بررسی میزان تعارض نقش‏های کاری و خانوادگی در بین زنان (پلیس و معلم) و عوامل مؤثر بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شاهد تهران.نویسنده مسئول

2 . دانشجوی دکتری جامعه‏شناسی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه یزد.

چکیده

این مطالعه به بررسی رابطۀ بین انتظارات نقش کاری و خانوادگی با تعارضات بین حوزه‏های کار و خانواده می‏پردازد و ارتباط این تعارض‏ها را به‌عنوان متغیر وابسته با متغیرهای مستقلِ کنترل کار، درگیری خانوادگی، حمایت اجتماعی از کار و ابعاد آن و حمایت اجتماعی خانواده بررسی می‏کند. این پژوهش فرض می‏کند که انتظارات نقش کاری و کنترل بالا در محیط کار با تعارض کار ـ خانواده و انتظارات نقش خانوادگی و درگیری پایین اعضای خانواده با تعارض خانواده ـ کار مرتبط است. هم‌چنین تصور می‏شود که حمایت اجتماعی از کار با کاهش کنترل کار و حمایت خانواده با افزایش درگیری خانوادگی، تعارضات کار و خانواده را در بین زنان کاهش می‏دهند. جامعۀ این پژوهش را همۀ زنان متأهل شاغل در سازمان‏های آموزش و پرورش و نیروی انتظامی شهرستان کرمانشاه تشکیل می‏دهند که این تعداد، در مجموع شامل 115 نفر (56 پلیس و 59 معلم زن) بوده که مورد سرشماری قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که انتظارات نقش کاری بالا، تعارض کارـ خانواده و انتظارات نقش خانوادگی، تعارض خانواده ـ کار را ایجاد می‏کند و این تعارضات در زنان پلیس شایع‏تر از زنان معلم است. عامل کنترل کار نیز با تعارض خانواده ـ‌ کار رابطه داشت؛ در حالی که رابطه‌ای بین درگیری خانوادگی و تعارض خانواده ـ کار دیده نشد. از سوی دیگر بین متغیرهای حمایت اجتماعی از کار با کنترل کار از یک سو و حمایت اجتماعی خانواده و درگیری خانوادگی از سوی دیگر رابطه‏ای معنادار وجود داشت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Amount of Conflict between Work and Family Roles among Women (Police and Teacher) and Factors Affecting It

نویسندگان [English]

  • a r 1
  • n m 2
  • n a 3
چکیده [English]

The present study examines the relationship between work and family role expectations and the conflicts between work and family domains. It studies the relationship between these conflicts, as dependent variables, and the independent variables of work control, family involvement, social support for work and its dimensions and the social support of family. The study assumes that high expectations of work role and control in the workplace are associated with work-family conflict and also with family role expectations and family members’ low involvement in family-work conflict. It is also thought that social support for work, by reducing control of work, and family support by increasing family involvement, decrease work-family conflicts among women. The population of this study includes all married women employed in the organizations of education and police force of Kermanshah, including 115 (56 policewomen and 59 female teachers). The results showed that high expectations of work role, work-family conflict and family expectations create family-work conflict, and these conflicts are more common in female police officers than female teachers. Control of work was associated with work and family conflict, while there was no relationship between work-family conflict and family involvement. Also, there was a significant relationship between social support for work and control of work, on the one hand, and between family social support and family conflict, on the other hand.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • work and family role expectations
  • work-family conflict
  • control of work
  • family involvement
-  آبرکرامبی، نیکلاس؛ استفان، هیل؛ ویلیام، اچ. ترنر. (1370). فرهنگ جامعه‏شناسی. ترجمه: حسن پویان. تهران: چاپخش.
-  رستگارخالد، امیر. (1382). خانواده، کار، جنسیت، تهران: انتشارات روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان.
-  سفیری، خدیجه؛ زارع، زهرا. (1386). «بررسی ارتباط کلیشه‏های جنسیتی و تضاد نقش‏های زناشویی». پژوهش‏نامه علوم انسانی، 53.
-  فراهانی، ابوالفضل و همکاران. (1391). «تبیین رابطۀ بین تعارض کار ـ خانواده و کیفیت زندگی رؤسا و نائب رؤسای هیأت‏های ورزشی استان همدان»، پژوهش‏نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 15 (8).
-  کوزر، لوئیس؛ روزنبرگ، برنارد. (1378). نظریه‏های بنیادی جامعه‏شناسی. ترجمه: فرهنگ ارشاد. تهران: نشر نی.
-  گروسی، سعیده؛ آدینه‏زاد، راحله. (1384). «بررسی رابطۀ عوامل اجتماعی با تعارض نقش‏های شغلی و خانوادگی در بین زنان شاغل شهر کرمان». مجله علوم اجتماعی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد،15، صص 139- 121.
-  مافی، مهناز. (1384). بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر تعارض شغلی ـ خانگی زنان شاغل. دانشکدۀ علوم اجتماعی. دانشگاه علامه طباطبائی.
-  نبوی، سیدعبدالحسین؛ شهریاری، مرضیه. (1391). «بررسی تأثیر محرک‏های تنش‏زا و حمایت اجتماعی در خانواده بر تعارض خانواده با کار». مجله جامعه‏شناسی ایران.1و2 (13).
-  هاشمی شیخ‏بهایی، سید اسماعیل و همکاران. (1390). «تحلیل ساختاری تعارض کار ـ خانواده با خشنودی شغلی و سلامت روانی». فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 3 (1). صص349ـ365.
 
