نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 استاد، عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار، عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران شمال،تهران،ایران.

چکیده

شناخت تاثیر پرداخت تسهیلات بانکی با رویکرد بانکداری اجتماعی بر توسعه پایدار روستایی و عشایری با میانجی-گری سرمایه اجتماعی همسو با رویکردهای نظری سرمایه اجتماعی(بوردیو)، توسعه پایدار (آمارتیاسن)، بانکداری اجتماعی(بندیکتر) و توسعه پایدار اجتماعی(مکنزی) هدف این مطالعه بود. روش کمی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته بود که آلفای کرونباخ کل بالای 70/0، توسعه پایدار 87/0، برای سرمایه اجتماعی 84 /0و برای بانکداری اجتماعی 93 /0 بوده است. جامعه‌ آماری، دریافت کنندگان تسهیلات بانک توسعه تعاون بود که با نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای پنج استان انتخاب و از استان‌های منتخب، دریافت کنندگان تسهیلات بعنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از مدل-سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد سرمایه اجتماعی بیشترین نقش را در تبیین فرایند توسعه پایدار داشته و نقش بانکداری اجتماعی در فرآیند توسعه پایدار عشایری(71 درصد)، پررنگ‌تر ازفرایند توسعه پایدار روستایی(34 درصد) بوده است. محیط‌زیست مولفه‌ تأثیرگذار بر فرآیند توسعه پایدار بوده که بعد از آن مولفه‌های سود و در نهایت مردم قرار داشته‌‌اند. همچنین سرمایه اجتماعی(40 درصد) در تحقق بانکداری اجتماعی تاثیرگذار بوده است. بنابراین، می‌توان نتیجه‌گیری نمود برای اهتمام به توسعه پایدار روستایی و عشایری با مولفه‌های پایداری اقتصادی، پایداری محیطی و پایداری اجتماعی، توجه به مولفه‌های سه‌گانه بانکداری اجتماعی، یعنی؛ سود، مردم و محیط زیست و مولفه‌های پنج‌گانه سرمایه اجتماعی، یعنی؛ آگاهی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شبکه اجتماعی، انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی حایز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the impact of social banking on sustainable rural/nomadic development with the mediation of social capital

نویسندگان [English]

  • Karim mirzakhani 1
  • Mehrdad Navabakhsh 2
  • Abdolreza adhami 3

1 PhD student in the Department of Social Sciences, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.

2 Faculty member, Department of Social Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Tehran, Iran

3 Faculty member, Department of Social Sciences, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Understanding the impact of bank facility payment with social banking approach on sustainable rural and nomadic development with the mediation of social capital in line with the theoretical approaches of social capital (Bourdieu), sustainable development (Amartiasen), social banking (Bendikter) and sustainable social development (McKenzie). This was the study. Quantitative method and questionnaire tools were developed by the researcher, and Cronbach's alpha was above 0.70, sustainable development was 0.87, social capital was 0.84, and social banking was 0.93. The population was the recipients of the facilities of the Bank, which was studied by cluster sampling of five selected provinces, and the recipients of the facilities were studied as a sample from the selected provinces. Structural equation modeling was used to analyze the data. The results showed that social capital played the biggest role in explaining the process of sustainable development, and the role of social banking in the process of sustainable development of nomads (71 percent) was stronger than the of sustainable rural development (34 percent). The environment has been the most influential component in the sustainable development, followed by profit and finally people. Also, social capital (40%) has been effective in realizing social banking. Therefore, it can be concluded that in order to sustainable rural and nomadic development pay attention to the social banking and social capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • توسعه پایدار
  • روستا
  • عشایر
  • سرمایه اجتماعی
  • بانکداری اجتماعی