تبیین نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای رضایتمندی شغلی کشاورزان روستایی مطالعه موردی: روستاییان شهرستان مشگین شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارجغرافیاوبرنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیارجغرافیادانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در کار و افزایش اثربخشی، کارآیی و بهره‌وری و ایجاد حس رضایتمندی در بهره برداران کشاورزی می‌باشد و مطالعات نشان می‌دهد که سازو کار سرمایه اجتماعی یکی از جنبه‌های مهم در ارتقای رضایتمندی شغلی کشاورزان می‌باشد. بر این اساس هدف این مقاله بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای رضایتمندی شغلی کشاورزان در مناطق روستایی در شهرستان مشگین شهر می‌باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، توسعه‌ای، و از لحاظ ماهیت، توصیفی و پیمایشی و نیز از نوع تحلیلی است. در این تحقیق روش گردآوری داده‌ها برای پاسخگویی به سئوالات تحقیق، به دو صورت اسنادی (داده‌های ثانویه) و پیمایشی (داده‌های اولیه) و ابزار مورد استفاده در روش پیمایشی پرسشنامه و مصاحبه بوده است. کشاورزان روستایی شهرستان مشگین شهر جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می‌دهند. که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای، تعداد 185 کشاورز به صورت کاملاً تصادفی انتخاب شدند. روایی صوری پرسشنامه توسط پانل متخصصان دانشگاهی مورد تایید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد30 پرسشنامه صورت گرفت و با داده‌های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا در نرم افزار SPSS، پایایی بخش‌های گوناگون پرسش نامه تحقیق 74/0 الی 81/0 بدست آمد. نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که به جز متغیرهای میزان تعارضات و اختلافات، عضویت در نهادهای محلی و ارتباطات اجتماعی بین تمامی‌متغیرهای تحقیق و میزان رضایتمندی شغلی کشاورزان رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه، نشان داد که بر اساس نتایج حاصل از ضریب بتا، سهم و نقش متغیر «انسجام اجتماعی» در تبیین متغیر وابسته «ارتقای رضایتمندی شغلی کشاورزان» بیشتر از سایر متغیرها است
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explication of Social Capital role in Improvement of Rural Farmer’s Job Satisfaction Case Study Area: Rural Area of Meshkinshahr Township

نویسندگان [English]

  • vakel hedari sareban 1
  • hamdallah sojasighedari 2
  • tahereh sadeghlo 2
چکیده [English]

The job satisfaction is one of the important factors in increasing efficiency and productivity and individual satisfaction of farmers. Former studies show that social capital is one of the important factors in increasing farmer's job satisfaction. This study with descriptive and analytical methodology has been done with purpose of analyzing the role of social capital on farmer’s job satisfaction in MeshkinshahrCounty. Using survey method, data gathering was done by document and field study via questionnaires among 185 farmers of Meshkinshahr which were selected randomly. The other data were gathered through interview, observation and documentary study. Validity and reliability of questionnaire were approved by academic experts of this fields and significant level of Cranach's alpha in pilot study. Regarding Pierson correlation, findings show all dimensions of social capital with the exception of conflicts and disputes’ level and membership in local institutions and social relations, there are direct and meaningful correlations among variables and level of job satisfaction of rural farmers. Ultimately, based on the results of Beta coefficient, the role of social solidarity in explaining the advancement of farmer's job satisfaction as a depended variable is more than the other variables.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Job Satisfaction
  • agriculture development
  • Rural Development
  • MeshkinshahrTownship
− ادریس، محمدرضا؛ رئیسی اردلی، غلامعلی. (1383)، مقایسه میزان رضایت و کارایی کارکنان و مدیران غیرهیات علمی‌در دانشگاه صنعتی اصفهان، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد 17، شماره دوم.
−  حقیقتیان، منصور؛ گلمراد مرادی. (1390)، بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی کارکنان اداره تعاون، مورد مطالعه: استان کرمانشاه، مجله جامعه شناسی کاربردی، سال22، شماره پیاپی. (44)، شماره چهارم.
− حیدری ساربان، وکیل. (1392)، بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کشاورزان در خصوص اشتغال در بخش کشاورزی. (مطالعه موردی: شهرستان مشگین شهر)، مجله چشم انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی، سال هشتم، شماره 24.
− حیدری ساربان، وکیل. (1392)، سنجش و اولویت بندی سرمایه اجتماعی در مناطق روستایی، مطالعه موردی: شهرستان مشگین شهر، فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا. (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، سال سوم، شماره 3.
− رسولی، رضا؛ بهنام شهائی. (1388)، تاثیر رویکرد مبادله رهبر- پیرو بر رضایت شغلی کارکنان شعبه‌های تامین اجتماعی تهران، مجله چشم انداز مدیریت، شماره33.
− زاهدی، محمدجواد؛ شیانی، ملیحه؛ علی‌پور، پروین. (1388)، رابطه سرمایه اجتماعی با رفاه اجتماعی، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال9، شماره 31، تهران.
− زمینی، سهیلا؛ حسینی نسب، داوود؛ زمینی، سمیرا؛ زارعی، پروین. (1389)، بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در میان کارکنان دانشگاه تبریز، فصلنامه کار ایران، دوره 8، شماره 1.
− سالارزاده، نادر؛ حسن‌زاده، داوود. (1385)، بررسی تاثیر میزان سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی معلمان، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره33، تهران.
− سوری، علی؛ مهرگان، نادر، . (1386)، «نقش سرمایه اجتماعی در تشکیل سرمایه انسانی». فصلنامه­ پژوهشنامه­ بازرگانی، سال 11، شماره 42.
− شاه حسینی، ماهرو،. (1382)، «مطالعه و بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی در عملکرد انجمن‌های اعتبار گردشی زنان در تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه‌شناسی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد علوم و تحقیقات.
− شفیع‌آبادی، عبدالله. (1375)، راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه‌ای، تهران. انتشارات رشد.
− صالحی، لاله؛ مختارنیا، محمد. (1389)، بررسی رضایت شغلی کارشناسان پردیش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، مجله تحقیقات و اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره2-14، شماره1.
− علی بیگی، امیرحسین؛ جعفری‌نیا، معصومه؛ قربانی، فاطمه؛ سلیمانی، عادل (1390)، رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضامندی شغلی کشاورزان شهرستان کرمانشاه، فصلنامه برنامه ریزی منطقه‌ای، سال اول، شماره سوم.
− کلامی، علیرضا؛ سمواتیان، بهاره. (1388)، بررسی علل و عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان زن و مرد شعب سازمان تامین اجتماعی تهران، پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال دوم، شماره دوم.
− اللهیاری، طلعت؛ میری بلوچی، عصمت. (1386)، میزان رضامندی شغلی مددکاران اجتماعی و عوامل موثر بر آن در تهران، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره22.
− نصر اصفهانی، علی؛ عارف‌نژاد، محسن؛ محمدی، سمیه؛ خلیلی، اعظم. (1391)، بررسی اثرات سرمایه روانشناختی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی (مورد مطالعه: سازمان صنایع و معادن استان اصفهان)، فصلنامه روانشناسی صنعتی/سازمانی، سال سوم، شماره 12.
 
