نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایرانs m.shahryari@scu.ac.ir

3 استادیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایرانs

4 استادیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22054/qjsd.2023.63223.2279

چکیده

آگاهی از وضعیت فقر در یک جامعه اولین قدم در مسیر برنامه‌ریزی برای مبارزه با فقر و محرومیت و بررسی نتایج برنامه‌ها و سیاست‌های پیشین و احیاناً تجدیدنظر در آنها خواهد بود. این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای تبیین فقر در مناطق شهری نیمه برخوردار استان خوزستان می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش، نظریه داده بنیاد است. مشارکت کنندگان پژوهش حاضر 24 نفر از ذینفعان مرتبط با فقر هستند که یا ساکن مناطق مورد پژوهش هستند و یا تجارب کار و فعالیت اداری و تعامل با این مناطق را دارند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از تکنیک مصاحبه‌نیمه ساختاریافته و برای انتخاب موردها از نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است. بعد از کدگذاری، ده مقولۀ اصلی از داده‌ها پدیدار شد که هر یک از مقوله‌ها به‌صورت کامل با استناد به متن مصاحبه‌ها مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. پاردایم ظهوریافته شامل سه بعد شرایط، کنش ـ تعامل‌ها و پیامدها است که بر مبنای نتایج پژوهش در بعد شرایط شامل (عدم ظرفیت‌سازی اجتماعیه از تکنولوژی ابتدایی) و در بعد کنش ـ تعامل (تخصیص تسهیلات دولتی به کسدینی، کوتاهی و ع اقوام، مهاجرت، دلزدگی از مسئولین) است که حول یک مقوله‌ی هسته به نام (توسعه نامتوازن و بدقواره میان منطقه ای- روستازدگی در مبداء) شکل گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Data analysis of Pishran Foundation effective on urban poverty in semi-privileged areas of Khuzestan province (case study: Shadgan and Ramhormoz cities)

نویسندگان [English]

  • masoumeh bagheri 1
  • marziyeh shahryari 2
  • Ali boudaghi 3
  • sajad bahmani 4

1 Associate Professor of Sociology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

2 Assistant Professor of Sociology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

3 Assistant Professor of Sociology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

4 Assistant Professor of Sociology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Awareness of the poverty situation in a society will be the first step in the planning process to combat poverty and deprivation and to review the results of previous programs and policies and possibly revise them. This study aims to provide a model to explain poverty in semi-urban areas of Khuzestan province. The method used in this research is data foundation theory. The participants of the present study are 24 poverty-related stakeholders who either live in the study areas or have work experience and administrative activities and interaction with these areas. Semi-structured interview technique was used to collect data and purposive sampling was used to select cases. After coding, ten main categories of data emerged, each of which was completely analyzed based on the text of the interviews. The emerging paradigm includes three dimensions of conditions, actions-interactions and consequences, which based on the results of research in the dimension of conditions including (lack of social capacity building, challenges of attracting investors, lack of accountability and transparency in the performance of public institutions in decision optimization). Implemented grievances and strategies, injustice in the distribution the dimension of action-interaction (Allocation of government facilities to real bority) Humanity and security of people Erosion of quality of life, crisis of knowledge aced and irregular development between regions - ruralization at the origin) formed د.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multidimensional poverty
  • traditional mental structure
  • overconfidence
  • ruralization
  • credit challenge
  • insufficient support