نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادمدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی.

3 دانشیار مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی.

چکیده

یکی از مهمترین مسائل حوزه فرهنگی و اجتماعی، ارزیابی عملکرد است. از آنجا که ماهیت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی ناملموس، و تنیده با انتزاع است، ارزیابی نتایج وآثار آن به صورت ذاتی با دشواری همراه است. تعریف این مسئله در یک بستر بروکراتیک همچون شهرداری تهران، با دشواری مضاعف در عرصه اجرا همراه است. اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در شهرداری تهران با سایر ماموریت‌های این دستگاه اجرایی از جمله خدمات شهری، خدمات فنی و عمرانی و امثالهم، حسب تجارب موجود موجب تضعیف حوزه فرهنگی و اجتماعی و اطلاق برچسب ناکارآمد بودن فعالیت‌های این حوزه شده است. با‌توجه به این واقعیت امر، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در حوزه فرهنگ و هنر و تاثیر آن بر‌رضایت شهروندان انجام گرفته است. روش پژوهش از منظر هدف کاربردی و از نظر جمع‌آوری اطلاعات یک پژوهش توصیفی- پیمایشی محسوب می‌شود. در راستای هدف پژوهش پس از استخراج عوامل مؤثر در کیفیت خدمات معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، پرسشنامه با بهره‌گیری از ادبیات موضوع تنظیم گردید. پرسشنامه تدوین شده بین 450 نفر از شهروندان مناطق 22گانه شهر تهران که طی یکسال گذشته حداقل یکبار از خدمات فرهنگی و هنری معاونت فرهنگی و اجتماعی تهران بهره‌مند شدند، بر‌اساس روش نمونه‌گیری طبقه‌ای بصورت تصادفی ساده توزیع گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the quality of services of the cultural and social deputy of Tehran municipality in the field of culture and art

نویسندگان [English]

 • amir mohammad khani 1
 • Abolfazl kazazi 2
 • Mohammad Taghi Taqhavi Fard 3

1 Graduste Student Masters student, Industrial Management, Quality and productivity trends, Allameh Tabatabaei University

2 Professor Professor, Faculty of management and Accounting, Allameh Tabataba i University, Tehran, Iran

3 Associate Prof Associate Prof., College of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University

چکیده [English]

