نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-جنوب

2 دانشیار گروه شهرسازی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: رویکرد امنیت از طریق طراحی، یکی از موثرترین و کارا ترین رویکردها در زمینه ارتقاء امنیت شهری است که می تواند نقش بسزایی در ایمن سازی فضاهای شهری ایفا نماید. هدف از این مقاله ارائه مدلی برای سنجش امنیت شهری و معرفی رویکرد امنیت از طریق طراحی است. در این راستا، محله بهداشت در منطقه 18 تهران که به دلیل پایین بودن وضعیت امنیت شهری و وجود احساس ناامنی در بین ساکنان، به عنوان نمونه بررسی می‌شود.
روش شناسی: در پژوهش حاضر، روش تحقیق بر اساس هدف، از نوع کاربردی و براساس ماهیت، توصیفی - تحلیلی و پیمایشی است.
یافته ها: بنابراین، در تبیین ادبیات و سوابق موضوع تحقیق و ارائه مدل سنجش از مطالعات کتابخانه ای و برای جمع‌آوری اطلاعات با توجه به ماهیت تحقیق از روش‌های میدانی استفاده شده است. همچنین برای ارزیابی و اولویت بندی شاخص های ارائه شده در مدل تحلیلی تکنیک رتبه‌بندی فازی مورد استفاده قرار گرفته است.
نتایج: نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده تفاوت میزان امنیت شهری درمیان پهنه‌های سه‌گانه محدوده مطالعاتی است به نحوی که پهنه 3 امن ترین پهنه در محدوده محسوب می‌شود، همچنین "قلمروپایی" با وزن 0.88 بیشترین نقش را در برقراری امنیت محدوده مطالعاتی بر عهده دارد و "نظارت "با وزن 0.08 کمترین میزان نقش را در کل محدوده برعهده دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design of Sensing Model through Design Security Approach (SBD) in Urban Neighborhoods to Reduce Crime Opportunity (Tehran Behdasht Neighborhood)

نویسندگان [English]

  • hassan Amirian 1
  • gholamreza latifi 2

1 Graduate of Urban Design, Islamic Azad University, Tehran-South Branch

2 Assistant Professor, Allameh Tabatabaei University, Faculty of Social Sciences, Tehran, Iran 2. Master, Urban

چکیده [English]

Abstract
Introduction and purpose: Security approach through design is one of the most effective and efficient approaches in the field of promoting urban security that can play a significant role in securing urban spaces. For this purpose, the purpose of this article is to present a model for measuring urban security and to introduce a security approach through design.
Methodology: In the present study, the research method is applied based on the purpose and descriptive-analytical and survey method based on the method and nature.
findings: The assessment model is presented from library studies and field methods have been used to collect information according to the nature of the research. The study shows the difference in the level of urban security among the three zones of the study area so that zone 3 is the safest zone in the area, also "territory" with a weight of 0.88 has the most role in establishing the security of the study area And "monitoring" with a weight of 0.08 has the least role in the whole range.
Results: The results show that Zone 3 with a security level of 0.550 is the safest zone and has an aggressive strategy. Also, zone 2 with a weight of 0.251 has the lowest level of security and has a defensive strategy among the three zones of the health neighborhood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Health Neighborhood"
  • "Secured perspective by Designing (SBD) "
  • " Security "
  • " Crime Opportunity"
  • "Tehran"