تغییرات زندگی روزمره سالمندان در دوره پاندمی کوید-19؛ یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران

2 استادیار جمعیت شناسی دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش، تجربه زیسته سالمندان در مواجهه با پاندمی کووید-19 به عنوان یک تجربه اجتماعی و مخاطره­آمیز، مورد واکاوی قرار گرفت و مهم­ترین تغییرات زندگی روزمره سالمندان استخراج شد. روش این مطالعه مبتنی بر طرح پژوهش کیفی است. برای جمع­آوری داده­ها از مصاحبه­های نیمه­ساختاریافته با سالمندان (و یا فرزندان آن­ها) و برای تحلیل داده‌های کیفی از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد سالمندان در زندگی روزمره، تغییرات چندگانه­ای را تجربه کرده­اند. این تغییرات در قلمروهای اقتصاد، سلامت جسمی، سلامت روانی و مناسبات خانوادگی و اجتماعی بوده است. نتایج روایتگر آن است که مسائل سالمندان در دوره پاندمی کووید-19، فردی نیست بلکه خانوادگی و اجتماعی است. این موضوع به اهمیت خانواده و تعاملات بین­نسلی در زندگی روزمره سالمندان برمی­گردد. علاوه­بر­این، پیامدهای این دوره بر زندگی روزمره سالمندان فقط شامل تاثیرات مستقیم آن نیست بلکه پیامدهای غیرمستقیمی نیز داشته است. در این زمینه می­توان به پیامدهای اقتصادی کرونا بر زندگی شغلی فرزندان (عمدتاً جوانان) اشاره کرد که نه تنها به کاهش حمایت­گری از والدین سالمند منتهی شده بلکه اضطراب و نگرانی سالمندان را نیز به دنبال داشته است. همچنین می­توان به افت سرمایه سلامت سالمندان و مرگ­هایی اشاره داشت که ناشی از تاخیر در پیگیری وضعیت سلامت و درمان است. سالمندی، تجربه­ای اجتماعی و نابرابر است و انجام این دسته از مطالعات در راستای سیاست­گذاری اجتماعی سالمندی و خانواده بسیار سودمند است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes in the everyday life of the elderly during the Covid-19 pandemic; A qualitative study

نویسندگان [English]

  • shiva parvaei 1
  • majid Koosheshi 2
1 tehran university
2 University of Tehran
چکیده [English]

 
 
 
 
Changes in the Everyday Life of the Older persons during the Covid-19 Pandemic; A Qualitative Study
Shiva Parvaei[1]
Majid Koosheshi[2]
 
Abstract
In this study, the lived experience of the older persons in the face of the Covid-19 pandemic as a social and risk experience was analyzed and the most important changes in the everyday life of the elderly were discovered. The method of this study is based on a qualitative research design. To data collection has been used from semi-structured interviews with the elderly (or their children) and thematic analysis technique to analyze qualitative data. The results show that older persons have experienced multiple changes in their everyday life. These changes have been in economic dimensions, physical health, mental health and family and social relations. The results indicate that the issues of the elderly in the Covid-19 pandemic period are not only individual but also family and social issues. This matter refers to the importance of family and intergenerational interactions in the everyday life of the elderly. In addition, the consequences of this period on the everyday life of the older persons include not only direct effects but also indirect consequences. In this regard, we can point to the economic consequences of Covid-19 on the working life of youth and adult children, which not only led to a decrease in children's support for older parents but also led to their anxiety and worry. In addition, we can point to a decline in the health capital of the older persons and deaths which is due to the delay in following up on health status and treatment. Ageing is a social and unequal experience and these studies are very useful for the social policy of ageing and family.
 
Keywords: Older Persons, Everyday Life, Risk society, Social Changes, Ageing Studies, Family Studies.
 
 
 
 
[1] . PhD in Sociology, , Faculty of Social Sciences, University of Tehran.
[2] . Assistant Professor of Demography, Faculty of Social Sciences, University of Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ageing Studies
  • Family Studies
  • everyday life
  • Risk society
  • social changes
  • family relations