تحلیلی بر تجربه کار کودکان روستایی: انگیزه‌ها و پیامدهای اشتغال زودرس (مطالعه موردی: کودکان ساکن در نواحی روستایی شهرستان کاشمر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول).

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در جهان کسب‌وکارهای خانوادگی سهم قابل‌توجهی در زمینه اشتغال و تولید اقتصادی داشته و در مناطق روستایی، کودکان درصد قابل‌توجهی از نیروی کار کشاورزی و خانگی را تشکیل می‌دهند. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی تجربیات کودکان روستایی از کار، انجام‌شده است. این پژوهش از نظر ماهیت، از نوع پژوهش‌های کمّی و از بُعد روش، از روش توصیفی- تحلیلی بهره برده است. ابزار اصلی این پژوهش پرسشنامه می‌باشد که میزان پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ (0.881) مورد بررسی قرار گرفته است. به‌منظور تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه‌ها نیز از نرم‌افزار spss استفاده‌شده است. نتایج نشان داد عواملی چون دلیل کار، نوع کار، تعداد روزها و ساعت کار و سن کودکان، بر تجربه کاری آنها تأثیرگذار می‌باشد. این تأثیر با توجه به ماهیت کار کودکان در نواحی روستایی و تناسب نوع، ساعات و روزهای کار با سن کودکان روستایی، به‌گونه‌ای است که سبب بهبود سلامت جسمی، روحی- روانی و آموزشی کودکان روستایی موردمطالعه شده است. بر این اساس این کودکان نگرش، دیدگاه، احساس و تجربه مثبتی نسبت به کار دارند و کار را عاملی در جهت مهارت‌آموزی و ارتقای توانایی‌های خود می‌دانند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Rural Children's Labor Experience: Motivations and Consequences of Early Employment (Case Study: Children Residing in Rural Areas of Kashmar)

نویسندگان [English]

  • hamdollah Sojasi Qeidari 1
  • Mitra yarahmadi 2
2 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Family businesses around the world have a significant share of employment and economic output, and in rural areas, children make up a significant percentage of the agricultural and domestic labor force. Therefore, the present study aimed at reviewing experiences of rural children from work. In terms of nature, the research is quantitative, and in terms of method, it is descriptive-analytical. The main tool of this research is questionnaire which the reliability of questionnaires was evaluated by Cronbach's alpha method (0.881). SPSS software was used for data analysis. The results of this study indicate that factors such as the reason of work, type of work, number of days and hours of work and the age of children, affect their work experience. And this impact, given the nature of child labor in rural areas and the proportion of type, hours and days of work with rural child age, has been studied to improve the physical, mental, and educational health of rural children. Therefore, these children have a positive attitude, feeling and experience towards work and consider working as a factor to improve their skills and abilities.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family Business
  • child labor
  • Work Experience
  • Rural Children
-  امیر فخرایی، آزیتا و علینقی‌زاده، افسانه. (1388)، کودکان خیابانی و کودکان کار، بندرعباس: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس، چاپ اول.
-  باقری، محمود؛ زفرقندی، صابر؛ زمانی، مریم؛ ذوالریاستین، ارمیا؛ بوالهری، جعفر و موسوی نیک، مریم. (1397)، کودکان کار و خیابان، تحلیلی بر عملکرد دستگاه‌های مرتبط در ایران، تهران: انتشارات ترخون، چاپ اول.
-  تقی‌زاده، محدثه و میوه یان، میلاد. (1398)، کودکان کار، معضلی بین‌المللی، تهران: انتشارات فرزانگان دانشگاه، چاپ اول.
-  بخشنده، مجتبی و نیک پور قنواتی، لیلا. (1395)، سنگ فرش هر خیابانی از طلا نیست، درآمدی بر جامعه شناسی و روان شناسی کودکان کار و خیابان، تهران: انتشارات جامعه شناسان، چاپ اول.
-  صفر زاده، جلال. (1393)، کودکان کار، تهران: انتشارات پارس کتاب، چاپ دوم.
-  فریدونی نیا واسماعیل. (1397)، کودکان کار، مصائب و درمان‌ها، شیراز: انتشارات گنج علم، چاپ اول.
