آسیب‌شناسی اشتغال کودکان کار خیابانی تهران: یک پژوهش گراند تئوری

عبدالله شفیع آبادی؛ اعظم کلائی؛ مریم پورموسوی

دوره 14، شماره 54 ، فروردین 1402، صفحه 1-36

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.60021.2157

چکیده
  کودکان کار، بخشی از سرمایه‌های آینده‌ساز و امیدهای کشورند که در بهترین روزهای زندگی خود مجبور به تلاش برای امرار معاش هستند. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل به‌وجود‌آورنده و گسترش‌دهنده آسیب اشتغال کودکان کار تهران و بررسی عوارض آن است. این مطالعه با رویکرد کیفی، بر اساس روش داده‌بنیاد و با ابزار مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام شد. ...  بیشتر

وضعیت اقتصادی و طرد اجتماعی: مورد مطالعه معلمان شهر زاهدان

محمد عثمان حسین بر؛ مرضیه امیریان

دوره 14، شماره 54 ، فروردین 1402، صفحه 37-73

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.66575.2329

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین وضعیت اقتصادی و طرد اجتماعی در بین معلمان شهر زاهدان است. پژوهش به روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان نواحی یک و دو شهر زاهدان در هر سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 357 نفر برآورد شد. شیوه نمونه‌گیری، ...  بیشتر

نابرابری و فساد؛ شناسایی مسیرهای برون‌رفت از دام نابرابری_فساد

محمد امیرپناهی؛ مهدی مالمیر؛ رسول عباسی تقی دیزج

دوره 14، شماره 54 ، فروردین 1402، صفحه 75-104

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.68452.2369

چکیده
  هدف مقاله آزمون مدلی از اسلانر در ارتباط بین نابرابری و فساد است که «تله نابرابری» نام گرفته است. تله نابرابری با میزان بالای نابرابری شروع می شود و از طریق پایین آوردن اعتماد تعمیم یافته به بالا رفتن سطح فساد و سپس تعمیق نابرابری می‌انجامد. در این مقاله با استفاده از شاخص‌های گذار پروژه برتلسمان به بررسی فرضیه تله نابرابری ...  بیشتر

تحلیل نظام تامین اجتماعی ایران در برنامه های توسعه پسانقلاب

زهره شهبازی؛ کرم حبیب پور؛ مصطفی ازکیا

دوره 14، شماره 54 ، فروردین 1402، صفحه 105-146

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.61163.2185

چکیده
  این مقاله به تحلیل نظام تامین اجتماعی در برنامه های توسعه پس از انقلاب پرداخته تا مشخص شود در سطح کلان با چه سیاستی به برنامه ریزی و مدیریت پرداخته شده است.روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی از نوع عرفی است. هریک از بخش‌های مرتبط با نظام تامین اجتماعی از قبیل بیمه های اجتماعی و حمایت های اجتماعی واحد تحلیل بوده است. اعتبارپذیری با استفاده ...  بیشتر

حمایت های غیررسمی و تمایل به فرزندآوری در بستر باروری پائین: مطالعه شهرهای نوشهر و چالوس

محمدجلال عباسی شوازی؛ فاطمه ترابی؛ رسول صادقی؛ عارفه جوادی نیا

دوره 14، شماره 54 ، فروردین 1402، صفحه 147-186

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.61190.2187

چکیده
  با کاهش میزان باروری به زیر سطح جایگزینی نقش حمایتهای غیررسمی در جهت رفع موانع فرزندآوری قابل توجه است. هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر حمایت‌های غیررسمی بر تمایل به فرزندآوری با بهره‌گیری از تئوری حمایت اجتماعی است. جامعه آماری تحقیق زنان دارای همسر و حداقل یک کودک زیر پنج سال شهرهای نوشهر و چالوس است. داده‌ها با اجرای پیمایش و با استفاده ...  بیشتر

بررسی میزان گرایش به خرافات و ارتباط آن با شاخص های توسعه انسانی (مورد مطالعه : شهروندان شهر کرج)

