بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در رضایت از زندگی (مورد مطالعه: شهر اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.

3 دانشجوی کارشناس ارشد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.

4 دانشجوی کارشناس ارشد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.نویسنده مسئول

چکیده


هدف از نگارش مقالة حاضربررسی عوامل مؤثر در رضایت از زندگی شهروندان هجده سال و بالاتر شهر اهواز است که برای تبیین مسئله و تعیین چهارچوب نظری از دیدگاه‌های جامعه‌شناسی مرتبط استفاده شد و فرضیات از آن استخراج شد. این تحقیق به صورت پیمایشی است و ابزار جمع‌آوری اطلاعات آن پرسش‌نامه است. جمعیت آماری در این تحقیق تمام شهروندان بالای هجده سال شهرستان اهواز است که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 385 نفر تعیین شد. این پژوهش در سال تحصیلی 1393-1392 اجرا شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تمامی متغیرهای مستقل غیر از متغیر احساس تنهایی و متغیر احساس عدالت اجتماعی با متغیر وابسته رابطة معناداری دارند. نتایج به‌دست ‌آمده از رگرسیون نشان می‌دهد که فقط دو متغیر وضعیت سلامتی و احساس امنیت تأثیرات معنادار دارند که در مجموع 34 درصد از تغییرات مربوط به رضایت از زندگی را این دو متغیر تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the Social Factors Affecting Life Satisfaction

نویسندگان [English]

  • masoumeh bagheri 1
  • ali hossein hosseinzadeh 2
  • sameri hedari 3
  • masod zalizadeh 4
1 Associate Professor of Sociology, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

This article aims to examine the factors influencing life satisfaction of citizens 18 years and older in Ahvaz. To develop the theoretical framework and explain the problem, some relevant sociological views were adopted and the hypotheses were extracted from them .This research was carried out in the form of a survey, and questionnaires were used to gather data. In this study, the research population was comprised of all citizens of over18 years of age in Ahvaz; this population was set at 384 people using Cochran's sample size formula. This study was conducted in the years 2013-2014. The results show that all independent variables, other than the variable of loneliness and the social justice variable, have a significant relationship with the dependent variable. Regression results show that only the two variables of health and sense of security had significant impacts; in total 34% of changes in life satisfaction are explained by these two variables.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Satisfaction
  • sense of security
  • state of health
  • Loneliness
  • sense of justice
 
-  الوانی، سید‌مهدی. (1378)، نظریةبرابری، مجموعه‌مقالاترفتارسازمانی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
-  اینگلهارت، رونالد، آبرامسون، پل. آر. (1378)، «امنیت اقتصادی و دگرگونی ارزشی»، ترجمة شهناز شفیع‌خانی، نامة پژوهش، ش 14 و 15.
-  اینگلهارت، رونالد. (1373)، تحول فرهنگی در جامعة پیشرفتة صنعتی، ترجمة مریم وتر، تهران: نشر کویر.
-  اینگلهارت، رونالد. (1377)، «نوسازی و پسانوسازی»، ترجمة علی مرتضویان، مجلة ارغنون، ش 13.
-  برزگر، لیلا. (1386)، «سنجش میزان احساس خوشبختی شهروندان»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه الزهرا.
-  تاجبخش، غلامرضا، جوانمرد، کرم‌الله، طرفی، علی‌رضا. (1392)، «تحلیل رابطة بین سرمایة اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در شهر حمیدیه»، فصلنامة مطالعات امنیت اجتماعی، ش 33.
-  توسلی، غلامعباس. (1389)، نظریه‌های جامعه‌شناسی، تهران: انتشارات سمت.
-  خالقی‌فر، مجید. (1377)، «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش به جنگ»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز.
-  خسروی، فاطمه و ناهیدپور، زهره. (1389«بررسی رضایت از زندگی، باور به عادلانه بودن دنیا و حمایت‌های اجتماعی در دانشجویان ایرانی و هندی»، مجلة جامعه‌شناسی زنان، دورة سوم، ش دوم.
-  دیلینی، تیم. (1389)، نظریه‌های جامعه‌شناسی کلاسیک، ترجمة بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی، تهران: نشر نی.
-  شارع‌پور، علی. (1389)، جامعه‌شناسی شهری، تهران: انتشارات سمت.
-  شولتز، دوان؛ شولتز، الن. (1382). نظریه‌های شخصیت، ترجمة یحیی سید‌محمدی، تهران: انتشارات نشر ویرایش.

