دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، تابستان 1394 
6. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در رضایت از زندگی (مورد مطالعه: شهر اهواز)

صفحه 179-205

10.22054/qjsd.2015.1750

معصومه باقری؛ علی حسین حسین زاده؛ سمیرا حیدری؛ مسعود زالی زاده