رضا صفری شالی؛ علیرضا کریمی؛ مژگان سیفی

دوره 14، شماره 54 ، فروردین 1402، صفحه 187-223

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.66280.2320

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان گرایش به عقاید خرافی با توجه به شاخص‌های توسعه انسانی در‌ بین شهروندان 75-19 سال شهرکرج می‌باشد. در بخش مبانی ‌نظری از نظریات صاحبنظران حوزه مکتب توسعه ( اورت راجرز، دانیل لرنر، آمارتیاسن، اس‌ان آیزنشتات، دیوید مک کله لند و کری‌کییز) استفاده گردید. این پژوهش از نظر روش در چارچوب روش کمی (پیمایشی) است که ...  بیشتر

نقش آموزش و یادگیری در ارتقا تاب‌آوری اجتماعی شهروندان (نمونه موردمطالعه: محله مجد شهر مشهد)

تکتم حنایی؛ فاطمه غلامی

دوره 14، شماره 54 ، فروردین 1402، صفحه 225-255

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.63787.2262

چکیده
  در سال های اخیر به مبحث تاب آوری اجتماعی توجه ویژه ای شده است تاب آوری اجتماعی به عنوان توانایی گروه ها یا جوامع برای مقابله با فشارها درمواجهه با تغییرات را می باشد.ازاین رو آموزش و یادگیری می توانند نفش موثری در ارتقا تاب آوری اجتماعی برقرارکند. مقاله حاضر به نقش آموزش و یادگیری در تاب آوری اجتماعی می پردازد. در بیان دیگر افزایش توانایی ...  بیشتر

فراتحلیل مطالعات تجربی عوامل اثرگذار بر توانمندسازی اجتماعی در ایران

مهری سادات موسوی؛ عهدیه اسدپور

دوره 14، شماره 54 ، فروردین 1402، صفحه 257-285

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.60441.2166

چکیده
  مطالعۀ پیش‌رو درصدد تحلیل مجدد و تلخیص آماری مجموعه‌ تحقیقات پیشین در زمینۀ پدیدۀ توانمندسازی اجتماعی به عنوان یکی از مفاهیم اصلی توسعه است. به عبارتی، به دنبال آن است که براساس مطالعات و تحقیقات کمی پیشین، عوامل مؤثر بر توانمندسازی اجتماعی و میزان این تأثیرگذاری را احصاء نماید. این مطالعۀ با کاربست روش فراتحلیل به عنوان یکی از ...  بیشتر

سرمایه اجتماعی خانواده، حلقه مفقوده در فهم تجارب زیسته زنان در مواجهه با سرطان

معصومه قاسمی؛ محمد عباس زاده؛ فاطمه گلابی؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ توکل آقایاری هیر

دوره 14، شماره 54 ، فروردین 1402، صفحه 287-316

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.64917.2276

چکیده
  علی‌رغم گسترش کمی اسناد، مقالات و محافلی که بطور روزافزونی از مفهوم سرمایه‌اجتماعی بعنوان راهکاری برای ارتقاء سلامتی یاد می‌کنند، سرمایه اجتماعی خانواده، حلقه گمشده در مطالعات این حوزه می‌باشد. خانواده، بستر شکل‌گیری تجارب و فهم افراد بوده، بروز بیماری می‌تواند این فضا، پیوندها و معانی هم‌بسته به آن را متاثر سازد. معانی و تجارب ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
تبیین شهر شاد از منظر شهروندانِ شهر اردبیل

اسماعیل جهانی دولت آباد؛ چنور محمدی

دوره 14، شماره 54 ، فروردین 1402، صفحه 317-348

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.64231.2261

چکیده
  تجزیه و اطلاعات نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS‌‌ و روش کوداس صورت گرفته است. نتایج حاصل از مدل کوداس حاکی از آن است که مناطق مختلف شهر اردبیل به یکسان از شاخص‌های شهر شاد برخوردار نیستند و از این منظر تفاوت‌هایی بین مناطق مشهود است. این تفاوت‌ها به این صورت است که منطقه دو با کسب امتیاز 0063/0 از مجموع شاخص‌های مورد بررسی در رتبه اول، ...  بیشتر