-    Allen, TD, Herst, Del, Bruck, CS and Sutton, M. (2000). Consequences associated with work-to-family conflict: A review and agenda for future research, Journal of Occupational Health Psychology, 5(2): 278–308.
-     Allen, TD, Johnson, RC, Kiburz, KM and Shockley, KM 2013. Work–family conflict and flexible work arrangements: Deconstructing flexibility, Personnel Psychology, 66(2): 345–376.
-    Aycan, Z. (2005). Relative contributions of childcare, spousal support and organizational support in reducing work-family conflict for men and women: The case of turkey. Sex roles: a journal of Research.
-    Aycan, Z., Eskin, M. (2005). Childcare, spousal, and organizational support in predicting work-family conflict for females and males in dual-earner families with preschool children. Sex Roles 53 (7), 453–471.
-    Bauer, Jeffrey C. Simmon, Peter R. (1976). "Role Ambiguity": A Review and Integration Of The Literature, University of Cincinnati.
-    Beauregard, TA and Henry, LC. (2009). Making the link between work-life balance practices and organizational performance, Human Resource Management Review, 19(1): 9–22.
-    Berte, Gary L., (1989), The Meaning that Police Officers Make of Their Work: A henomenological Study of Police Occupation Work Stress, Unpublished Dissertation Thesis, University of Massachusetts, MA.
-    Boyar, Scott L. Jon C. Carr, (2007). "The Development and validation of scores on perceived Work and Family Demand Scales", Psychological Measurement, Volume 67 Number 1.
-    Brown, M 2012. Responses to work intensification: does generation matter? The International Journal of Human Resource Management, 23(17): 3578–3595.
-    Byron K (2005). A meta-analytic review of work-family conflict and its antecedents. Journal of Vocational Behavior; 67: 98-169.
-    Cinamon, R & Rich, Y (2005). ‘Work-family conflict among female teachers’, Teaching and Teacher Education, vol. 21, pp. 365-378.
-    Cinamon, R. G., & Rich, Y. (2010). Work family relations: Antecedents and outcomes. Journal of Career Assessment, 18(1), 59-70.
-    Cohen, Aaron and Liani Efrat. (2009). Work-family conflict among female employees in Israeli hospitals. Division of Public Administration and Policy, School of Political Science, University of Haifa, Haifa, Israel. Vol. 38 No. 2.
-    Cooke, Robert A. and Rousseau, Denise M., (1984), “Stress and strain from family roles and work role expectations”, Journal of Applied Psychology, C.69, S.2, ss.252-260.
-    Christiana, O. Ogbogu. (2013).  Work-Family role conflict among academic women in Nigerian Public Universities. WEI international academic conference proceedings.
-    Dönmez, Mustafa. Duru, Hacı and Bez Orhan (2013). The Determinants Of Work And Family Conflict Among Police Officers In Diyarbakir Police Department. PBD, 15 (4) 2013, ss.135-156.
-    Ford, M.T., Heinen, B.A. and Langkamer, K.L. (2007), “Work and family satisfaction and conflict: a meta-analysis of cross-domain relations”, Journal of Applied Psychology, Vol. 92, pp. 57-80.
-    Friedman, Paul, (1967), “Suicide among Police”, In: Edwin S. Schneidman, (Ed.) Essays in Self-Destruction, (pp. 414-449), Science House: New York.
-    Frone M.R, Yardley J.K, Markel K.S (1997). Developing and testing an integrative model of the work-family interface. Journal of Vocational Behavior; 50: 145-167.
-    Frone MR, Russell, M, Cooper M.L (1992). Prevalence of work-family conflict: Are work and family boundaries asymmetrically permeable? Journal of Organizational Behavior; 13: 723-729.
