نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

10.22054/qjsd.2022.63460.2245

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی انتظارات از آینده درکودکان و نوجوانان کار انجام شد. روش: روش پژوهش کیفی بود و از تحلیل مضمون برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. جامعه متشکل ازکودکان و نوجوانان کار در شهر ساری در سال 1400-1399 بود و نمونه‌گیری به صورت هدفمند و تا اشباع نظری مصاحبه‌ها انجام شد. در نهایت 12 نفر به شیوه نیمه ساختاریافته مورد مصاحبه قرار گرفتند و مصاحبه‌ها با استفاده از تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد مقوله‌های مربوط به انتظارات از آینده در پنج بعد جبران گذشته برای فرزندان، تلاش درعین قناعت، توکل، برنامه ریزی برای آینده و بدبینی طبقه بندی می‌شود. ارتباط بین مقوله‌ها با یک الگو نشان داده شد که تلاش در عین قناعت در محور آن قرار گرفت. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد مشکلات اقتصادی که کودکان کار دارند، انتظار آن‌ها از آینده را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و بیشتر این کودکان در نظر دارند زندگی خود را به نوعی پیش ببرند که فرزندانشان چنین زندگی را تجربه نکنند. برخی از کودکان با هدف‌گزینی مناسب، برنامه داشتن برای آینده و توکل به خداوند به این باور رسیده بودندکه می‌توانند آینده بهتری را برای خودشان رقم بزنند.
کلید واژه: انتظارات از آینده، کودکان کار، نوجوانان کار، هدف‌گزینی

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Expectations for the future in working children and adolescents

نویسندگان [English]

  • Hajar Ebrahimi Kiyasari
  • Yasser Rezapour Mirsaleh

Department of Counseling, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran

چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to investigate the expectations of the future in working children and adolescents. Method: A qualitative study design was conducted and thematic analysis was used to investigate the context of the data. The population consisted of working children and adolescents who lived in Sari City in 2021 and a purposeful sampling method was used until the theoretical saturation of the interviews. Finally, 12 participants were interviewed in a semi-structured manner and the interviews were analyzed using thematic analysis. Results: The Findings showed the categories of expectations for the future are classified into the five dimensions include compensation for children, effort while contentment, trust, planning for the future and pessimism. Based on the categories, a model was provided in which effort while contentment was placed in central model. Conclusion: The results showed that the economic problems of working children overshadow their expectations for the future, and most of the children intend to live their lives in a way that their children do not experience such a life. Some children believe that they can shape a better future for themselves by setting the right goals, having a plan for the future, and relying on God.
Keywords: Expectations from the future, working children, working Adolescents, goal setting

کلیدواژه‌ها [English]

  • Expectations from the future
  • working children
  • working Adolescents
  • goal setting