نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران،

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

10.22054/qjsd.2022.60021.2157

چکیده

کودکان کار، بخشی از سرمایه‌های آینده‌ساز و امیدهای کشورند که در بهترین روزهای زندگی خود مجبور به تلاش برای امرار معاش هستند. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل به‌وجود‌آورنده و گسترش‌دهنده آسیب اشتغال کودکان کار تهران و بررسی عوارض آن است. این مطالعه با رویکرد کیفی، بر اساس روش داده‌بنیاد و با ابزار مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام شد. نمونه‌گیری به‌ صورت هدفمند از 14 کودک کارِ شهر تهران بود. نتایج تحلیل مصاحبه‌ها به شناسایی 40 کد باز، 7 کد محوری و کد انتخابی «کودک کار، غفلت از امید آینده‌ساز» منتهی شد. بر اساس یافته‌ها عوامل اثرگذار بر ایجاد و افزایش کودکان کار شامل عواملی مانند تمایزیافتگی ضعیف و معلولیت جسمانی، عدم مراقبت و حمایتگری والدین از کودک، فقر و عدم حمایت از خانواده‌های کم درآمد بود. برخی عوارض این آسیب نیز شامل تضعیف خودپنداره، فرار از منزل، سوء‌استفاده‌های محیط کار و مستعد شدن زمینه بزهکاری آنها شناسایی شد. همچنین، راهکارهای عملی در زمینه مداخله مناسب برای کاهش آسیب اشتغال کودکان کار پیشنهاد شد. بدیهی است برای انتخاب شغلِ مناسبِ افراد در مقطع مناسب از زندگی، لازم است بستر بهره‌مندی آنها از آموزش، راهنمایی و مهارت‌آموزی فراهم شود. امید است با بررسی‌های عمیق‌تر ابعاد اشتغال کودکان کار و به کارگیری راهکارهای کارآمد، مسیر رشد و شکوفایی این کودکان هموار شود و شاهد نقض حقوق انسانی هیچ کودکی در جهان نباشیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Occupational pathology of Tehran street working children: A Grand Theory Research

نویسندگان [English]

  • abdolah shafiabady 1
  • Azam Kalaee 2
  • maryam pourrmousavi 3

1 Vocational Counseling, Faculty of Education and Psychology, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran,

2 Islamic Azad University, olom Tahgigat university.Tehran, Iran

3 olom Tahgigat university

چکیده [English]

Working children are part of the future capital and hopes of the country, which in the best days of their lives have to strive for livelihood. The purpose of this study is to identify the factors that cause and expand the harm of employment of working children in Tehran and to investigate its complications. This study was conducted with a qualitative approach, based on the data-based method and with a semi-structured interview tool. Targeted sampling was of 14 working children in Tehran. The results of the analysis of the interviews led to the identification of 40 open codes, 7 central codes and the selected code "working child, neglect of hope-making future".
According to the findings, the factors affecting the creation and increase of working children included factors such as poor differentiation and physical disability, lack of parental care and support for the child, poverty and lack of support for low-income families. . Some effects of this injury were also identified, including weakened self-concept, running away from home, workplace abuse, and a predisposition to delinquency. It is hoped that with deeper studies of the employment dimensions of working children and the use of effective strategies, the path of growth and prosperity of these children will be paved and we will not see any violation of human rights in any child in the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • Employment
  • Working Children
  • grounded Theory