نویسنده = محمدزاده، یوسف
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر توسعه اجتماعی بر سلامت عمومی

دوره 8، شماره 29، زمستان 1395، صفحه 223-276

10.22054/qjsd.2016.7890

یوسف محمدزاده؛ صمد حکمتی فرید؛ سمیرا عبدالعلی زاد