رابطه رفاه اجتماعی با مشارکت سیاسی معلمان (مطالعۀ موردی: معلمان شهر مریوان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.نویسنده مسئول

2 کارشناس دانشگاه فرهنگیان.

چکیده

یکی از شاخص‌های عمدۀ توسعۀ سیاسی و اجتماعی، مشارکت سیاسی است. معلمان که بخش مهمی از سرمایه‌های انسانی هر جامعه‌ای هستند با مشارکت سیاسی خود می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در جامعه‌پذیری سیاسی داشته باشند. هدف از این بررسی، رابطۀ رفاه اجتماعی با میزان مشارکت سیاسی معلمان است. در این مطالعه، براساس نظریات و تئوری‌های جامعه‌شناسی، یکی از عوامل تأثیرگذار بر مشارکت سیاسی، احساس برخورداری از رفاه اجتماعی در بین مردم است. روش پژوهش پیمایشی و جامعۀ آماری آن همۀ معلمان شهر مریوان در سال تحصیلی 91ـ92 است. حجم نمونه 300 نفر بوده که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انجام‌ شده است. نتایجنشانمی‌دهدکهمیزان مشارکت سیاسی در بین 60 درصد از پاسخگویان در حد پایین  در مقابل در بین 6 درصد در سطح بالا و در نهایت در بین 34 درصد از پاسخگویان در سطح متوسطی است؛ اما رفاه اجتماعی در بین پاسخگویان بدین ترتیب است: در بین 45 درصد در حد پایین، 13 درصد بالا و 42 درصد در سطح متوسطی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که متغیرهای شادکامی، تأمین، نیازها، مقایسه‌های نسبی و تحصیلات دارای تأثیر مثبت (مستقیم) بر میزان مشارکت سیاسی در بین معلمان هستند و متغیر ترجیحات با ضریب (34/0-) دارای تأثیر کاهنده بر میزان مشارکت سیاسی است؛  اما رابطۀ بین متغیرهای «سن، جنس، وضعیت تأهل» یا  مشارکت سیاسی معنادار نبود. تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که پنج متغیر (شادکامی، تأمین، نیازها، ترجیحات، مقایسه‌های نسبی) در مجموع 39 درصد از تغییرات متغیر وابسته (مشارکت سیاسی) را تبیین کردند. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که در کل رفاه اجتماعی تأثیری مستقیم و معنادار بر مشارکت سیاسی دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Social Welfare and The Political Participation of Teachers (A Case Study of Teachers in Marivan)

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • h r 2
چکیده [English]

