جایگاه فرهنگ در برنامه‌ریزی توسعه شهری برای افزایش امنیت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.

چکیده

این مقاله به بررسی نقش فرهنگ و برنامه‌ریزی فرهنگی در توسعۀ شهری برای افزایش امنیت اجتماعی می‌پردازد. امروزه نقش فرهنگ در برنامه‌ریزی‌ها به‌خصوص برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای پررنگ‌تر شده و برنامه‌ریزان شهری و منطقه‌ای نیز این ضرورت را دریافته‌اند و می‌بایست فرهنگ را در برنامۀ کار خود قرار دهند، ازاین‌رو هر نوع برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای باید بحث فرهنگ و هویت فرهنگی را در برنامه کار خود قرار دهد. فرهنگ به‌عنوان یک عامل اصلی در برنامه‌ریزی، در آینده توسعه نقش و جایگاه مهمی را ایفا می‌کند، که عدم توجه به آن در برنامه‌ریزی؛ تأثیرات منفی زیادی بر جای می‌گذارد. جمع‌آوری اطلاعات بر مبنای مطالعۀ کتابخانه‌ای و اسنادی بوده و به‌صورت توصیفی-تحلیلی می‌باشد.
نتیجۀ پژوهش نشان می‌دهد که روش برنامه‌ریزی و مدیریت شهری باید تغییراتی را در خود ایجاد کند و به‌جای روش‌های صرفاً کمّی و آماری و در نظر گرفتن مؤلفه‌های صرفاً اقتصادی و سیاسی، روش‌های کیفی هم به کار برده شود و در امر برنامه‌ریزی برای شهر و منطقه مؤلفه‌های فرهنگی (نیازها، ارزش‌ها و هنجارهای مردم، صنایع فرهنگی و...) در نظر گرفته شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Place of Culture in Urban Development Planning to Increase Social Security

نویسنده [English]

  • gholamreza latifi
associate professor
چکیده [English]