-    Frone, MR, Russell, M. and Cooper, ML. (1992), “Antecedents and outcomes of work-family conflict”, Journal of Applied Psychology, Vol. 77, pp. 65-78.
-    Frye, N. Kathleen and Breaugh, James A., (2004), “Family-friendly policies, supervisor support, work-family conflict, family-work conflict, and satisfaction: A test of a conceptual model”, Journal of Business and Psychology, C.19, S.2, ss.197-220.
-    Ganster, Daniel C. and Fusilier, Marcelline R., (1989), “Control in the work-place” in Cooper, C.L. and Robertson, I. (eds), International Review of Industrial and Organization Psychology, 235–280. London: Wiley.
-    Gershon, Robyn, (2000), “Police Stress and Domestic violence in police families in Baltimore, Maryland, 1997-1999” [Computer file]. ICPSR version. Baltimore, MD: JohnsHopkinsUniversity [producer], 1999. Ann Arbor, MI: Inter-University Consortium for Political and Social Research [distributor].
-    Grandey, A.A., Cordeiro, B.L. and Crouter, A.C. (2005), “A longitudinal and multi-source test of the work-family conflict and job satisfaction relationship”, Journal of Occupational and Organizational Psychology, Vol. 78, pp. 305-23.
-    Grandey, Alicia A. and Cropanzano, Russell, (1999). "The Conservation of Resources Model Applied to Work- Family Conflict and Strain", journal of Vocational Behavior, 54, 350-370.
-    Grant-Vallone, E.J. and Ensher, E.A. (2001), “An examination of work and personal life conflict, organizational support, and employee health among international expatriates”, International Journal of Intercultural Relations, Vol. 25, pp. 261-78.
-    Greenhaus, Jh; Beutell, Nj. (1985). "Sources of conflict brtween work and family roles". Academy of Mannagement Review.10:76-88.
-    Gül, H., Oktay, E., & Gökçe, H. (2008). The relationship between job satisfaction, stress, organizational commitment, intention to leave job and performance: an application in the health sector. Academic View: The University of Economics and Enterprise, Turkish Social Sciences Institution, Journal E, 15.
-    Gül, Zakir and Delice, Murat. (2011). Police job stress and stress reduction/coping programs: the effects on the relationship with spouses. Polis Bilimleri Dergisi Cilt . Turkish Journal of Police Studies Vol: 13 (3).
-    Higgins, C, Duxbury, A. and Linda, E. (1992). "Work-family conflict: a comparison of dual-career man, journal of organizational behavior", Vol.43, No.2.
-    Higgins, C.A. & Duxbury, L.E., (1991). Gender differences in work family conflict. Journal of Applied Psychology, 76, 60-74.
-    Jackson E. Susan and Christina Maslach, (1982), “After-effects of jobrelated stress: families as victims”, Journal of Occupational Behaviour, V.3, pp.63-77.
-    Joshi, Sunil, et al. (2000). Work life balance: a case of social responsibility or competitive advantage? www.worklifebalance.com.
-    Katz, Daniel, and Robert L. Kahn (1966), The Social Psychology of Organizations, New York: Wiley.
-    Kelling, George and Antony M. Pate, (1975), “The person-role fit in policing: The current knowledge” In: Kroes, W. H. and Hurrell, J. J. (Eds.) Job Stress and the Police Officer: Identifying Stress Reduction Techniques, U.S. Department of H. E. W., Washington, D.C.
-    Leck J.H. (1977). The work-family role system. Social Problems; 24: 417-427.
