نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادمدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی.

3 دانشیار مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی.

چکیده

یکی از مهمترین مسائل حوزه فرهنگی و اجتماعی، ارزیابی عملکرد است. از آنجا که ماهیت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی ناملموس، و تنیده با انتزاع است، ارزیابی نتایج وآثار آن به صورت ذاتی با دشواری همراه است. تعریف این مسئله در یک بستر بروکراتیک همچون شهرداری تهران، با دشواری مضاعف در عرصه اجرا همراه است. اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در شهرداری تهران با سایر ماموریت‌های این دستگاه اجرایی از جمله خدمات شهری، خدمات فنی و عمرانی و امثالهم، حسب تجارب موجود موجب تضعیف حوزه فرهنگی و اجتماعی و اطلاق برچسب ناکارآمد بودن فعالیت‌های این حوزه شده است. با‌توجه به این واقعیت امر، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در حوزه فرهنگ و هنر و تاثیر آن بر‌رضایت شهروندان انجام گرفته است. روش پژوهش از منظر هدف کاربردی و از نظر جمع‌آوری اطلاعات یک پژوهش توصیفی- پیمایشی محسوب می‌شود. در راستای هدف پژوهش پس از استخراج عوامل مؤثر در کیفیت خدمات معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، پرسشنامه با بهره‌گیری از ادبیات موضوع تنظیم گردید. پرسشنامه تدوین شده بین 450 نفر از شهروندان مناطق 22گانه شهر تهران که طی یکسال گذشته حداقل یکبار از خدمات فرهنگی و هنری معاونت فرهنگی و اجتماعی تهران بهره‌مند شدند، بر‌اساس روش نمونه‌گیری طبقه‌ای بصورت تصادفی ساده توزیع گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the quality of services of the cultural and social deputy of Tehran municipality in the field of culture and art

نویسندگان [English]

  • amir mohammad khani 1
  • Abolfazl kazazi 2
  • Mohammad Taghi Taqhavi Fard 3

1 Graduste Student Masters student, Industrial Management, Quality and productivity trends, Allameh Tabatabaei University

2 Professor Professor, Faculty of management and Accounting, Allameh Tabataba i University, Tehran, Iran

3 Associate Prof Associate Prof., College of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University

چکیده [English]

One of the most important issues in the cultural and social field is performance appraisal. Because the nature of cultural and social activities is intangible and intertwined with abstraction, it is inherently difficult to evaluate its results and effects. Defining this issue in a bureaucratic context such as Tehran Municipality is associated with double difficulty in the field of implementation. The effectiveness of cultural and social activities in Tehran Municipality with other missions of this executive body such as municipal services, technical and civil services and the like, according to existing experiences has weakened the cultural and social field and labeled inefficient activities in this field. Due to this fact, the present study was conducted with the aim of evaluating the quality of services of the cultural and social deputy of Tehran Municipality in the field of culture and art and its impact on citizens' satisfaction. The research method is a descriptive-survey research in terms of applied purpose and in terms of data collection. In line with the purpose of the research, after extracting the effective factors in the quality of services of the cultural and social deputy of Tehran Municipality, a questionnaire was prepared using the literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of service
  • culture
  • art
  • cultural and social deputy of Tehran municipality
  • citizens' satisfacti