This paper examined the role of culture and cultural planning in urban development to increase social security. Today, the role of culture has become more tangled in planning, especially urban and regional planning, and urban and regional planners have recognized this necessity and they have to put culture in their workplaces, so any kind of Urban and regional planning should put culture and cultural identity in the agenda. Culture plays a major role as a major factor in planning for the future, with a lack of attention to it in planning a lot of negative impacts.The result of the research shows that the urban planning and management method must make changes, and instead of purely quantitative and statistical methods, and taking into account purely economic and political components, qualitative methods are used, and in Planning for the city and region are cultural components (needs, values ​​and norms of the people, cultural industries, etc.). Data collection is based on a library and documentary study and is descriptive-analytic.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • Urban Development
  • cultural development
  • Cultural Planning
-   ازکیا، مصطفی. (1381). جامعه‌شناسی توسعه. تهران: مؤسسه نشر کلمه.
-   ازکیا، مصطفی، غفاری، غلامرضا. (1386). جامعه‌شناسی توسعه. چاپ ششم، تهران: انتشارات کیهان.
-   استروفسکی، واتسلاف. (1390). شهرسازی معاصر، چاپ پنجم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
-   استیونسون، دبورا. (1388). شهرها و فرهنگ‌های شهری. ترجمه: رجب پناهی و احمد پوراحمد، تهران: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
-  اسدی، علی. (1369). «توسعه بر جاده تکنولوژی می‌تازد»، مجله تدبیر.
-   آشوری، داریوش. (1381). تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ. تهران: نشر آگه.
-   ایوانز، گریم. (1391). برنامه‌ریزی فرهنگی. ترجمه: محمدرضا رستمی و گودرز میرانی، تهران: نشر تبلور.
-   بیانچینی، فرانکو. (1380). «برنامه‌ریزی فرهنگی و برنامه‌ریزی شهری»، ترجمه: سید محمود نجاتی حسینی، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 85:  104.
-  پورشافعی، هادی. (1381). «پویایی فرهنگی، رهیافتی به توسعه»، مجله علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان، ویژه‌نامه تاریخ و علوم اجتماعی: 97-71.
-   تاج‌زاده نمین، ابوالفضل. (13). «نگرشی بر جایگاه فرهنگ و ضوابط اخلاقی در گردشگری»، فصلنامه مطالعات جهانگردی، شماره 5: 26-1.
-   تراسبی، دیوید. (1382). اقتصاد و فرهنگ. ترجمه: کاظم فرهادی، تهران: نشر نی.
-   دارابی، علی. (1390). درآمدی بر جامعه‌شناسی ارتباطات، فرهنگ و رسانه. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.
-   دوپوئی، گزاویه. (1374). فرهنگ و توسعه. ترجمه: فاطمه فراهانی و عبدالحمید زرین قلم، تهران: مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران.
-   زرشکن عابد، لیلا. (1383). «تحلیل چالش‌های بخش فرهنگ، با تأکید بر چالش‌های حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، در برنامه سوم توسعه»، مجلس و پژوهش، شماره 44.
-   زیاری، کرامت اله. (1379). «سنجش درجۀ توسعه‌یافتگی فرهنگی استان‌های ایران»، نامه علوم اجتماعی، شماره 16: 104-91.
-   زیاری، کرامت اله. (1382). «تأثیر فرهنگ در ساخت شهر»، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 2: 108-95.
-   سلیمی، حسین. (1383). فرهنگ گرایی، جهانی‌شدن و حقوق بشر. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه ایران.
-   سو، آلوین. (1380). تغییر اجتماعی و توسعه. ترجمه: محمود حبیبی مظاهری. تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-   شارون، جوئل. (1379). ده پرسش اساسی از دیدگاه جامعه‌شناسی. ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
-   شفیعی کمال‌آباد، سعید. (1391). «الزامات سیاست‌گذاری و مدیریت استراتژیک فرهنگی در مدیریت شهری»، مجموعه مقالات همایش علمی. (مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران)، تهران: تیسا.
-   فاضل نیا غریب، توکلی مرتضی، تاج‌بخش کاظم. (1389). «ارزیابی برنامه‌های توسعه فرهنگی در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان رستم»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره سوم، شماره 3: 177-149.
-   فاضلی، نعمت‌الله. (1391). فرهنگ و شهر. تهران: تیسا.
-   فکوهی، ناصر. (1386). انسان‌شناسی شهری. تهران: نشر نی، چاپ چهارم.
-   کروبی، مهدی. (1382). «فرهنگ و گردشگری»، مطالعات گردشگری، شماره 2: 47-21.
-   کمیسیون جهانی فرهنگ و توسعه،. (1377). تنوع خلاق ما، مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران.
-   لطیفی، غلامرضا. (1383). «توسعه شهری پایدار و توسعه فرهنگی»، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 22: 153-131.
-  . لطیفی، غلامرضا. (1388) دیدگاه‌هایی از توسعه، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 20، تهران: وزارت ارشاد اسلامی.
-   نظری، مرتضی. (1387). «روایت انسانی از توسعه»، سایت اختصاصی ناصر فکوهی.
-   یونسکو،. (1376) فرهنگ و توسعه: (رهیافت مردم شناختی). ترجمه: نعمت‌الله فاضلی و محمد فاضلی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-   یونسکو. (1376) بعد فرهنگی توسعه: به‌سوی یک رهیافت عملی. مترجم: تیمور محمدی، تهران: سازمان برنامه‌وبودجه.
 
-   Florida, R. (2002). The Rise of the creative class: and How Its Transforming, Leisure, community and Everyday life.Basic.
-   Landry, C. (2006). The Art of city-Making. London: Earthscan.
-   Mommass, H. (2004).”Cultural Clusters and the post-industrial city: Towards the Remapping of urban cultural policy”, Urban Studies, vol.41, no.3, pp507-532.
-   Parsons, T. and shills, E. (1962). Value, motives and system of action. HarvardUniversity press.
-   Parsons, T. (1951). The social system. Newyork: Free press.
-   Roers, E.M. (1969). Modernization among peasant: The impact of communication. Holt, Rine Hartand Winston Inc.
-   Schech, S.and Haggis, J. (2000). Culture and Development: Acritical Introduction. Black well publnc.
-   Varbanova,  L. (2007). Our creative cities online.In.B.Europe: The creative city: Crossing visions and new Realities in the Region. UNESCO press.