One of the main indicators of social and political development is political participation. Teachers are an important part of the human capitals of any society and through their political participation they can have a decisive role in political socialization. The aim of this study is to examine the relationship between social welfare and the political participation of teachers. In this study, based on sociological theories, one of the effective factors in political participation is shown to be the feeling of having welfare on the part of people. The survey method is employed in this research, and the statistical population comprises all teachers in Marivan in the academic year 2012-2013. The sample size was 300 people, selected through stratified random sampling. The results show that the rate of political participation among 60 percent of respondents is low, while in 6 percent of the respondents it is high, and among 34percent of them the rate of political participation is moderate. The social welfare among the respondents is as follows:  among 45percent it is low, among 13percent it is high and for 42percent of the respondents it is at a moderate level. The findings show that the variables of happiness, supply, needs, relative comparisons and education have a positive
impact (direct) on political participation among teachers. The variable of preferences with a coefficient of – 0.34 has a lowering effect on political participation. However, the association between the variables of age, sex, marital status and political participation was not significant. Multivariate regression analysis showed that five variables (happiness, supply, needs, preferences, relative comparisons), in total, accounted for 39 percent of the changes in the dependent variable (i.e. political participation). The results of the present study show that in general, social welfare has a direct and significant impact on political participation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • political participation
  • social welfare
  • teachers
  • Mariwan
- ادیبی سده، مهدی و هارطونیان، هاکب (1386). «بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی ـ سیاسی و فرهنگی ارامنۀ جلفای اصفهان». سیاست داخلی،2.
- امام‌جمعه‌زاده، سید جواد و همکاران (1389). «بررسی رابطۀ میان دین‌داری و مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان». پژوهشنامۀ علوم سیاسی، 1(6).
-  بشیریه، حسین (1388). موانع توسعه سیاسی در ایران. تهران: انتشارات گام نو.
-  تبریزنیا، حسین (1371). علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران. تهران: مرکز نشر بین‌الملل.
-  خداوردی، علی (1384). مشارکت عمومی و همبستگی ملی. تهران: انتشارات عقیدتی ـ سیاسی نیروی انتظامی.
-  دال، رابرت (1364). تجزیه ‌و تحلیل سیاست. ترجمۀ حسین ظفریان. تهران: انتشارات مرندیز.
-  دواس، دی. ای (1386). پیمایش در تحقیقات اجتماعی. ترجمۀ هوشنگ نایبی. تهران: نشر نی.
- دیانتی‌نیت، جواد (1382). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه تبریز. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
-  راش، مایکل (1383). جامعه و سیاست. ترجمۀ منوچهر صبوری. تهران: انتشارات سمت.
- ربانی، رسول و همکاران (1387). «رابطۀ ابعاد مادی و غیرمادی رفاه اجتماعی با مشارکت شهروندان در امور شهری»، فصلنامۀ رفاه اجتماعی. سال نهم، 32.
- سید امامی، کاووس (1386). «مشارکت سیاسی دانشجویان: ارزیابی برخی از پیش‌بینی‌کننده‌های مشارکت سیاسی». پژوهشنامۀ علوم سیاسی. سال دوم، 1
- سیدامامی، کاووس؛ افتخاری، اصغر و عبدالله عبدالمطلب (1385). ارزش‌ها و نگرش‌ها و رفتار سیاسی جوانان. گزارش طرح پژوهشی، سازمان ملی جوانان.
- شایگان، فریبا (1389). «نگرش نسبت به رفاه اجتماعی ـ اقتصادی و رابطۀ آن با اعتماد سیاسی در شهر تهران». فصلنامۀ برنامه‌ریزی رفاه و توسعۀ اجتماعی، 3.
-  شکوری، علی (1391). مشارکت‌های اجتماعی و سازمان‌های حمایتی (با تأکید بر ایران). تهران: سمت.
- شهرام‌نیا، سید امیر مسعود ؛ صادقی عمرو‌آبادی، بهروز (1393). «بررسی رابطۀ میان مشارکت سیاسی و رفاه اقتصادی (مطالعۀ موردی دانشجویان، کارمندان و استادان دانشگاه اصفهان)»، فصلنامۀ برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 19.
-  علمی، قربان؛ حمیدیه، بهزاد (1389). «پیامدهای فرهنگ رفاه برای دین‌داری». مجلۀ فلسفه و کلام اسلامی، سال چهل‌وسوم، 2.
-  علوی تبار، علیرضا (1380).راهکارهای افزایش مشارکت مردمی در ادارۀ امور شهر. تهران: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.
- غفاری، غلامرضا؛ جمشیدزاده، ابراهیم (1390). مشارکت‌های مردمی و امور شهری (بررسی موانع، مشکلات و راهکارهای توسعۀ مشارکت‌های مردمی). تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ.
- غفاری هشجین، زاهد؛ بیگی‌نیا، عبدالرضا؛ اکرم تصمیم قطعی (1389). «عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان علوم سیاسی و فنی دانشگاه تهران». دانش سیاسی، سال ششم،2.
- فاضلی، نعمت‌الله (1386). «گفتمان فرهنگی رفاه اجتماعی». وب‌سایت فرهنگ شناسی به آدرس: http://www.farhangshenasi.ir/persian/node/115
- فیتز پاتریک، تونی (1383). نظریإ رفاه (سیاست اجتماعی چیست؟). ترجمۀ هرمز همایون پور. تهران: انتشارات مؤسسۀ عالی پژوهش و تأمین اجتماعی و گام نو.
- گلابی، فاطمه؛ حاجیلو، فتانه (1391). «بررسی جامعه‌شناختی برخی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی زنان (مطالعۀ موردی استان آذربایجان شرقی)»؛ مطالعات و تحقیقات اجتماعی. 1 (1).
-  گیدنز، آنتونی (1383). جامعه‌شناسی. ترجمۀ منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
-  معمارزاده، غلامرضا؛ پاک‌طینت، اقبال (1385)، «عوامل مؤثر بر توسعۀ سیاسی». مجلۀ کنترولر، 21.
-  موسوی، میرطاهر؛ محمدی، محمدعلی (1388). مفاهیم و نظریه‌های اجتماعی. تهران: نشر دانژه.
-  موحد، مجید و همکاران (1387). «بررسی رابطۀ میان سرمایۀ اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان، پژوهشنامۀ علوم انسانی و اجتماعی.
-  هانتینگتن، ساموئل (1370). سازمان سیاسی در جوامع دست‌خوش دگرگونی. ترجمۀ محسن ثلاثی. تهران: نشر علم.
 
- Hills, Beverly and Mcleod, Jack ET all, (1999), The effects of discussion networks on participation in public forum, communication Research.