طلاق توافقی از دیدگاه زنان: مطالعه‌ای پدیدارشناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

تصمیم به جدایی و انحلال رابطه زنا شویی به عنوان یکی از سخت ترین وقایع یک بزرگ سال می باشد که با آن موا جه می شود و می تواند پیوند های احساسا تی فرد را مختل نما ید. در این راستا ﭘﮋوﻫﺶ حاضر با هدف درک و تفسیر زنان از پدیده طلاق توافقی در شهر دیلم انجام شد ه اﺳﺖ. محققان در این پژوهش کیفی از روش پدیدار شناسی، نمونه گیری هدف مند و تکنیک مصاحبه عمیق با 19 زن مطلقه برای جمع ‌آوری اطلاعات بهر ه جسته اند. تمامی مصاحبه ها ضبط و بلا فاصله روی کاغذ نگاشته و با رویکرد تفسیری تحلیل شد. یافته های پژوهش که حاصل استخراج از مصاحبه ها است، شامل 25 مفهوم بود که در قالب 6 مقوله اصلی دسته بندی گردید. این مقوله ها شامل نا بسامانی فرهنگی-اجتماعی خانواده، فقدان دل بستگی عاطفی، اختلا لات شخصیتی و رفتاری، سستی روابط زناشویی، دخالت و فشار هنجاری اطرافیان، مشکلات اقتصادی و معیشتی می ‌با شند. نتایج پژوهش بیان گر تعامل ابعاد مختلف فرهنگی- طبقاتی، اقتصادی و روانی در فرایند اقدام به طلاق توافقی زنان و موقعیت ‌مند بودن این ابعاد است. در آخر، پیشنهاد هایی متناسب با ظرفیت‌ های مو جود ارا ئه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agreed Divorce from Women’s Perspective: A Phenomenological Study

نویسندگان [English]

  • DARYOSH REZAPOUR 1
  • narges saeydi 2
1 faculty member of payamenoor university
2 pnu u
چکیده [English]

The decision to separate and dissolve the marital relationship is one of the most difficult events an adult faces and can disrupt a person's emotional bonds. In this regard, an agreement has been reached with the aim of understanding and interpreting the phenomenon of divorce in Deylam city. Researchers in this qualitative study used phenomenological method, purposive sampling and in-depth interview technique with 19 divorced women to collect information. All interviews were recorded and immediately written on paper and analyzed with an interpretive approach. The research findings, which are the result of interviews, included 25 concepts that were classified into 6 main categories. These categories include Socio-cultural disorder of the family, lack of emotional attachment, personality and behavioral disorders, weak marital relationships, interference and normative pressure of others, economic and livelihood problems. The results indicate the interaction of different cultural-class, economic and psychological dimensions in the process of divorce by women and the situational nature of these dimensions.Finally, proposals were presented in accordance with the existing capacities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • Agreed divorce
  • marital relations
  • Lived experience
  • Deylam city