بررسی رابطه سرمایه‌ اجتماعی سازمانی و رضایت شغلی در بین کارکنان شرکت ملی گاز ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارجامعه شناسی دانشگاه اصفهان

2 استادیارجامعه شناسی دانشگاه گلستان

چکیده


این پژوهش به بررسی رضایت شغلی در بین کارکنان شرکت ملی گاز ایران و بررسی نقش سرمایة اجتماعی در تبیین رضایت پرداخته است. هدف، تعیین نقش سرمایة اجتماعی در ایجاد رضایت شغلی است. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش انجام گرفته و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت پرسشنامه بوده است. جمعیت آماری این تحقیق شامل کارکنان دفتر تهران شرکت ملی گاز ایران (1000 نفر) می‏باشد. نمونه مورد بررسی در این تحقیق تعداد 290 نفر از کارکنان این سازمان می‏باشد. متغیر مستقل این تحقیق سرمایه­ اجتماعی و متغیر وابسته آن رضایت شغلی است که نتایج بدست آمده، رابطه معنا­داری بین آنها را نشان می­دهد. بر اساس نتایج به دست آمده مشارکت در تصمیم‏گیری‏های سازمان، هنجارهای رایج، اعتماد و سابقه کار کارکنان، مهمترین متغیرهای تبیین­کننده­ رضایت شغلی کارکنان بوده­اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of The Relationship Between Organizational Social Capital and Job Satisfaction Among the National Iranian Gas Company (NIGC) Employees

نویسندگان [English]

  • behjat yazdkhasti 1
  • korosh gholamikutnaei 2
چکیده [English]

The present paper aims to study the status of job satisfaction among the NIGC employees as well as the role of social capital in explaining the satisfaction. The study was a survey research and the data was collected using a questionnaire. The statistical population included all the employees of the NIGC Tehran headquarter (=1000 people), out of which, 290 employees were selected as sample. The independent variable of the study was social capital and the dependent variable was job satisfaction. The results were indicative of a significant relationship between the two variables. Moreover, the most important variables explaining the employees’ status of job satisfaction included participation in organizational decision-makings, prevailing norms, employees’ trust, and working background.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Job Satisfaction
  • Trust
  • Participation
  • Network
  • norm
 
-  ازکیا و غفاری؛ مصطفی و غلامرضا. (1380)، بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در نواحی روستایی شهر کاشان، نامه علوم اجتماعی، شماره 17.
-  ازکیا، مصطفی؛ غفاری، غلامرضا. (1383)، توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران، تهران: نشر نی.
-  باستانی و همکاران. (1386)، سرمایه اجتماعی شبکه و اعتماد متقابل بین شخصی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه الزهرا س 16 شماره 61.
-  بحرالعلوم و همکاران. (1383)، ارتباط بین سبک مدیریت بارضایت شغلی کارکنان سازمان تربیت بدنی شاغل در تهران، پژوهش در علوم ورزشی، شماره چهارم.
-  تاجیخش، کیان. (1384)، سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، تهران: انتشارات شیرازه.
-  توسلی، غلامعباس. (1384)، سرمایه اجتماعی، ثروت نامرثی، نشریه حیات نو اقتصادی.
-  چلبی، مسعود. (1375)، جامعه­شناسی نظم، تهران: نشر نی.
-  سالارزاده ، نادر؛ داوود حسن‌زاده. (1385)، بررسی تاثیر میزان سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی معلمان، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 33.
-  ظهوری و همکارن. (1386)، بررسی اثرات تصمیم­گیری مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان مطالعه موردی: بانک کشاورزی استان خوزستان، دانش مدیریت، دوره 21 شماره 80.
-  عسگری، علی. (1381)، جستجوی معنا در محیط کار (22 کلید رضایت شغلی)، مجله تدبیر، شماره 121، اردیبهشت 81.
-  فقیهی و فیضی، ابوالحسن و طاهره. (1385)، سرمایه اجتماعی: رویکردی نو در سازمان، دانش مدیریت، شماره 72.
-  فیلد، جان. (1385)، سرمایه اجتماعی، ترجمه: جلال متقی، تهران: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
-  میرکمالی و نارنجی. (1387)، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی بین اعضای هیئت علمی دانشگاه­ تهران و دانشگاه صنعتی شریف، فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره 48.
-  وحیدا و نیازی، فریدون و محسن. (1383)، تاملی در مورد رابطه بین ساختار خانواده و مشارکت اجتماعی در شهر کاشان، نامه علوم اجتماعی، شماره 23.
-  وحیدا و همکاران. (1383)، رابطه سرمایه اجتماعی با هویت اجتماعی دانشجویان "مطالعه موردی 11 دانشگاه دولتی شهر تهران"، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی)، جلد 17 شماره 2.
-  هومن ، حیدرعلی. (1381)، تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی ، چاپ اول.

-Beugelsdijk  S. & van schaik T.( 2005). differences in social capitals between 54 western European Regions, Regional Studies 39.

-Burt S. Ronald, )2000). The network structure of social capital, Research in Organizational Behavior, Vol 22.

- Flap, Henk and Beate Volker (2001). Effects of different types of networks on instrumental and social aspects of work, Social Networks Vol 23 Issue 4

-Glaeser L& collegues. (2002). An Economic Approach To Social Capital، The Economic Journal, 112 (November).

-Harington,Brooke, )2001). Organizational performance and corprate social capital: A contingency model, social capital of organization, vol 18.

-Herreros, Francisco, (2004). The problem of forming social capital: why trust? Palgrave mcmillan press.

-Keefer & Knack, Philip & Stephen, (2005). Handbook of new institutional economics, Springer us press. 

-Requena, Felix. (2002). Social Capital in the Spanish Quality of Working Life Survey, country paper prepared by Fleix Requena Spanish Ministry of labour and Social Affairs, foe the OECD-UK ONS International Conference on Social Capital Measurement,