوان دو بعد از سرمایه اجتماعی،  با احساس امنیت اجتماعی نیز اثبات گردید که موید نظریه­ پوتنام و کاکس در این زمینه است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Social Capital and Social Security Feeling: A Case Study of Afghan Migrants Residing in Tehran City

نویسندگان [English]

  • mohammad zahediasl 1
  • tayebeh tarzari 2
چکیده [English]

The need to security is among the primary needs that man experiences in his life. Some scholars consider it as one of the underlying factors in formation of human societies. This need is of both objective and subjective dimensions. The objective dimension lies in the real conditions of society, and the subjective one is, in fact, the interpretation of the objective conditions that people make in their minds. The present research aims to study the subjective dimension of social security, i.e. social security feeling among Afghan migrants residing in Tehran, as well as its relationship with their social capital.
This was an explanatory study and the statistical population included all Afghan migrants residing in the city of Tehran (i.e. around 67,000 people). Based on Cochran's sample size formula and using cluster as well as snowballing sampling methods, 399 subjects were selected. A researcher-made questionnaire, validity and reliability of which was confirmed, was used to measure the social security feeling and social capital. The results showed that the respondents had an average-level of social security feeling and social capital. Moreover, there was a significant positive relationship between the extent of Afghan migrants’ social security feeling and their status of social capital. The results also indicated that social trust and norms of cooperation, as two aspects of social capital, had a significant relationship with social security feeling, confirmingtheories of Putnam and Cox.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Security Feeling
  • Social Capital
  • Afghan Migrants
 
-       بوزان، باری. (1378)، مردم، دولت­ها و هراس، ترجمه: پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول.
-       پوتنام، رابرت. (1380)، دموکراسی و سنت­های مدنی، ترجمه: تقی دلفروز، تهران: انتشارات وزارت کشور، چاپ اول.
-       توسلی، غلام عباس و همکار. (1374)، مفهوم سرمایه در نظریات کلاسیک و جدید با تأکید بر نظریه­های سرمایه اجتماعی،  نامه علوم اجتماعی، شماره 26.
-       چلبی، مسعود. (1383)، جامعه شناسی نظم: تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، تهران: نشرنی.
-       شفیعی، حسن و همکار. (1384)، سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی پایدار، مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی، تهران: انتشارات آشنایی.
-       شریفیان ­ثانی، مریم. (1384)، مجموعه مقاله­های سمپوزیوم سرمایه ­اجتماعی و رفاه اجتماعی، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، چاپ اول.
-       غریبی، حسن. (1389)، پیش‌بینی سرمایه اجتماعی بر اساس متغیرهای زمینه‌ای، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، سال دوم، شماره دوم.
-       غفاری، غلامرضا. (1390)، سرمایه اجتماعی و امنیت انتظامی، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
-       فوکویاما، فرانسیس. (1384)، سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی، مترجم: کیان تاجبخش، تهران: نشر شیرازه
-       کلمن، جیمز. (1377)، بنیادهای نظریه اجتماعی، مترجم: منوجهر صبوری، تهران: انتشارات نشر نی، چاپ اول.
-       مارتین، فیلیپ. (1383)، مهاجرت نیروی کار، مترجم: حسن هفده تن ، تهران: چاپ اول، موسسه کار و تامین اجتماعی.
-       ماندل، رابرت. (1379)، چهره متغیر امنیت ملی، مترجم: پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-       محمودیان، حسین. (1384)، مهاجرت افغان­ها به ایران: تغییر در ویژگی­های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی و انطباق با جامعه مقصد، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، زمستان 2386، شماره 4.
-       نوید نیا، منیژه. (1382)، درآمدی بر امنیت اجتماعی، فصلنامه مطالعات راهبردی، تهران: سال ششم، شماره 19.
-       OscarW.Gabriel. (1995), "Polttical Efficency and Trust, Editedin the Lmpact of Values",by Sun W,Van Elinor Scorbrough,Oxford.
-       Putnam , Robert ,D and Goss ,Kiritin, (2001). "Intrudution"in Putnam (ed) ",Democracies in flux,The evalution of Social Capital in Contemporary Society,Oxford University Press.
-       Wall, Ellen , Gabriele Ferrazzi, AND Frans Scheryer, (1998). Getting The Goods On Social Capital" Rural Sociology, 63(2).