-    Lord, B. Vivian. (1996), “An Impact of Community Policing: Reported Stressors, Social Support, and Strain among Police Officers in a Changing Police Department”, Journal of Criminal Justice, V.24, I.6, pp.503-522.
-    Marks, N. F. (1998). Does it hurt to care? caregiving, work-family conflict, and midlife well-being. Journal of Marriage and Family, 60(4), 951-966.
-    Masoudi-Alavi N, Ghofrani Pour F, Ahmadi F, Rajab A, Babaei Gh. R. Quality of life in diabetics referred to Iran Diabetes Association (IDA), Tehran, 2003. Behbood the Scientific Quarterly. 2004; 21 (8): 47-56.
-    Maynard, E. Peter and Nancy E. Maynard. (1982). “Stress in Police Families: Some Policy Implications”, Journal of Police Science and Administration, V.10, I.3, pp.302-314.
-    McCafferty L. Francis; Domingo D. Godofredo and McCafferty M. J. (1990). Posttraumatic Stress Disorder in the Police: Paradigm of Occupational Stress, Southern Medical Journal, V.83, I.5, pp.543- 547.
-    Moen P, Kelly, E and Huang, Q. (2008). Work, family and life-course fit: Does control over work time matter? Journal of Vocational Behavior, 73(3): 414–425.
-    Özdevecioğlu, Mahmut and Doruk, Nihal Çakmak. (2009). “Organizasyonlarda iş-aile ve aile-iş çatışmalarının çalışanların iş ve yaşam tatminleri üzerindeki etkisi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.33, ss.69-99.
-    Peetz, D, Muurlink, O, Townsend, K, Allan, C and Fox, A. (2011). Quality and quantity in work-home conflict: The nature and direction of effects of work on employees' personal relationships and partners, Australian Bulletin of Labour, 37(2): 138–163.
-    Senze, B; feliciolip, M; morreau, A. (2004). "Quality of life assessment of type 2 diabetic patients in general medicine" press med; 33 (5): 160-6.
-    Sever, Murat and Hüseyin Cinoglu. (2010). “Amerikan Polisinde İş Stresinden Kaynaklanan Aile içi Şiddet Olaylarının Sosyolojik ve İstatistiksel Analizi”, Polis Bilimleri Dergisi (Turkish Journal of Police Studies), C.12, S.1, ss.125-146.
-    Šimunić, Ana and Gregov, Ljiljana. Conflict between work and family roles And satisfaction among nurses in Different shift systems in croatia: A questionnaire survey. Šimunić A, Gregov Lj. Work and family conflict in croatian nurses Arh Hig Rada Toksikol 2012;63:189-197.
-    Suchet, M; Barling, J. (1986). “Employed mothers: Inter role conflict, spouse support and marital functioning”. Journal of Occupational Bahavior.7, 167-178.
-    Tabassum, A., Jahan, K. and Rahman, T. (2013). Test of Work-to-family and Family-to-work Models of Conflict, Enrichment, and Satisfaction: An Analysis on the Female Primary School Teachers of Bangladesh. World Review of Business Research. Vol. 3. No. 3. Pp. 47 – 71.
-    Tenbrusel Ann, E, Jeanne M. Brett Linda, K. Stroh & Ann. H. Reilly, Dinamic and static work- family relationships organizational behavior and human, 1995, decision processes, Vol. 63, No. 3.
-    Thomas L, GansterD.C. (1995). Impact of family supportive work variables on work-family conflict and strain: A control perspective. Journal of Applied Psychology; 80(1): 6-15.
-    Turgut, Tülay. (2011). “Çalışmaya tutkunluk: İş yükü, esnek çalışma saatleri, yönetici desteği ve iş-aile çatışması ile ilişkileri”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C.25, ss.3-4.
-    Yildirim D, Aycon Z. (2008). Vurses' work demands and work family conflict: a questionnaire survey, Int J vurs stud. 45 (q): 78-1366.
-    Young, ME, Long, L (1998). Counseling and therapy for couples, International Thompson Publishing Company.