تبیین رفاه اجتماعی و تأثیر آن بر احساس امنیت(مطالعه موردی شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارعلوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشدجامعه شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

رفاه اجتماعی تعبیری است که بیشتر به یک وضعیت چند جانبه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ شأن انسانها و مسؤلیت­پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عرصه­های فردی و جمعی از اهداف اساسی آن است. هدف از مقاله حاضر، تبیین رفاه اجتماعی و تأثیر آن بر احساس امنیت به روش اسنادی و پیمایشی (پرسشنامه بسته از نوع طیف لیکرت) در بین شهروندان اصفهانی بوده است. شیوه نمونه­گیری صورت گرفته در آن خوشه­ای بوده که با توجه به سن، جنس و محل سکونت افراد، توزیع آن به صورت تصادفی در بین 384 نفر از ساکنان شهر اصفهان به انجام رسیده است. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و Amos  می­باشد. یافته­ها حاکی از رابطه معنادار و مستقیم بین دو متغیر سرمایه اجتماعی و پایگاه اجتماعی- اقتصادی با متغیر رفاه اجتماعی می­باشد. و نیز بین متغیر رفاه اجتماعی در نقش متغیر وابسته با متغیر احساس امنیت رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. همچنین مدل معادله ساختاری پژوهش، حاکی از  تأیید دادهای گردآوری شده با چارچوب نظری پژوهش می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Explanation of Social Welfare and its Impact of the Sense of Security: A Case Study of Isfahan City

نویسندگان [English]

  • vahed ghasemi 1
  • marzieh mehraban 2
  • zahri taheri 3
چکیده [English]

Social welfare generally refers to a multidimensional economic, social, and political status. Its primary aim is to preserve the human dignity, to increase the responsibility of society towards individuals, and to enhance the capabilities of the society in individual and collective areas. The current paper aims to explain social welfare and its impact on the sense of security using documentary and survey research methods (closed-ended Likert-type scale) among Isfahani residents. Cluster sampling technique was used in the study. A sample of 384 residents of Isfahan was randomly selected based on their age, gender, and location of residence. The data was analyzed using SPSS and Amos. The results indicated a direct and significant relationship between the two variables of social capital and socio-economic status and the variable of social welfare. Moreover, there was a direct and significant relationship between social welfare as a dependent variable and the the sense of security. The structural equation modelling of the research indicated that the collected data were confirmed within the theoretical framework of the study.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • social welfare
  • