نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.

2 استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران،تهران،ایران.

3 دانشیار جامعه شناسی شهری دانشگاه الزهرا،تهران،ایران.

چکیده

هدف از مطالعه حاضر فهم تجربه زیسته فقرای شهری از علل موثر بر فقر است. روش تحقیق، گرندد تئوری و جامعه مورد مطالعه، شامل سرپرستان خانوارهای تهیدست شهری ساکن در مناطق 17 و 18 و 19 شهرداری تهران بوده است نمونه گیری ابتدا به صورت هدفمند و تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. در نتیجه مقوله هسته ای با عنوان طرد اجتماعی از بازار کار ظاهر گردید. یافته های تحقیق بر اساس مدل پارادیمی پژوهش در پنج محور( شرایط علی، شرایط مداخله‌گر و شرایط زمینه ای، راهبردها و پیامدها) قرار گرفت. در این مقاله شرایط علی مقوله طرد از بازار کار مطرح می شود. شرایط علی بر اساس نظر مشارکت کنندگان شامل چهار مقوله اصلی با عنوان های ضعف سرمایه اقتصادی، ضعف سرمایه انسانی، شرایط نامساعد اقتصادی و شرایط نامساعد اشتغال است. براساس یافته ها بسیاری از فقرای شهری ساکن در مناطق مورد مطالعه پیشینه فقر روستایی داشتند که بارزترین وجه آن ضعف سرمایه های اقتصادی و انسانی است. همچنین شرایط اشتغال آنان در شهر بسیار متاثر از شرایط نامساعد اقتصادی(مانند: تحریم های اقتصادی، شیوع بیماری کرونا، مکانیزه شدن تولید و ارائه خدمات و حضور اتباع خارجی) و شرایط نامساعد اشتغال (مانند: آسیب پذیری جسمی، آسیب پذیری روانی، درامد اندک، فقدان حمایت های اجتماعی و استثمار) بوده، به گونه ای که این شرایط منجر به تداوم فقر بین نسلی آنان شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The َanalyses of lived experience of urban poor about social exclusion from the labor market Case study; Districts 17, 18 and 19 of Tehran

نویسندگان [English]

  • Abdorasool Hashemi 1
  • Mostafa Azkia 2
  • Seyyed Yaghoub Mousavi 3

1 Science and Research branch Islamic Azad University-tehran-iran

2 professor of Sociology, University of Tehran-tehran-iran.

3 Alzahra University-tehran-iran.

چکیده [English]

The purpose of this study is to understand the lived experience of urban poor of the causes affecting poverty. The research method was grounded theory and the study population included the heads of urban poor households living in districts 17, 18 and 19 of Tehran Municipality. Sampling was initially purposeful and continued until the stage of theoretical saturation. As a result, the nuclear category emerged as social exclusion from the labor market. Findings based on the paradigm model of the research were divided into five axes (causal conditions, intervening conditions and contextual conditions, strategies and consequences). In this article, the causal conditions of exclusion from the labor market are discussed. According to the participants, causal conditions include four main categories: economic capital weakness, human capital weakness, unfavorable economic conditions and unfavorable employment conditions. According to the findings, many urban poor living in the study areas had a history of rural poverty, the most obvious aspect of which is the weakness of economic and human capital. Also, their employment conditions in the city are very much affected by unfavorable economic conditions (such as: economic sanctions, outbreak of coronary heart disease, mechanization of production and provision of services and the presence of foreign nationals) and unfavorable employment conditions to the extent that these conditions have led to the perpetuation of inter generational poverty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban poverty
  • exclusion from the labor market
  • employment
  • Tehran