تحلیل فضایی فقر شهری در شهر بیجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا- دانشگاه مازندران

2 -

10.22054/qjsd.2021.57732.2097

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل فضایی فقر شهری در سطح بلوک‌های آماری شهر بیجار می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی و بنابر هدف، کاربردی می‌باشد. داده‌ها از بلوک‌های آماری مرکز آمار استخراج شده و برای طبقه بندی داده‌ها از نرم افزار Gis بهره گرفته شد. همچنین با توجه به این که شاخص‌های مورد مطالعه پژوهش از نوع منفی و مثبت بودند، بسته به جهت هر شاخص از رابطه مثبت یا منفی روش بی‌مقیاس سازی فازی در نرم‌افزارExcel استفاده شد. ابتدا 12 شاخص فقر اقتصادی با روش فازی بی‌مقیاس شدند و در محیط نرم‌افزار Gis فراخوانی شد و با روش لکه‌های داغ و خود همبستگی موران تحلیل فضایی شدند. بر اساس نقشه پهنه‌بندی تولید شده می‌توان گفت، 259 بلوک شهری، که 80/27 درصد جمعیت شهر را به خود اختصاص داده‌اند، در پهنه خیلی مرفه شهری قرار گرفته‌اند، 279 بلوک با 16/33 درصد از جمعیت شهری در پهنه مرفه، 497 بلوک و 31/37 درصد جمعیت در پهنه متوسط و نهایتاً پهنه فقیر و خیلی فقیر با مجموع 274 بلوک و 7/1 درصد جمعیت را به خود اختصاص داده‌اند. براساس نتایج روش خودهمبستگی موران نیز می‌توان گفت که نحوه پراکنش شاخص‌های فقر به صورت الگوی خوشه‌ای است به این گونه که پهنه‌های قوی فقر شهری به سمت شمال شرق سوق یافته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The spatial analysis of urban poverty in the city of Bijar

نویسندگان [English]

  • Rahimberdi Annamoradnejad 1
  • Mohammad soleymani 2
  • Behnaz Mohammadyari 2
1 Dept. of Geography, uni. of Mazandaran
2 -
چکیده [English]

The purpose of this study is spatial analysis of urban poverty at the level of statistical blocks of Bijar city. The present study is descriptive-analytical in nature and applied according to its purpose. Data were extracted from the statistical blocks of the Statistics Center and Gis software was used to classify the data. Also, due to the fact that the studied indicators were negative and positive, depending on the direction of each indicator, the positive or negative relationship of the fuzzy scaling method in Excel software was used. First, 12 indicators of economic poverty were scaled by fuzzy method and called in Gis software environment and spatially analyzed by hot spot method and Moran autocorrelation. According to the zoning map produced, it can be said that 259 urban blocks, which account for 27.80% of the city's population, are located in a very prosperous urban area, 279 blocks with 33.16% of the urban population in the area Prosperous, 497 blocks and 37.31 percent of the population in the middle zone and finally the poor and very poor zone with a total of 274 blocks and 1.7 percent of the population. Based on the results of Moran's autocorrelation method, it can be said that the distribution of poverty indicators is a cluster pattern, so that strong areas of urban poverty have shifted to the northeast.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial Analysis
  • Urban Poverty
  • Moran index
  • fuzzy method
  • Bijar city