سرمایة اجتماعی و احساس امنیت (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دبیرستانی منطقة 4 تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

2 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

3 کارشناس ارشدجمعیت شناس

چکیده

برای بررسی سرمایة اجتماعی و احساس امنیت با بهره‌گیری از نظریات تئوری‌پردازان سرمایة اجتماعی هم‌چون پاتنام، فوکویاما، کلمن و بوردیو و بررسی برخی از نظریات مربوط به احساس امنیت همانند نظرات دورکیم، گیدنز، پارسونز، هورنای و فروم چهارچوب تئوریک تدوین شد. سه ‌شاخص اعتماد اجتماعی، روابط اجتماعی و مشارکت ‌اجتماعی به ‌عنوان شاخص‌های سرمایة اجتماعی انتخاب شدند. بر این اساس چهار فرضیه تدوین شد و به روش پیمایشی با پرسش‌نامة پژوهشگر ساخته و با 369 دانش‌آموز دختر مقطع متوسطة منطقة چهار شهر تهران، که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم نمونه انتخاب شده بودند آزموده شد.
نتایج تحقیق نشان داد که رابطة بین سرمایة اجتماعی و احساس امنیت دانش‌آموزان دختر معنادار و مستقیم است، یعنی هرچه میزان سرمایة اجتماعی دانش‌آموزان بیشتر باشد، احساس امنیت آنان هم بیشتر خواهد بود. هم‌چنین مشارکت اجتماعی با احساس امنیت رابطة مثبت و معنادار دارد. در حالی ‌که روابط اجتماعی با احساس امنیت رابطة معنادار و معکوس دارد و نشان‌دهندة آن است که دانش‌آموزان با روابط اجتماعی کم‌تر احساس امنیت بیش‌تری دارند. هم‌چنین نتایج تحقیق نشان داد که اعتماد اجتماعی دانش‌آموزان دختر با احساس امنیت آنان رابطه‌ای معنادار ندارد و این فرضیه تأیید نشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Capital and Sense of Security (A Case Study of High School Students, Region 4, Tehran)

نویسندگان [English]

  • f sh 1
  • nozar amensaremi 2
  • zenab abasi 3
چکیده [English]

The theoretical framework of the study was prepared by applying the theories of social capital theorists like Putnam, Fukuyama, Coleman and Bourdiou, and by investigating some of the ideas concerning the sense of security, such as the theories of Durkheim, Giddens, Parsons, Horney and Forum. Social trust, social relationships and social participation were three indicators identified as the indicators of social capital, and four hypotheses were developed on this basis. This is a survey research that used questionnaires to examine the research sample comprising of 369 high school female students from Region 4 of Tehran; and we used stratified sampling, commensurate with the size of the selected sample. The results revealed that the relationship between social capital and sense of security among female students was direct and significant, meaning that the more social capital students have, the more they feel secure. It was shown that social participation had a significant positive correlation with the sense of security; however, social relationship had a significant relation with the sense of security and it was revealed that students with less social interaction feel more secure. The results showed that social trust among female students had no significant relationship with their sense of security and this hypothesis was not confirmed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • social trust
  • Social Relationships
  • Social Participation
 
