تحلیل تجربه زیسته فقرای شهری از طرد اجتماعی از بازار کار مورد مطالعه؛ مناطق 17، 18 و 19 شهر تهران

عبدالرسول هاشمی؛ مصطفی ازکیا؛ سید یعقوب موسوی

دوره 12، شماره 49 ، بهمن 1400، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.59430.2140

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر فهم تجربه زیسته فقرای شهری از علل موثر بر فقر است. روش تحقیق، گرندد تئوری و جامعه مورد مطالعه، شامل سرپرستان خانوارهای تهیدست شهری ساکن در مناطق 17 و 18 و 19 شهرداری تهران بوده است نمونه گیری ابتدا به صورت هدفمند و تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. در نتیجه مقوله هسته ای با عنوان طرد اجتماعی از بازار کار ظاهر گردید. یافته ...  بیشتر

تحلیل شبکه مضامین روانی _ اجتماعی رفاه ذهنی : یک مطالعه کیفی بر اساس شواهد آزمون شده

زهرا راجی؛ سید مهدی سرکشیکیان؛ نرگس باباخانی

دوره 12، شماره 49 ، بهمن 1400، صفحه 33-68

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.62442.2213

چکیده
  رفاه ذهنی از جمله مسائل قابل بحث از جنبه‌های گوناگون است که می‌تواند نظریه پردازان رشته های مختلف را برای فهم بهتر این مفهوم به تحقیق و پژوهش مشتاق کند . رفاه را بیش از آنکه بتوان صرفا از دیدگاه های اقتصادی و کمی نگر به مرحله تحلیل آورد می تواند جنبه های روانشناختی و اجتماعی را نیز در بر بگیرد . تحقیق حاضر در مورد مضامین روانی _ اجتماعی ...  بیشتر

زمینه های فرهنگی کنش اقتصادی شهروندان کرمانشاهی در حوزه رفاه اجتماعی

شریف خسروی ترازک؛ ابوتراب طالبی

دوره 12، شماره 49 ، بهمن 1400، صفحه 69-110

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.60352.2164

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی از زمینه های فرهنگی اقتصادی کنش شهروندان کرمانشاهی در حوزه رفاه اجتماعی صورت گرفته است. روش تحقیق از نوع کیفی و تکنیک جمع آوری داده ها نیز مصاحبه نیمه ساخت یافته می باشد. مصاحبه پس از اجرا بین 35 نفر از افراد نمونه که به صورت هدفمند انتخاب شدند، که با همین تعداد به اشباح نظری رسید. نتایج تحقیق نشان داد که ...  بیشتر

فراتحلیل مطالعات انجام شده درباره ادراک عدالت و رفتار شهروندی سازمانی

محسن محمدی؛ محمد مهتری آرانی؛ سمانه نقی پور ایوکی؛ سید سعید حسینی زاده آرانی

دوره 12، شماره 49 ، بهمن 1400، صفحه 111-144

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.54721.2032

چکیده
  هدف از این پژوهش، بهره‌گیری از روش فراتحلیل به‌منظور تبیین رابطه عدالت و رفتار شهروندی در نظام‌های سازمانی ایران است. بر این مبنا، 59 سند پژوهشی (در قالب مقالات علمی) که در فاصله زمانی 1385-1397 و با هدف تبیین ارتباط میان عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی به انجام رسیده و در فصلنامه‌های معتبر داخل کشور چاپ شده‌اند، به‌عنوان حجم نمونه ...  بیشتر

مطالعه جامعه شناختی رابطه سرمایة اجتماعی و رفاه ذهنی (مورد مطالعه: شهروندان 18 سال به بالای ساکن در شهر تهران)

مینا شیروانی ناغانی؛ افسانه ادریسی؛ زهرا سادات مشیر استخاره

دوره 12، شماره 49 ، بهمن 1400، صفحه 145-184

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.62621.2220

چکیده
  چکیده:مقدمه: سرمایه اجتماعی با فراهم کردن کنش‌های اجتماعی و ایجاد ارتباط انسانی، زمینه‌ی ارتقای سطح رفاه ذهنی را فراهم می‌سازد. رفاه ذهنی مقوله‌‌ی اجتماعی چندبعدی است که با شاخص‌هایی چون شادکامی، تأمین، ترجیحات، نیازها، استحقاق و مقایسه نسبی تعریف می‌شود. این پژوهش با هدف تببین رابطة بین سرمایة اجتماعی و رفاه ذهنی شهروندان ایرانی ...  بیشتر

اعتماد سنجی شبکه خبر و شبکه‌های مجازی بومی در خصوص انتشار اخبار کرونا در بین شهروندان کاشانی در سال 1399

جواد شکرریز؛ شاهپور صلواتی؛ طیبه مقدسی نیا؛ زهره رافضی

دوره 12، شماره 49 ، بهمن 1400، صفحه 185-215

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.56290.2065

چکیده
  این مطالعه در بازه زمانی سه ماهه در بین شهروندان کاشانی 18 سال به بالا انجام‌گرفته است، جامعه نمونه شامل 206 نفر می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته است. نتایج نشان میدهد که باوجود تفاوت در میزان استفاده از شبکه ملی خبر و شبکه‌های مجازی بومی، این تفاوت از نظر آماری معنادار نیست (05/0p>). لذا مخاطبان جهت کسب اطلاعات و اخبار ...  بیشتر

بررسی سازوکارهای برساخت مسائل محیط‌زیستی ( مورد مطالعه: کارزار مردمی توقف تونل بهشت آباد)

بهرنگ ضابطیان؛ مرضیه موسوی

دوره 12، شماره 49 ، بهمن 1400، صفحه 217-274

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.57194.2077

چکیده
  چکیدهامروزه به منظور رفع مشکل کم آبی در کشور از روش انتقال آب بین حوضه‌ای استفاده می‌شود. این شیوه نه تنها مشکلات کم آبی را در کشور رفع نکرده است بلکه مسائل اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی فراوانی را هم ایجاد کرده است. بطوریکه در سالهای اخیر شاهد افزایش مقاومت‌های محلی و شکل‌گیری جنبش‌های محیط‌زیستی در برابر طرحهای انتقال آب در کشور ...  بیشتر