نقش سرمایه فرهنگی در گرایش به کارهای دولتی (مطالعه موردی : سازمان های دولتی شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم اجتماعی جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشگاه آزاد رودهن

3 دانشگاه ازاد رودهن

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه فرهنگی در گرایش به کارهای دولتی انجام گردید. روش پژوهش حاضر توصیفی است و جامعه‌ی مورد مطالعه 384 نفر از کارکنان بخش دولتی در شهر تهران بودند که بر اساس نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه‌ی استاندارد سرمایه‌ی فرهنگی بوردیو و پرسشنامه‌ی پژوهگر ساخته‌ی گرایش به مشاغل دولتی است. یافته‌های به دست آمده از پرسشنامه‌های پژوهش توسط نرم افزار SPSS21 و آزمون‌های آماری رگرسیون خطی، همبستگی پیرسون و همبستی جزئی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که سرمایه‌ی فرهنگی بر گرایش به کارهای دولتی تاثیرگذار است. بین سرمایه‌ی فرهنگی تجسم یافته و عینیت یافته با گرایش به کارهای دولتی رابطه‌ی معنی‌داری وجود ندارد اما بین سرمایه‌ی فرهنگی نهادینه شده و گرایش به کارهای دولتی رابطه‌ی معنی‌داری مشاهده گردید. همچنین، مشاهده شد که سرمایه‌ی فرهنگی با توجه به زمینه‌ی اقتصادی و خانوادگی بر گرایش به کارهای دولتی تاثیرگذار است اما سرمایه‌ی فرهنگی با توجه به زمینه‌ی اجتماعی تاثیری بر گرایش به کارهای دولتی نداشت.احساس نیاز به شغل خاص باعث می‌شود که آن شغل برای فرد با ارزش شود. در جوامع جهان سوم، وقتی پدیده‌های جدید با روش‌های مختلف از خارج وارد می‌شوند یک تغییر ناگهانی در نظام اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی روی می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Cultural Capital in the Tendency to Government Work (Case Study: Government Organizations in Tehran)

نویسندگان [English]

  • mehdi najari 1
  • Khalil Mirzaii 2
  • afsaneh varastehfar 3
1 faculty of social sciences,department of cultual sociology,islamic azad university, central.
2 Roudehen Uni
3 roudehen
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the role of cultural capital in the tendency to government work. The method of the present study is descriptive and the study population was 384 public sector employees in Tehran who were selected based on multi-stage cluster sampling. The questionnaires used in this study are Bourdieu's standard questionnaire of cultural capital and the researcher-made questionnaire oriented towards government jobs. Findings obtained from research questionnaires were analyzed by SPSS21 software and statistical tests of linear regression, Pearson correlation and partial correlation. The results showed that cultural capital influences the tendency to do government work. There is no significant relationship between embodied and objectified cultural capital and the tendency to government work, but there was a significant relationship between institutionalized cultural capital and the tendency to government work. Also, it was observed that cultural capital due to the economic and family context affects the tendency to government work, but cultural capital due to the social context did not affect the tendency to government work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural capital
  • Government Work
  • Economic Background
  • Social Background