نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی استادیار

2 -

10.22054/qjsd.2024.75042.2511

چکیده

شناسایی چالش‌های زنان مدیر در سازمان‌ها و کمک به رفع آنها با توجه به حضور روزافزون آنها در موقعیتهای اجتماعی و مدیریتی، ضروری است. .مقاله حاضر مبتنی بر دو هدف شناسایی چالشهای زنان مدیر و اولویت بندی آنها رویکرد تحقیق ترکیبی در طی دو فاز مطالعاتی، بهره برده است. ابتدا با کاربرد روش تحلیل تماتیک و در قالب رویکرد کیفی در تحقیق، با 20 نفر از زنان مدیر در پستهای مختلف سازمانی مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختارمند انجام شد. یافته های فاز اول تحقیق و کدگذاری متن مصاحبه ها با کمک نرم افزار Max. Q. D. A در مجموع 3 مقوله اصلی،10 مقوله فرعی، 37 مفهوم و 238 کد را نشان داد. در فاز دوم تحقیق، و با یک روش کمی به منظور اعتباریابی و اولویت بندی مضامین مستخرج، در قالب پرسشنامه ای مضامین را به 10 نفر از زنان مورد مصاحبه ارائه داده و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP و نرم افزار سوپر دسیژن، بکار گرفته شد. یافته ها نشان داد که مهمترین چالشهای زنان مدیر در محیط کار، فرصت های مدیریتی نابرابر با وزن 242/0در رتبه اول، اختلاف سلیقه با مدیران بالادستی با وزن 157/0 در رتبه دوم و تقابل دو جنس با وزن 154/0 در رتبه سوم است. همچنین از میان شش شیوه مواجهه با مشکلات و چالشها، زنان مدیر بیشتر از شیوه تظاهر به مردانگی استفاده می کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Women & Management: A Narrative of Women's Challenges in the Workplace

نویسندگان [English]

  • h d 1
  • Fereshteh Esmaieli 2

1 h

2 -

چکیده [English]

It is necessary to identify the challenges women managers face in organizations and help solve them due to their increasing presence in social and managerial positions. This article is based on the two goals of identifying the challenges of women managers and prioritizing them using a mixed research method during two study phases. First, the main themes were extracted using in-depth and semi-structured interviews with 20 female managers in different organizational positions. Then, the thematic analysis method used Max Q. D. A software. The result indicated three main themes, ten sub-categories, 37 concepts, and 238 codes. In the second phase, using a quantitative method to validate and prioritize the extracted themes, the themes were presented to 10 interviewed women as a questionnaire. AHP hierarchical analysis technique and Super Decision software were used. The findings showed that the most critical challenges faced by women managers in the workplace are unequal management opportunities, with a weight of 0.242 in the first place, differences in taste with upstream managers, with a weight of 0.157 in the second place, and conflict between the two sexes with a weight of 0.154 in the third rank. Also, among the six methods of facing problems and challenges, women managers pretend to be masculine more to improve their job levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Female Managers"
  • "Job Challenges"
  • "Mixed Research Method"
  • "
  • AHP Analysis"