نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، ایران.

2 دکتری جامعه شناسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان کاشان

3 مدرس دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

4 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

10.22054/qjsd.2022.57793.2101

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط جو سازمانی با قصد ترک خدمت کارکنان مراکز درمانی در بحران کرونا است. این پژوهش به لحاظ روش تحقیق از نوع اسنادی و پیمایشی بوده، ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های جو سازمانی هالپین و کرافت و پرسشنامه تمایل به ترک خدمت اورایلی و همکاران است. جامعه آماری دربرگیرنده کارکنان بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1399 بوده و حجم نمونه با استفاده از نرم افزار سمپل پاور، 130 نفر تخمین زده شده است. یافته‌های تحقیق در بعد توصیفی نشان دادند که اکثریت کارکنان این مرکز جوسازمانی آن را حد متوسط ارزیابی نموده و میل به ترک خدمت در میان آنها در حد متوسط به بالا است. تحلیل استنباطی داده‌ها نیز نشان داد که ارتباط معنی‌دار و معکوسی میان جوسازمانی با تمایل به ترک خدمت کارکنان وجود دارد. همچنین، تحلیل چندمتغیره نشان داد که چهار شاخص نفوذ و پویایی، روحیه کار گروهی، مزاحمت و فاصله‌گیری، 37 درصد از تغییرات میل به ترک خدمت را تبیین نموده و بالاترین اثرگذاری بر ترک خدمت متعلق به بعد روحیه کار گروهی و جمعی می‌باشد . با توجه به این یافته‌ها، پیشنهاد می‌شود تا سیاستگذاری در نظام‌های درمانی و بیمارستانی متمرکز بر ایجاد انگیزش‌های شغلی بیشتر در بین نیروهای انسانی متخصص و متبحر در راستای علاقمند نمودن آن‌ها به فعالیت های شغلی و متعهد ساختن آنان به اهداف سازمانی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The relationship between the organizational climate and the turnover intentions of medical center employees during the Corona crisis

نویسندگان [English]

  • mohammad mehtari arani 1
  • seyyed saied hoseynizadeh 2
  • samane naghipoor iyoki 3
  • mahbobe abdollahi 4

1 Assistant Professor, Department of Public Administration, Payam Noor University, Iran.

2 PhD in Sociology, lecturer at Farhangian University of Kashan

3 Lecturer at Payame Noor University, Tehran, Iran.

4 Graduated from Payame Noor University

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the relationship between the organizational climate and the turnover intentions of medical center employees during the Corona crisis. In terms of the research method, this research is of a documentary and survey type, the research tools include Halpin and Kraft's organizational climate questionnaires and O'Reilly et al.'s turnover intentions questionnaire. The statistical population includes the employees of Shahid Beheshti Hospital in Kashan in 2019 and the sample size is estimated to be 130 people using Sample Power software. The findings of the research in the descriptive dimension showed that the majority of the employees of this center evaluated its organizational climate as average and the desire to leave the service among them is medium to high. The inferential analysis of the data also showed that there is a significant and inverse relationship between organizational climate and the desire to leave the service of employees. Also, multivariate analysis showed that four indicators of influence and dynamism, teamwork spirit, harassment and distancing explain 37% of the changes in the desire to leave the service, and the highest effect on leaving the service belongs to the dimension of teamwork and collective spirit. According to these findings, it is suggested that policy-making in medical and hospital systems should be focused on creating more job motivations among specialized and skilled human forces

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Atmosphere
  • Turnover Intention
  • Corona
  • Kashan Shahid Beheshti Hospital