-  ابراهیمی پورفائز، سهند، کریمی موغاری و محمدی تیمور، زهرا. (1396)، «درونزایی در برآورد مدل کار کودک با داده‌های سانسور شده: با بکارگیری مدل توبیت با متغیر ابزاری»، فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، سال 4، شماره 3: 34- 1.
-  ایمان‌زاده، علی و علیپور، سریه. (1398)، «تجربه زیسته کودکان کار شهر تبریز از احساس تنهایی؛ مطالعه به روش پدیدارشناختی»، مجله مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره هشتم، شماره 2: 279-304.
-  پاسیار، سولماز؛ موسوی، سیدولی‌اله و رضائی، سجاد. (1397)، «پیش‌بینی تاب آوری کودکان کار بر اساس راهبردهای کنار آمدن با تنیدگی و سبک‌های دلبستگی»، مجله سلامت روان کودک، دوره پنجم، شماره 4: 1-12.
-  خداخواه، نسیم. (1397)، «حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان»، مجله حقوق کودک، شماره 1: 66-80.
-  زرافشانی، کیومرث؛ میرک زاده، علی اصغر و کرمیان، فرانک. (1395)، «شناسایی آسیب‌های پیش روی کودکان کار روستایی در فعالیت‌های کشاورزی دهستان ماهیدشت»، فصلنامه پژوهش‌های روستایی، دوره 7، شماره 3: 529- 516.
-  سلیمانی، مهدیه و حاجیان، ابراهیم. (1392)، «ارائه مدل مدیریتی مطلوب به‌منظور ساماندهی کودکان کار و خیابان»، مجلهمدیریتفرهنگی، سال هفتم، شماره 22، دوره 4: 54-69.
-  طبرسی، بهشته؛ چراغی، محمد علی؛ پاشایی پور، شهرزاد و سادات حسینی، اکرم. (1396)، «تحلیل مفهوم خودپنداری در کودکان کار خیابانی»، فصلنامه پرستاری ایران، دوره 30، شماره 9: 66- 54.
-  کرمیان، فرانک؛ میرک زاده، علی اصغر و زرافشانی، کیومرث. (1395)، «تحلیل زمینه‌ها و علل به‌کارگیری کودکان در فعالیت‌های کشاورزی در مناطق روستایی، مطالعه موردی: دهستان ماهیدشت شهرستان کرمانشاه»، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، سال 5، شماره 3، پیاپی 15: 178- 163.
-  کردی، مراد. (1388)، «آسیب شناسی عدم اجرای قانون منع کار کودک و ارائه الگوی مناسب اجرای آن»، مجله مدیرت فرهنگی، سال 3، شماره 3: 89- 79.
-  کشاورز حداد، غلامرضا؛ نظرپور، محمدنقی و سیفی کفشگری، محسن. (1393)؛ «کودکان کار در خانوارهای ایران»، مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، شماره 101: 49 – 74.
-  لهسایی زاده، عبدالعلی و اشرفی، حجت الله. (1381)، «بررسی عوامل تعیین‌کننده کار کودکان، مطالعه موردی شهرستان کاشان»، فصلنامه پژوهش فرهنگی، سال 6، شماره 1 و 2: 105-.135
-  مهدوی مزینانی، زهرا و مزینانی، مجتبی. (1390)، «آسیب شناسی حقوقی کار کودکان و نوجوانان در کسب‌وکارهای خانوادگی»، فصلنامه خانواده پژوهی، سال 7، شماره 26: 143- 125.
-  میرک زاده، علی اصغر؛ زرافشانی، کیومرث و کرمیان، فرانک. (1396)، «تحلیل نگرش کارشناسان در برابر مزایا و معایب کار کودکان روستایی در فعالیت‌های کشاورزی»، فصلنامه پژوهش‌های روستایی، دوره 8، شماره 1: 78- 69.
 
-   Adonteng-Kissi, Obed. (2018). "Causes of child labour: Perceptions of rural and urban parents in Ghana”. Children and Youth Services Review, 91, 55-65.
-   Attanasio, Orazio; Fitzsimons, Emla; Gómez, Ana, Gutierrez; Martha Isabel; Meghir, Costas and Mesnard, Alice. (2010). “Children's schooling and work in the presence of a conditional cash transfer programme in rural Colombia." Economic Development and Cultural, 58(2), 181-210.