-    Barrows, D. & Wesson, T., (2008), A comparative analysis of job satisfaction among public and private sector professionals, The Public Sector Innovation Journal. 5:1–21.
-    Bourdieu, P. (1985), the form of capital, In J.G. Richard (Ed), Hand book of theory and research to the sociology of education, New York: Greenwood, pp.241-245.
-    Cimete, G, Gencalp, N. S, and Kekin, G (2003), Quality of life and job satisfaction. Journal of Organizational Behaviour, 18 (2), pp.151-153.
-    Coleman, J.S (1999), Foundations of social theory, Cambridge, M.A: Harvard University Press.
-    Herssi, D. T (1993), Factors contributing to job satisfaction for women in higher education administration CUPA, Journals, Vol.44, No.2.PP.29-35.
-    Jex, M. S (2002), Organizational psychology. John Wiley Sons. Inc,New York.
-    Lu, H, While, A, Barriball, K, (2008), Job satisfaction among rural peoples. A literature review. Jouranl of Agricultural Development, Vol.3.pp.140-145.
-    Lu, H, While, A, Barriball, l, (2005), Job satisfaction among nurses, A literature review in J Nurs Stud. 42 (2): pp.211-215.
-    Lynch, J, & Kaplan, G. (1997), understanding how inequality in the distribution of income effect health. Journal of Health Psychology, Vol.2, pp.297-280.
-    Portes, A. (2004), Social capital: its origins and applications in modern sociology. Annual Review of Sociology, No.84, pp.1-5.
-    Putnam, R. (1995), Democracy in America at century end. In A. Haden us (Ed)., Democracy Victory and Crisis, New York, Cambridge University Press.
-    Rose, R (2000), how much does social capital add to individual health? Social Science and Medicine, Vol.51.pp.1421-1426.
-    Thorbecke, D., (2005), Sectoral growth and rural poverty alleviation: A multiplier decomposition technique applied to North Africa, World Development, 27, 521-530.
-    Tonts, M., (2005), Government policy and rural sustainability, In C. Cocklin. & J. Dibden, (Eds.)
-    Voroum, S, (2004), the J.S. level of Chinese and Indian born engineering faculty at a research university dissertation Morgan West Virginia.
-    Wall, E., Ferrazzi, G., & Schryer, F. (1998). Getting the Goods on Social Capital. Rural sociology, 63 (2), 300-322.
-    Wen, S.C. (2008), Job satisfaction related to personality traits and attributes of dispatched workers V A study on the financial industry Adiss. Department of Information Management, Taiwan.
-    Wood, G., Yaacob, A., & Morris, D. (2004), Attitude towards pay & promotion in the Malaysian higher education sector. Employee Relations, Vol.26, No. 2: 137- 150.
-    Woolcock, M., & Narayan, D. (2000). Social capital: Implications for development theory, research, and policy. The World Bank research observer, 15 (2), 225-249.
-    Yang, K.,& Kassekert,A (2010), Linking management refoem with employee jon satisfaction: evidence from federal agencies. Journal of public Administration Research and Theory, 20 (2), pp: 413-420.