One of the most important issues in the cultural and social field is performance appraisal. Because the nature of cultural and social activities is intangible and intertwined with abstraction, it is inherently difficult to evaluate its results and effects. Defining this issue in a bureaucratic context such as Tehran Municipality is associated with double difficulty in the field of implementation. The effectiveness of cultural and social activities in Tehran Municipality with other missions of this executive body such as municipal services, technical and civil services and the like, according to existing experiences has weakened the cultural and social field and labeled inefficient activities in this field. Due to this fact, the present study was conducted with the aim of evaluating the quality of services of the cultural and social deputy of Tehran Municipality in the field of culture and art and its impact on citizens' satisfaction. The research method is a descriptive-survey research in terms of applied purpose and in terms of data collection. In line with the purpose of the research, after extracting the effective factors in the quality of services of the cultural and social deputy of Tehran Municipality, a questionnaire was prepared using the literature.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quality of service
 • culture
 • art
 • cultural and social deputy of Tehran municipality
 • citizens' satisfacti
 • ابراهیم‌زاده، عیسی و کماسی، حسین. (1393)، «ارزیابی و تحلیل کیفیت خدمات شهرداری بر اساس مدل سرکوال (مطالعه موردی: شهرداری شهر سنقر)»، فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی شهری، سال دوم، شماره ۶: 153- 172.
 • احمدی، سید علی‌اکبر و عسگری ده‌آبادی. حمیدرضا. (1394)، «بررسی رابطه بین کیفیت خدمات، رضایت، اعتماد و وفاداری در میان مشتریان (مورد مطالعه: شرکت‌های مسافربری فعال در پایانه‌های شهر تهران)»، مدیریت توسعه و تحول، سال بیست و سوم: 11- 20.
 • پورحسن، سمیه و فرجوند، اسفندیار.(1398)، «بررسی نقش رسانه‌های اجتماعی بر مشارکت شهروندان در فرآیند بودجه‌بندی مشارکتی»، مدیریت دولتی، سال یازده، شماره ۳: 355- 376.
 • درویشی،صیاد.(1399)،«تأثیر کیفیت خدمات پلیس هوشمند بر مشارکت شهروندان در پیشگیری از توزیع مواد مخدر»، مجله علمی مدیریت سرمایه اجتماعی، سال هفت، شماره ۴: 507- 534.
 • حیدرعلی،هومن. (1395)، «مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل»، تهران: انتشارات سمت.
 • دویران، اسماعیل.(1398)، «ارزیابی کیفیت خدمات شهری در محلات اسکان غیررسمی با استفاده از مدل سروکوال مطالعه موردی: شهر زنجان»، فصلنامه شهر پایدار، سال دوم، شماره 1: 93- 108.
 • رجب‌بیگی، مجتبی. (1387)، «ابعاد کیفیت در بخش دولتی»، فصلنامه مدیریت دولتی، مرکز آموزش مدیریت دولتی،شماره 40: 84- 77.
 • رضازاده، آرش و داوری، علی.(1393)، «مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS»، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
 • زیویار، فرزاد؛ ضیائی،محمدصادق و نرگسیان،حوا. (1390)، «بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان با استفاده از مدل سرکوآل»، فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره 3: 186- 173.
 • ساعتچی، محمود؛ کامکاری، کامبیز و عسکریان، مهناز. (1391)، «آزمون‌های روان‌شناختی»، تهران: نشر ویرایش.
 • صمدی، عباس و اسکندری، سهیلا. (1390)، «بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان بانک ملی شهرستان تویسرکان (بر اساس مدل سروکوال)»، فصلنامه پژوهشگر، سال هشتم، شماره 21: 30- 40.
 • ـ صفایی پور، مسعود؛ حسینی، نبی ا.‌.‌. و قیصری، نرگس. (1394)، «سنجش رابطه میان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری و شاخص‌های پایداری زیست شهری، مطالعه موردی: شهر دزفول»، دو فصلنامه پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری، سال ششم، شماره 11: 40- 25.
 • گلشن، ندیم.(1390)، «ارزیابی کیفیت خدمات وسایط حمل‌ونقل عمومی از دیدگاه شهروندان تهرانی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
 • لطیفی، غلامرضا و مقبول اقبالی، مهناز. (1398)، «تحلیل کیفیت فضاهای عمومی مرکزی شهر تهران و پیامدهای آن بر رفاه شهری»، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه توسعه اجتماعی، سال دهم، شماره 39: 111- 114.
 • محسنین،شهریار و اسفندیانی، محمدرحیم. (1393)، «معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم‌افزار Smart- PLS: آموزشی و کاربردی»، تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.
 • مطلبی، داریوش و خانعلی‌لو، رابعه. (1398)، » ارزیابی میزان رضایت از کیفیت خدمات مدیریت شهری در مناطق حاشیه‌نشین (مطالعه موردی: اسلام‌آباد کرج)»، تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، سال بیست و پنجم، شماره 4: 579- 596.
 • مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید.(1390)، «پژوهشنامه مدیریت (جلد دوم)»، تهران: انتشارات راه‌دان.
 • مهرافزون، محمد. (1394)، «خدمات شهری و نقش آن در توسعه مدیریت شهری»، اولین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با دو رویکرد چالش‌های قانون مدیریت شهری و مشارکت شهروندی، دانشگاه تهران، تهران.
 • نصیری هنده‌خاله، اسماعیل. (1397)، «ارزیابی میزان رضایت از کیفیت خدمات مدیریت شهری در مناطق حاشیه‌نشین (مطالعۀ موردی: اسلام‌آباد کرج)»، پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری،سال ششم، شماره 2: 289- 306.
 • هاشمی،سیده ناهید و نهاوندی، نسیم. (1398)، «ارزیابی کیفیت خدمات خطوط مترو در تهران با استفاده از یک روش ترکیبی بر مبنای مدل سروکوال و تکنیک تاپسیس فازی»، پژوهشنامه حمل‌ونقل، شماره 58: 73- 86.