-   Akarro, rocky, and Mtweve, Nathan anthon. (2011). "Poverty and its association with child labour in Njombe District in Tanzania: The case of Igima Ward." Current Research Journal of Social Sciences, 3(3), 199-206.
-   Adeoti, A. I, Coster, A. S, and Gbolagun, A. O. (2013). "Child farm labour in rural households of southwest, Nigeria." Global Journal of Human-Social Science Research, 13(1), 12- 22.
-   Abbas Ali, Mohammad, Mohammad, Vaqas Ali, and Faiza, Abbas. (2017). "Hidden hazardous child labor as a complex human rights phenomenon: A case study of child labor in Pakistan’s brick-making industry." Cogent Social Sciences, 3: 1369486, 1- 23.
-   Audu, S.I, Adejoh, A. C, and Adofu, Ilemona. (2010). "Economics of Child Labor among Farm Households in the Central Region of Nigeria." American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture, 4(3), 268-73.
-   Basu, Kaushik, and Tzannatos, Zafiris. (2003). "The global child labor problem: What do we know and what can we do?" The World Bank Economic Review, 17, 145–146.
-   Chesney, Thomas; Evans, Keith; Gold, Stefan, and Trautrimsa, Alexander. (2019). "Understanding labour exploitation in the Spanish agricultural sector using an agent based approach." Journal of Cleaner Production, 214, 696-704.
-   Collins, Lorna, and O’Regan, Nicholas. (2010). "The evolving field of family business". Journal of Family Business Management, 1(1), 5-13.
-   Coster, A. S, and Adekoya, M. I. (2014). "Determinants of child labour and schooling in rural farming households in Ogun State, Nigeria." Asian Journal of Agriculture and Food Science, 2(4), 278-288.
-   Chae-Young Kim, and Heather Montgomery. (2018). "Rural children’s work and school education in the context of rapid economic growth in South Korea", International Journal of Sociology and Social Policy, 38 (1-2), 165-178.
-   Eman, masoud; salwa, marzouk, and safaa, mahmoud. (2010). "impact of child labor on psychoscial development of under fouiteen years in assiut city, Egypt". Al-Azhar asstut medical journal, 8(3), 77- 252.
-   Edet, G. E., Etim, N., and Abasi. A. (2013). "Child labour in agriculture among poor rural households: Some issues and facts". European Journal of Physical and Agricultural Sciences, 1(1), 1-7.
-   Edmonds, E.V., and Pavcnik, N. (2005). "Child Labor in the Global Economy, ournal of Economic Perspectives". American Economic Association, 19(1), 199-220.
-   FAO. (2013). "Children’s work in the livestock sector: Herdingand beyond." Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations
-   FAO. (2017). "Child labour in Agriculturee". Food and Agriculture Organization of the United Nations
-   Fassa, Anaclaudia. G; Facchini, Luiz Augusto Facchini; Dall’Agnol, Marinel. M, and Christiani, David. C. (2000), "Child labor and health: Problems and perspectives." International Journal of Occupational and Environmental Health, 6(1), 55- 62.
-   Gibosen, John, and Olivia, Susan. (2006). "The effect of infrastructure access and quality on non-farm enterprises in rural Indonesia." Journal of World Development, 12, 28- 36.
-   Harms, Henrik. (2014). "Review of Family Business Definitions: Cluster Approach and Implications of Heterogeneous Application for Family Business Research". Financial Stud, 2, 280-31.
-    ILO. (2019). "World employment social outlook", International Labour Organization
-   ILO. (2014). "Child Labor in Agriculture. Geneva", International Labor Organization.
-   ILO. (2007)."World day against child labour: Child labour and agriculture. Geneva”. InternationalLabor Organization.
-   ILO. (2006). "Tackling hazardous child labour in agriculture Guidance on policy and practice."International Labour Organization.
-   Irmler, Marianne, and Gebhard B. (2014). "psychomotor intervention to enhance self-and body-concept in children with Duchenne muscular dystrophy." Sci Sports. 201429: 43-4.
-   Jennie, Johansson. (2009). Causes of Child Labour: A case study in Babati town, Tanzania, Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), Södertörn University College, School of Life Sciences,15 ECTS, Global Development.
