سلامت اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن مطالعه موردی: زنان سرپرست‌خانوار شهر قروه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشدمددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده


این تحقیق به بررسی میزان سلامت اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در میان زنان سرپرست­خانوار در شهرستان قروه می­پردازد. رویکردی نظری تحقیق مبتنی بر رویکردهای سلامت اجتماعی کییز، پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی وبر، باورهای دینی گلاک و استارک و مهارت‌های ارتباطی می‌باشد. جامعه آماری شامل تمام زنان سرپرست خانوار( 92 نفر) زیر پوشش سازمان بهزیستی شهر قروه می‌باشد. همچنین 92 نفر از زنان غیر­سرپرست­خانوار ساکن همان شهر به صورت تصادفی جهت مقایسه به روش پیمایشی مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته­های تحقیق نشان داد که از لحاظ میزان سلامت اجتماعی و ابعاد آن (که شامل پنج بُعد است) در میان زنان سرپرست خانوار و زنان غیرسرپرست، تفاوت معنادار آماری وجود دارد. به علاوه از لحاظ متغیرهای پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی، باورهای دینی (بُعد اعتقادی) و مهارت‌های ارتباطی بین زنان سرپرست­خانوار و زنان غیر سرپرست تفاوت معناداری وجود ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Social Health Rate and The Social Factors Effective on it: A Case Study of Women Heading Households in Qurveh

نویسندگان [English]

  • hossein Yahyazadeh 1
  • Mhmvd rmzany 2
چکیده [English]

Thepresent research aims to study the social health rate and the social factors effective on it among women heading households in Qurveh city, Kurdistan province. The theoretical framework of the studyconsists of the Keyes’s social health approach, Weber's theory of socio-economic status, Stark and Gluck model of religious beliefs, and Vatzik’s model of communication skills.The statistical population included all women heading households in Qurveh city who were under coverage of State Welfare Organization (n=92). Also, 92 housewives residing in the same city were randomly selected to be surveyed as the comparison. The results showed that there was a significant relationship between women heading households and housewives, in terms of the social health rate and its different aspects (including five aspects). Moreover,no significant difference was observed between the two groups in terms of socio-economic variables, religious beliefs, and communication skills.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Health
  • Women Headed Households
  • Housewives
  • Qurveh
 
ـ امینی، منصور. (1390)، بررسی عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی: مطالعه موردی جوانان 18تا 29 سال شهر نقده، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی.
ـ بختیاری، آمنه. (1385)، «حکومت و زنان سرپرست­خانوار»، کتاب زنان، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، سال نهم، شماره 34.
ـ بیرو، آلن. (1370)، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه: باقر ساروخانی، تهران.
ـ پارک، جان­اورت؛ پارک، ک. (1384)، درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی، ترجمه: حسین شجاعی تهرانی با نظر حسین ملک افضلی، تهران: نشر سماط.
ـ تامین، ملوین. (1385)، جامعه­شناسی قشربندی و نابرابری­های اجتماعی، ترجمه: عبدالحسین نیک­گهر، انتشارات توتیا
ـ تبارزدی، ‌هادی. (1386)، بررسی ارتباط سلامت اجتماعی و متغیرهای دموگرافیک اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، گروه آموزشی مدیریت رفاه.
ـ توسلی، غلامعباس. (1382)، نظریه­های جامعه­شناسی، تهران: نشر نی.
ـ حسینی، سیده فاطمه. (1387)، بررسی میزان سلامت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی.
ـ دغاقله، عقیل؛ کلهر، سمیرا. (1389)، آسیب­های شهری در تهران: وندالیسم، دختران فراری، زنان سرپرست خانوار و تکدی­گری، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
ـ دواس، دی. ای. (1390)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه: هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی، چاپ سیزدهم.
ـ زارع، فاطمه. (1390)، بررسی رابطه بین میزان سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار و نوع سرپرستی آنها، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی.
ـ زاهدی اصل، محمد. ( 1386)، مددکاری اجتماعی و نقش آن در حوزه سلامت اجتماعی ایران، همایش بین­المللی نقش دولت‌ها در تامین سلامت اجتماعی.
ـ سام­آرام، عزت اله. (1391)، نظریه­های مددکاری اجتماعی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
ـ سجادی، حمیرا؛ صدرالسادات، سیدجلال. (1384)، «شاخص­های سلامت اجتماعی» ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 7 و 8 ، تهران: انتشارات مؤسسه اطلاعات.
ـ سراج زاده، سید حسین. ( 1383) نیمه پنهان، گزارش نوجوانان شهر تهران از کجروی‌های اجتماعی و دلالت‌های آن برای مدیریت فرهنگی، پژوهش علوم انسانی، دانشگاه تهران، شماره 42و 41.
ـ شیخی، محمدتقی. (1382)، جامعه­شناسی مسائل اجتماعی و مددکاری اجتماعی، انتشارات حریر.
ـ شیری، مرتضی. (1390)، بررسی میزان سلامت اجتماعی افراد کم­توان جسمی- حرکتی و عوامل مؤثر برآن در شهر تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی.
ـ کتس، جین و پیروی، آلیسون. (1384)، ارتقای سلامت (دانش و رفتار)، ترجمه: شجاعی­زاده ودیگران، تهران: انتشارات آینده سازان.
ـ کمالی، علی. (1379)، مقدمه­ای بر جامعه­شناسی نابرابری­های اجتماعی، تهران: انتشارات سمت.
ـ گرپ، ادواردج. (1373)، نابرابری اجتماعی (دیدگاه­های نظریه‌پردازان کلاسیک و معاصر)، ترجمه: محمدرضا سیاهپوش و احمدرضا غروی­نژاد، تهران: نشر معاصر.
ـ محسنی، منوچهر. (1385)، جامعه­شناسی پزشکی، تهران: انتشارات گلشن.
ـ مرکز آمار و اطلاعات راهبردی. (1391)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
ـ نوری، مهشید. (1382)، بررسی سلامت روان زنان سرپرست خانوار، انتشارات دانشگاه بهزیستی.
ـ هزار­جریبی، جعفر؛ صفری­شالی، رضا. (1391)، آناتومی رفاه اجتماعی، تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ.
-    Glock & Stark. (1966). Dimention of religion commitment, The measured of  religisity,chapter 8.
-    Keyes, C.M. Shmotkin, D. Ryyf, D.D. (2004). "Optimizing well- behng: the Emprical Encunter of two tradititins". Journal of personality and social psychology.