بررسی وجود دام فقر تغذیه‌محور در سکونتگاه‌های غیررسمی شهر مشهد: مطالعه‌ موردی محله شهید قربانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه توسعه پایدار شهری و منطقه‌ای، سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در میان عوامل بسیاری که بر بهره‌وری نیروی کار اثرگذارند، کمبود غذای دریافتی می‌تواند اثرات زیان‌باری بر بهره‌وری فرد داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی دام فقرتغذیه‌محور است که ریشه در نظریه دستمزد کارایی دارد که بر اهمیت سوء‌تغذیه و فقر تاکید می‌کند. داده‌های این مطالعه از طریق تکمیل پرسشنامه در سال 1395 و در میان 220 خانوارِ ساکن در یکی از محلات اسکان غیررسمی شهر مشهد (محله شهید قربانی مشهد) به دست آمد و از سیستم معادلات همزمان برای بررسی امکان وجود دام فقر تغذیه‌محور استفاده شد. نتایج نشان داد که الگوی غذایی ساکنان این منطقه تفاوتی‌ آشکار با میانگین خانوارهای شهری استان و کشور دارد. ساکنان این منطقه برای گروههای کالایی با مواد مغذی بالا شامل گوشت، شیر و تخم پرندگان و میوه‌ها و سبزی‌ها در حدود نیمی از متوسط هزینه خانوارهای شهری کشور و استان هزینه کرده‌ بودند. نتایج حاصل از سیستم معادلات همزمان حاکی از آن بود که باوجود بهره‌گیری اندک ساکنان این منطقه از الگوی غذایی دارای مواد مغذی، چرخه دام فقر تغذیه‌محور در میان ساکنان آن شکل‌ نگرفته است وتغذیه نامناسب نتوانسته موجب ایجاد دور باطل کاهش درآمد، کاهش بهره‌وری و تغذیه نامناسب شود. بنابراین باید به دنبال شناسایی سایر عوامل تاثیرگذار بر فقر در این منطقه بود تا بتوان سیاست‌های مناسبی برای کاهش فقر پیشنهاد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Existence of Nutrition-based Poverty Trap in Informal Settlements in Mashhad: Case study of Shahid Ghorbani District

نویسندگان [English]

  • sahar soltani 1
  • Mehdi Feizi 2
  • Seyed Mohammad Javad Razmi 3
1 Academic staff of Urban and Regional Sustainable Development Research Department, Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Khorasan Razavi
2 Ferdowsi University of Mashhad
3 Associate Professor of Economics, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Among the factors affecting labor productivity, the shortage in food intake can seriously affect productivity. The purpose of this study is to examine the Poverty Nutrition Trap, which is rooted in the theory of efficiency wage, highlighting the importance of malnutrition and poverty. This study's data were obtained by survey and completed by questionnaire in 1395 among 220 households living in Shahid Ghorbani district of Mashhad. A simultaneous equation system was used to investigate the existence of the Poverty Nutrition Trap. The results showed that the residents' bundle of food was significantly different from the average urban and provincial households. Results also revealed that the studied area inhabitants had spent almost half of the average cost of meat for urban households of Khorasan Razavi province and Iran. This issue also arose for the expenditure on high nutrients, including milk, eggs, fruits, and vegetables. The simultaneous equations system results showed that despite the low use of nutrients by the inhabitants of this area, the cycle of nutrition-based poverty had not been formed among them, and inadequate nutrition has not led to the vicious cycle of reduced income, reduced productivity, and inadequate nutrition. Therefore, other factors influencing the formation of poverty in the region should be identified to propose appropriate policies to reduce poverty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poverty Nutrition Trap
  • Informal Settlements
  • Mashhad
  • Poverty
  • Simultaneous equation system