نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران ،ایران.

2 گروه علوم اجتماعی،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران ،ایران

3 گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران،تهران ایران.

چکیده

با رویکرد بین رشته‌ی، سهم عامل راهبردی "راهبری گروه‌‌‌‌‌های مرجع را در برساخت کیفیت ‌زندگی در قلمرو پژوهشی مناطق 10 و 17 شهرداری شهر تهران در سال 1399 "، سنجش کردیم. با بهره‌مندی از رویکرد نظری تلفیقی و روش ترکیبی هم‌زمان؛ با روش کمی، 315 خانوار را به شیوه‌های نمونه‌‌‌گیری خوشه‌ فضایی و G power از جامعه‌ی آمار‌ی پژوهش، انتخاب، پیمایش و با روش‌‌‌‌‌های کیفی (مصاحبه، مشاهده و فوکوس گروپ) بررسی‌های پویشی را انجام دادیم تا واریانس کیفیت ‌زندگی ساکنان مناطق مزبور را توصیف و نقش گروه‌‌‌‌‌های مرجع را در برساخت آن تبیین نماییم. یافته‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد، اولویت ساکنان محله‌ی هاشمی (منطقه 10) در انتخاب گروه‌های مرجع، اجتماعی و مذهبی و محله یافت‌آباد (منطقه 17) اقتصادی و مدنی است. میانگین کیفیت زندگی این دو محله به دلیل تفاوت گروه‌‌‌‌‌های مرجع‌شان، تفاوت معنی‌‌داری دارند. از طرفی ساکنان محله‌های پژوهشی که براساس متغیرهای زمینه‌ی، زیستی و ارتباطی‌شان، گروه مرجع خویش را انتخاب کردند، ابعاد ذهنی و عینی کیفیت زندگی‌شان را براساس معیارها و قضاوت‌های گروه‌‌‌‌‌های مرجع‌شان در سطح کنشی تعریف و برساخت می‌‌کنند. از طرف دیگر گروه‌های مرجع به عنوان یک خرده نظام در تعامل با نظام مدیریت شهری در برنامه‌ریزی‌‌‌‌‌های رفاهی در سطح ساختاری در برساخت کیفیت زندگی محله‌ها تاثیر می‌گذارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparative Sociology of Reference Group Leadership in construction Quality of Life and Urban welfare

نویسندگان [English]

  • sima nazeri 1
  • Asghar Mohajeri 2
  • Hamid Ansari 3

1 Department of Sociology] Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Department of Social Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Department of Sociology, University of Tehran, Tehran Iran.

چکیده [English]

the interdisciplinary approach, we assessed the role of the strategic factor in "leading reference groups in construction quality of life in the research area of districts 10 and 17 of tehran Municipality in 2020. using the Integrative theoretical approach and a simultaneous mixed method with the quantitative method 315 households with spatial cluster sampling method and then by G power sampling, selected and surveyed the statistical population research implementation qualitative methods interview, observation and focus group do dynamics research to describe and explain that how does the variance of the quality of life of the residents these neighborhoods and what is the role of reference groups in its construction.the research findings show that the priority of the residents of Hashemi neighborhood (region 10) choosing the reference groups, social and religious groups and Yaftabad neighborhood (region 17) economic and civil. average quality life these two neighborhoods is significantly different due to the difference between their reference groups. the residents research neighborhoods who chose reference group based contextual, biological communication variables, define and construct the mental and objective dimensions of their quality of life based patterns, criteria and judgments of their reference groups at the action level. The title of a sub-system in interaction with the urban management system in welfare planning at the structural level affect the quality of life of neighborhoods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social damage
  • construction
  • social welfare planning
  • Urban space
  • Quality of life
  • reference groups