نقش گردشگری الکترونیک در توسعه گردشگری پزشکی شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گردشگری دانشکده مدیریت حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی تهران.(نویسنده مسئول)

2 استادیار گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی,تهران،ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی.تهران.ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش گردشگری الکترونیک در توسعه گردشگری پزشکی شهر مشهد بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود که گردآوری داده‌ها به شکل میدانی انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش کلیه گردشگران خارجی بودند که به‌عنوان گردشگر درمانی و پزشکی به شهر مشهد مراجعت کرده بودند که با توجه به نامعین بودن حجم جامعه، از طریق فرمول حجم نامعین کوکران 161 نفر به‌عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که روایی آن توسط 11 تن از متخصصین حوزه گردشگری تأیید و پایایی ابزار از طریق ضریب آلفای کرونباخ بدست آمد (952/0=α). از آمار توصیفی و استنباطی (کالموگروف اسمیرنوف، تحلیل عاملی تأییدی و تی تک نمونه) برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج تی تک نمونه نشان داد که کلیه مؤلفه‌های گردشگری الکترونیک در توسعه گردشگری پزشکی تأثیر معناداری دارند و مؤلفه‌های اعتبار مکان درمانی، آموزش داده شده به پزشک، توسعه گردشگری پزشکی، هزینه‌های درمانی و وضعیت اقتصادی گردشگران به ترتیب بیشترین اثرگذاری را دارند. بنابراین ارائه خدمات پزشکی مطلوب، بکارگیری پزشکان مجرب و متخصص و کاهش هزینه درمانی از جمله راهکارهای توسعه گردشگری پزشکی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Electronic Tourism in the Development of Medical Tourism in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Mehdi Karoubi 1
  • Seyed mojtaba Mahmodzadeh 2
  • reyhaneh jazayeri 3
1 Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of electronic tourism in the development of medical tourism in Mashhad. The research method was descriptive and survey type that data collection was done in the field. The statistical population of this study was all foreign tourists who returned to Mashhad as medical tourists. Due to the uncertainty in the size of society, 161 individuals were selected as the statistical sample using available sampling method through Cochran's uncertain volume formula. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by 11 experts in the field of tourism and reliability of the tool was obtained through Cronbach's alpha coefficient (α = 0.952). Descriptive and inferential statistics (Kolmogorov Smirnov, confirmatory factor analysis and T single sample) were used for data analysis. T-test results showed that all components of electronic tourism have a significant effect on the development of medical tourism. And the components of the location of treatment, medical training, medical tourism development, medical costs and tourists' economic status are the most effective factors. Therefore, the provision of good medical services, the use of experienced and qualified physicians, and the reduction of health care costs were one of the strategies for developing medical tourism.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Electronic Tourism
  • Medical tourism Development
  • Mashhad
-     آقا رحیمی، زهرا و صدر ممتاز، ناصر. (1389)، «صنعت گردشگری پزشکی در ایران: راهکارهایی برای توسعه»، مدیریت اطلاعات سلامت. دوره 7، شماره 4: 524-516.
-     ابراهیمی، مهدی و طیبی ابوالحسنی، سید امیرحسین. (1396)، «اهمیت گردشگری سلامت با تأکید بر گردشگری پزشکی»، نشاء علم، سال 8، شماره 1: 56-64.
-     امیری پریان، سمیه، یاری، احترام و امیری پریان، زینب. (1397)، «شناسایی الزامات سیاست‌گذاری گردشگری پزشکی در ایران»، جغرافیا و روابط انسانی، سال 1، شماره 1: 625-642.
-     بمانیان، محمدرضا؛ پور جعفر، محمدرضا؛ محمودی نژاد، هادی. (1388)، «ارائه مدل پیشنهادی جهت پیاده‌سازی گردشگری الکترونیک در راستای اصلاح الگوی مصرف منابع گردشگری هدف در طرح‌های توسعه گردشگری روستایی (بررسی تطبیقی و ارائه مدل پیشنهادی با توجه به شرایط معاصر ایران)»، فصلنامهمدیریتشهری، سال 7، شماره 23: 88-71.
-     بن، مائده. (1389)، «مروری بر وضعیت گردشگری پزشکی در کشورهای درحال‌توسعه با تأکید بر کشور ایران»، مترجم: مژگان تراب احمدی، کتاب ماه علوم اجتماعی، دوره جدید، سال 14، شماره 36: 114-103.

-     جباری، علیرضا؛ فردوسی، مسعود؛ کیوان آرا، محمود و آقارحیمی، زهرا. (1391)،«تحلیل ذی‌نفعان صنعت گردشگری پزشکی: ارائه راهبردهای مؤثر در شهر اصفهان»،نشریه مدیریت اطلاعات سلامت. سال 9، شماره 6: 886-878.

-     حاجی نژاد، علی، عنابستانی، علی‌اکبر و صفریان، محمد. (1395)، «تدوین برنامه استراتژیک گردشگری پزشکی با تأکید بر گردشگری مذهبی در شهر مشهد»، تحقیقات جغرافیایی، سال 2، شماره 7: 101-114.
-     خدایاری زرنق، رحیم؛ تورانی، سوگند؛ قادری، اعظم؛ صالحی، مسعود و جعفری، حسن. (1392)، «میزان آمادگی مراکز آموزشی- درمانی ممتاز کشور در جذب گردش گران پزشکی: رویکرد استانداردهای کمیسیون مشترک بین‌الملل»، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. سال 17، شماره 1: 54-48.
-     دانشگر، علی. (1390)، «رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات با بهره‌وری منابع انسانی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
-     رحمانی، مریم. (1389)، «رابطه عوامل فرهنگی با جذب گردشگران پزشکی ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی.
-     رنجبریان، بهرام و زاهدی، محمد. (1389)، «شناخت گردشگری»، تهران: نشر چهارباغ، چاپ هشتم.
-    رستمی، مروارید. (1392)، «بخش‌بندی بازار گردشگری پزشکی ورودی ایران مورد مطالعه بیمارستان‌های منتخب شهر تهران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابدا