عوامل مرتبط با مدیریت نمایشی بدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارجامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشدجامعه شناسی دانشگاه علامه

چکیده

این پژوهش به بررسی عوامل مرتبط با مدیریت نمایشی بدن پرداخته است. هدف اصلی بررسی رابطه میزان دینداری دانشجویان و میزان مدیریت نمایشی بدن توسط آنها بوده است. جامعه آماری در این تحقیق دانشجویان دانشگاه‌‌های صنعتی و علوم پزشکی شاهرود بوده و روش نمونه‌گیری  استفاده شده نیز روش طبقه بندی متناسب بوده است، به‌این ترتیب که ابتدا با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه (367 نفر) مشخص شد سپس با توجه به جمعیت هر دانشگاه پرسشنامه‌‌ها در دانشگاه مربوطه تکمیل شد. روش تحقیق استفاده شده در  این پژوهش کمی‌ و از نوع پیمایش بوده است. در پایان پژوهش وجود رابطه میان فشار هنجاری و مدیریت نمایشی بدن (نظریه گافمن)، وجود رابطه میان پایگاه اقتصادی اجتماعی و مدیریت نمایشی بدن (نظریه بوردیو) و وجود رابطه میان میزان مصرف رسانه بین المللی و مدیریت نمایشی بدن (نظریه کاشت) به اثبات رسید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Related to Impression Management

نویسندگان [English]

  • tahereh ghaderi 1
  • maryam Seyfi 2
چکیده [English]

This study is an analysis of the factors related to impression management. The primary aim of the research was to analyze the relationship between the level of religiosity and the level of impression management among the students. The statistical population consisted of the students of Shahrood University of Technology and University of Medical Sciences. The sampling method used was the classification method. Based on this method, a sample of 367 individuals were selected using the Cochran formula (n=367). The selected individuals completed the questionnaire given to them. The research method used was qualitative and the research type was that of survey research type. In conclusion, the relationship between normative pressure and impression management (Goffman’s theory), the relationship between socio-economic status and impression management (Bourdieu’s theory), and the relationship between the level of international media consumption and impression management (cultivation theory) were confirmed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Impression management
  • religiosity
  • Tendency to Gain Dignity
  • Normative Pressure
-   اباذری، یوسف؛ نفیسه، حمیدی. (1387)، جامعه شناسی بدن و پاره‌ای مناقشات، پژوهش زنان، دوره ششم، شماره 4.
-   آزاد ارمکی، تقی؛ چاوشیان، حسن. (1381)، بدن به مثابه رسانه هویت، مجله جامعه شناسی ایران، شماره 4.
-   باکاک، رابرت. (1381)  مصرف، خسرو صبوری، تهران: نشر شیرازه.
-   بوردیو، پیر. (1390)، تمایز: نقد اجتماعی قضاوت‌‌های ذوقی، حسن چاوشیان، تهران: نشر ثالث،
-    خواجه نوری، نسترن. تبلیغات و مصرف در دوران پست مدرن ، مجله پژوهش و سنجش
-   ذکایی، محمد سعید. (1386)، فرهنگ مطالعات جوانان، تهران: نشر آگه.
-   رضوی زاده، نورالدین. (1386)،  بررسی تاثیر مصرف رسانه‌‌ها بر سبک زندگی ساکنان تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
-   روزنبرگ، پل. (1386)، پیروزی ناکام؛ فمنیسم در گذشته و حال، سیاحت غرب شماره 51.
-   ریتزر، جرج. (1385)، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، محسن ثلاثی، تهران: علمی.
-   سراج زاده، حسین. (1381)، چالش‌‌های دین و مدرنیته، تهران: انتشارات طرح نو.
-   فاضلی، محمد. (1382)، مصرف و سبک زندگی، نشر صبح صادق.
-   گیبنیز، جان آر و بوریمر. (1381)، سیاست پست مدرنیته، ترجمه: منصور انصاری، تهران: نشر گام نو.
-   لوپز، اسکات و اسکات، جان. (1385)، ساخت اجتماعی، ترجمه: حسین قاضیان، تهران: نشر نی.
-  موحد، مجید؛ غفاری نسب، اسفندیار؛ حسینی، مریم. (1389)، آرایش و زندگی اجتماعی دختران جوان، مجله پژوهش زنان، دوره 8، شماره 79.
وبر، ماکس. (1382)، اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری، ترجمه: عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری کاشانی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
-   همیلتون، ملکم. (1389)، جامعه شناسی دین، ترجمه: محسن ثلاثی، نشر ثالث.
-   مجله همشهری جوان. (1391)، شماره 360.
- Diane M. Tober and Debra Budiani. (2007). Body and Society. SAGE Publications Vol. 13 (3)
- Shilling, Chris (1993). The Body and Social Theory. London: Sage
- Shilling Chris (2005). The Body in Culture, Technology and Society, Sage publications