سبک زندگی سلامت محور در بین گروه های مختلف سنی: مطالعه ای در شهر سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 عضو هیات علمی

چکیده

پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا درک از سلامت در نزد بزرگسالان و جوانان متفاوت است؟ رفتار سلامتی در این دو گروه سنی به چه شکلی ظاهر می شود؟ برای پاسخ به این پرسش از روش داده بنیاد و تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته با 34 نفر جوان و بزرگسال درشهر سمنان، استفاده شد. این پژوهش در دو محله با سطوح متفاوت از رفاه اقتصادی انجام شده است. شیوه نمونه‌گیری با روش نمونه‌گیری هدفمند آغاز شد و حجم نمونه با اشباع نظری مشخص شد. یافته‌های پژوهش نشان از وجود چهار مقوله اصلی بهداشت، سلامت، درک از زندگی و رفتار درمانی در فهم رفتار سلامتی دارد. با توجه به مقوله‌ها و زیرمقوله‌های شناسایی شده، چهار پاردایم اصلی شناسایی شد. این پاردایم‌ها عبارتند از 1.الگوی پاردایمی رفتار سنتی، 2.الگوی بدن زیبا و متناسب، 3. الگوی بدن به مثابه ابزار، 4.الگوی بازگشت به طبیعت. جوانان عمدتا در گروه سنی بدن زیبا و متناسب دیده می‌شوند. پیامد شرایط در این الگو ظهور بیماری ثانویه و مصرف نمایشی کالاهای درمانی-بهداشتی است. بزرگسالان عمدتا در الگوی بدن به مثابه ابزار قرار می‌گیرند. عملگرایی در این الگو مسلط است و پیامد شرایط آن منجر به استفاده هم‌زمان از همه کالاهای درمانی-بهداشتی عرضه شده توسط طب سنتی و مدرن است. تناقض در رفتار سلامتی در این پاردایم بسیار شدید است. نقش سرمایه فرهنگی در همه پاردایم‌ها درعوامل علی دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Health-oriented lifestyle among different age groups: A study in Semnan

نویسندگان [English]

  • Azar Darvish 1
  • Soheila Alirezanejad 2
1 Ph.D. candidate
2 Faculty Member
چکیده [English]

The main question in this paper is whether perceptions of health are similar across age groups. If yes, what are these differences? To answer this question, Grounded Theory and Semi-Structured Interviewing Technique with 34Young Adults in Semnan City were used. This study was conducted in two neighborhoods with different levels of economic well-being. This study was conducted in two neighborhoods with different levels of economic well-being and with the emergence of categories, it became theoretical sampling, and with the non-emergence of a new concept in the last four interviews, it became final. Purposeful sampling was used to select the sample of this research. The findings show that there are four main categories of health, health, perception of life, and behavior therapy in understanding health behavior. According to the identified categories and subcategories, four main paradigms were identified. These paradigms are 1. The paradigm pattern of traditional behavior, 2. The beautiful and fit body pattern, 3. The body pattern as a tool, 4. The pattern of returning to nature. Young people are mainly seen in the age group of a beautiful and fit body. The message conditions in this model are the emergence of secondary disease and the dramatic consumption of health goods. Adults are mainly placed in the body pattern by tools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "health behavior"
  • " youths
  • adults"
  • "physical capital"
  • "LifeStyle"