-   Khakshour, Ali; Ajilian Abbasi; Maryam, Sayedi; Seyed Javad, Saeidi; Masumeh, Khodaee, and Gholam, Hasan. (2015). "Child Labor Facts in the Worldwide: A Review Article". Pediatr, 3(1-2/14), 467-473.
-   Kotb, Safaa; Abdel Khalek, Ekram, and Yones, Doaa. (2011). "Agricultural Labor among School Children in Rural Assiut, Egypt". Life Science Journal, 8(2), 323- 339.
-   Leinberger-Jabari, Andrea; Parker, David, and Oberg, Charles. (2005). "Child labor, gender, and health". Public Health Reports, 120(6), 642-7.
-   Liu, mingli; Wu, Lang, and Ming, Qingsen. (2015). "How does physical activity intervention improve self-esteem and selfconcept in children and adolescents? Evidence from a meta-analysis". PLoS One.10 (8): e0134804.
-   Litz, Reginald. (1995). "the family business: toward a definitional clarity ".Family Business Review, 8 (2), 71-81.
-   Magda, Sándor; Magda, Róbert, and Marsele, Sándor. (2009). "Sustainable development of the rural economy". Applied Studies in Agribusiness and Commerce, Agrimba, 5(5/6), 31-36.
-   Mull, L. Diane, and Kirkhorn, Steven. R. (2005). "Child labor in Ghana cocoa production: Focus upon agricultural tasks, ergonomic exposures, and associated injuries and illnesses". Public Health Reports, 120(6), 649- 55.
-   Meneses, Raquel; Coutinho, Ricardo, and Carlos Pinho, Jose, (2014), "The impact of succession on family business internationalization". Journal of Family Business Management, 4 (1), 24 -45.
-   Nengroo, Aasif Hussain, and Bhat, Gulam Mohammad. (2017). "why child labour? Evidences from homebased carpet weaving industry of Kashmir". Children and Youth Services Review, 79(1), 50-56.
-   Nielsen, Helena. (1998). "Child labor and school attendance: Two joint decisions". University of Aarhus, Denmark, CLS Working Paper Series, 98, 1-32.
-   Oryoie, Ali Reza; Alwang, Jeffrey, and Tideman, Nicolaus. (2017). "Child labor and household land holding: Theory and empirical evidence from Zimbabwe". World Development, 100(1), 45-58.
-   Okpukpara, Benjamin, and Odurukwe, Ngozi. (2003). "Incidence and determinants of child labour in Nigeria: Implications for poverty alleviation". African Journal of Economic Policy, 10(1), 133-162.
-   Patrinos, Harry Anthony, and Psacharopoulos, George. (1997). "Family size, schooling and child labor in Peru: An empirical analysis". Journal of Population Economics, 10(4), 387- 405.
-   Ray, Ranjan, and Lancaster, Geoffrey. (2005). "The Impact of Children’s Work on Schooling: Multi country Evidence". International Labour Review, 144 (2), 189-210.
-   Ravinder, Rena. (2009). "The Child Labour in Developing Countries -A Challenge to Millennium Development Goals". Indus Journal of Management & Social Sciences, 3(1), 1-8.
-   Shepherd, Dean, and Zacharakis, Andrew. (2000). "Structuring family business succession: an analysis of the future leaders in decision making". Entrepreneurship Theory and Practice, 24(4), 25-39.
-   Siddiqi, Faraaz, and Patrinos, Harry Anthony. (1995). "Child Labor: issues, causes and interentions". Human Capital Working Paper, 14845)1(.
-   Unicef. (2006). "Child labour". Child Protection Information Sheet.
-   Webbink, Ellen; Smits, Jeroen, and de Jong, Eelke. (2012). "Hidden Child Labor: Determinants of Housework and Family Business Work of Children in 16 Developing Countries". Journals World Development, 40)3(, 631-642.
-   Weiner, Myron; Burra, Neera, and Bajpai, Asha. (2006). "Born unfree - child labour, education, and the state in India." New Delhi: Oxford University Press.
-   Yıldırım, Bugra; Beydilib, Eda, and Gorguluc, Merve. (2015). "The effects of education system on to the child labour: an evaluation from the social work perspective". Procedia - Social andBehavioral Sciences, 174, 518 -522.