فراتحلیل مطالعات رابطه سرمایه اجتماعی و شادی در ایران سال1390-1398

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 زاهدان-خیابان مسیل سیستان28-پلاک102

2 گروه جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

3 گروه علوم اجتماعی، دانشگاه کاشان

4 گروه دانشگاه کاشان

چکیده

چکیده
تحقیقات در حوزه علوم اجتماعی و موضوعات اجتماعی رشد فراوانی کرده است، با توجه به اینکه تسلط بر همه ابعاد مسائل گوناگون کار دشواری است. می‌توان به تحقیقات ترکیبی به عنوان یک راه‌حل مفید و سودمند روی آورد. احساس شادی و نشاط یکی از ضروری‌ترین خواسته‌های فطری و نیازهای روانی انسان به شمار می‌رودکه تحت تأثیر عوامل گوناگون است. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش‌های انجام شده در حوزه رابطه سرمایه اجتماعی و شادی در ایران در سال‌های1398-1390انجام شده است. با استفاده از روش فراتحلیل و استفاده از نرم‌افزار جامع فراتحلیل(CMA)، تعداد18مقاله مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج تحقیق فرض همگن بودن مطالعات انجام شده رد شد و فرض ناهمگونی اندازه اثر پژوهش‌ها مورد تأیید قرارگرفت. در واقع رابطه بین سرمایه اجتماعی و شادی، به لحاظ ویژگی‌ها و مشخصات مطالعات متفاوت است و در این وضعیت از متغیرهای تعدیل‌گر بستر تحقیق و جامعه آماری برای مشخص کردن واریانس و محل این تفاوت‌ها استفاده شده است. در تحلیل یافته‌ ها مشخص شد که میانگین اندازه اثر و تأثیر سازه سرمایه اجتماعی بر شادی، در سطح بالا قرار دارد، یعنی متغیر سرمایه اجتماعی عاملی مؤثر در شادی در میان جامعه ارزیابی شده است.
واژگان کلیدی: فراتحلیل، سرمایه اجتماعی، شادی اجتماعی، نشاط اجتماعی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of studies on the relationship between social capital and happiness in Iran in 1390-1398

نویسندگان [English]

  • zohreh rezvani 1
  • Mohsen Niazi 2
  • seyyed saied hoseynizadeh arani 3
  • Ayoub Sakhaei 4
1 زاهدان-خیابان مسیل سیستان28-پلاک102
2 Sociology Department, Faculty of humanities, University of kashan
3 university of kashan
4 university of kashan
چکیده [English]

Research in the social sciences and social issues has grown exponentially, given that it is difficult to master all aspects of the various issues. Combined research can be used as a useful and useful solution. Feeling happy and cheerful is one of the most essential innate desires and psychological needs of human beings, which is influenced by various factors. The present study was conducted with the aim of quantitatively combining the results of research conducted in the field of the relationship between social capital and happiness in Iran in the years 1390-1398. Using meta-analysis method and comprehensive meta-analysis software (CMA), 18 articles were reviewed. According to the research results, the hypothesis of homogeneity of the studies was rejected and the hypothesis of heterogeneity in the size of the research effect was confirmed. In fact, the relationship between social capital and happiness is different in terms of characteristics and characteristics of studies, and in this situation, modifiers of the research context and the statistical population have been used to determine the variance and location of these differences. In the analysis of the findings, it was found that the average size of the effect of social capital structure on happiness is at a high level, that is, the variable of social capital has been evaluated as an effective factor in happiness in society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-analysis
  • Social Capital
  • Social Happiness
  • social vitality