-  دهشیری، غلامرضا و همکاران (1387)، «ساخت و اعتباریابی مقیاس احساس تنهایی در بین دانشجویان»، مجلة روان‌شناسی، ش 47.

-  رفیع‌پور، فرامرز. (1387)، آناتومی جامعه، تهران: شرکت سهامی انتشارات.
-  ربانی، رسول، بهشتی، سیدصمد. (1390)، «بررسی تجربی رابطة دینداری و رضایت از زندگی»، مجلة علوم اجتماعی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال هشتم، ش 1.
-  رفیعی بهابادی، مهدی، حاجیانی، مهدی. (1392)، «بررسی رضایت از زندگی و عوامل مؤثر بر آن»، مجلة جامعه‌شناسی مسائل اجتماعیایران، سال دوم، ش5.
-  رنگین‌کمان، امیر. (1386)، رضایت از زندگی، مرکز تحقیقات استراتژیک، ش 45.
-  ریتزر، جورج. (1389)، نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمة محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
-  قهرمان، آرش. (1387)، «بررسی مفهوم رضایت از زندگی و سنجش آن در میان دانشجویان دختر و پسر»،فصلنامة پژوهش جوانان، ش 4.
-  عبدی، عباس و گودرزی، محسن. (1378)،تحولات فرهنگی در ایران، تهران: نشر روش.
-  غفاری، غلامرضا، امیدی، رضا. (1388)، کیفیت زندگی، شاخص توسعة اجتماعی، تهران: نشر شیرازه.
-  کوثری، مسعود. (1385)، آنومی اجتماعی و اعتیاد به مواد مخدر، تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ.
-  محسنی، منوچهر، صالحی، پرویز. (1382)، رضایت اجتماعی در ایران، تهران: نشر یادداشت.
-  مختاری، مرضیه، نظری، جواد. (1389)، جامعه‌شناسی کیفیت زندگی، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.

-  سید‌میرزایی، سیدمحمد، قهرمان، آرش. (1388)، «بررسی پیش‌بینی‌کننده‌های اجتماعی از زندگی در بین دانشجویان نمونة مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد»، مجلة علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی، ش 3.

-  نوابخش، فرزاد، گراوند، جمشید. (1390)، «بررسی تأثیر احساس عدالت اجتماعی بر هویت ملی شهروندان شیعه و سنی»، مجلة مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ش 22.
-  ولدمن، ریچارد. (1380)، نظریة مبادلة اجتماعی، ترجمة محمد‌سعید ذکایی، تهران: انتشارات پژوهشکدة علوم انسانی.
ولزل، کریستین، اینگلهارت، رونالد، کلینگ مان، هانس ـ دیتر. (1382)، توسعة انسانی، نظریه‌ای دربارة تغییر اجتماعی، ترجمة هادی جلیلی، تهران: انتشارات طرح ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-  هزار جریبی، جعفر؛ صفری شالی، رضا. (1388)، «بررسی رضایت از زندگی و جایگاه احساس امنیت در آن» فصلنامة علمی ـ پژوهشی انتظام اجتماعی، سال اول، ش 3.
-  Bugay. (2005), “Loneliness and Life satisfaction of Turkish university students, middle East Technical university (Metu) in Ankara.
-  P. Demakakos, S. Nunn. (2010), Lonelines, Relative Deprivation and Life Satisfaction, university college London.
-  Kapteyn, J. Smith (2009), Life Satisfaction, Research in University the Netherlakd.
-  O. Lizette, P. W. Brandy (2013), “Day Laborers’ Life Satisfaction: The Role of Familismo, Spirituality, Work, Health, and Discrimination, Journal of Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, Vol. 19, No. 3.
-  L. Martikainen. (2008), “Day Laborers’ Life Satisfaction: The Role of Familismo, Spirituality, Journal of happiness study, Volume 10, Issue 6.
-  Owen, J. Videras (2008), Democracy, Participation and Life Satisfaction, Research in Hamilton college.