-  احمد آقایی، جعفر. (1381)، «نقش شورای اسلامی در افزاش مشارکت روستاییان در طرح‌های توسعة بررسی عوامل و منابع»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
-  ازکیا، مصطفی و غلامرضا غفاری. (1382)، «سرمایة اجتماعی و توسعة روستایی»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
-  اسلامی، علی‌رضا. (1389)، «امنیت در قرآن»، فصلنامة تخصصی علوم سیاسی، ش 33.
-  اکبری، غضنفر. (1385)، «سرمایة اجتماعی و حکمرانی شهری»، فصلنامة تحقیقات جغرافیایی، ش 83.
-  بیات، بهرام. (1388)، جامعه‌شناسی امنیت، تهران: انتشارات امیرکبیر.
-  بیات، بهرام. (1386)، «رابطة بین متغیرهای اجتماعی و احساس امینت»، پایان‌نامة کارشناسی ‌ارشد.
-  پاتنام، روبرت. (1380)، دموکراسی و سنت‌های مدرن، ترجمة محمدتقی دلفروز، تهران: دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور.
-  ترنر، جاناتان (1373)، ساخت نظریه‌های جامعه‌شناختی، ترجمة عبدالعلی لهسایی‌زاده، شیراز: انتشارات نوید.
-  توسلی، غلامعباس. (1384)، «سرمایة اجتماعی، ثروت نامرئی»، نشریة حیات نو اقتصادی.
-  جهان‌آرا، ثریا و همکاران (1390)، «بررسی سرمایة اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی در میان مادران کودکان کم‌توان ذهنی»، نشریة برنامه‌ریزی رفاه و توسعة اجتماعی، ش 8.
-  دلاور، علی. (1378)، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: انتشارات رشد.
-  ربیعی، علی. (1383)، مطالعات امنیت ملی و دفاع از ارزش‌ها، تهران: انتشارات سازمان عقیدتی ـ سیاسی ناجا.
-  سعادت، رحمان. (1385)، «تخمین سطح و توزیع سرمایة اجتماعی استان‌ها»، فصلنامة رفاه اجتماعی، ش 23.
-  شجاعی باغینی، محمدمهدی. (1387)، مبانی مفهوم سرمایة اجتماعی، تهران: پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
-  فوکویاما، فرانسیس (1379). بررسی سرمایة اجتماعی و حفظ آن، ترجمة غلام‌عباس توسعی، تهران: جهان امروز.
-  فوکویاما، فرانسیس. (1382)، «سرمایة اجتماعی»، ترجمة سعید شریعتی، روزنامة اندیشة یاس، ش 82 و 83.
-  کلمن، جیمز. (1377)، بنیادهای نظریة اجتماعی، ترجمة منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
-  گیدنز، آنتونی. (1373)، جامعه‌شناسی، ترجمة منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
-  گیدنز، آنتونی. (1377)، پیامدهای مدرنیت، ترجمة محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز.
-  گیدنز، آنتونی. (1378). تجدد و تشخص، ترجمة ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
-  لاندین، رابرت ویلیام. (1378)، نظریه‌ها و نظام‌های روان‌شناسی، ترجمة یحیی سیدمحمدی، مؤسسة نشر ویرایش.
-  محسنی تبریزی، علیرضا. (1380)، «بررسی مفهوم اعتماد با رویکرد روان‌شناسی اجتماعی»، نمایة پژوهش، ش 18، سال پنجم.
-  مرجایی، سیدهادی (1384)، «سنجش و بررسی سرمایة اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه‌ها»، مؤسسة پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
-  مستوفی، اکرم. (1389)، «رابطة هویت اجتماعی زنان و احساس امنیت»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی:دانشگاه آزاد اسلامی.
-  ولکاک، مایکل و نارایان دیپا (1384)، «سرمایة اجتماعی و تبعات آن برای نظریة سیاسی»، مجموعه ‌مقالات سرمایة اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، ترجمة افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: شیرازه.
 
-   P. Bourdieu. (1985), The Forms of CapitalIin Jrichardson (cd): hand book of theary and research for the sociology of education, New York: green
-   F. Fukuyama. (1999), The Great Disruption: Human native and the reconstitution of social order, New York: Free Press.
-   S. Haffman. (1918), Security in the Age of Tubulence, mean of response in third world conflict and internation secyrity sdelpers, no. 167.
-   T. X. Karner. (2004), Social Capital in Encyclopedia of sociology, second edition.
Qiaobing. (2009), Effect of Social Capital on the Psychososial Adjustment of Chinese Migrant Children, proquest dissertations and thesis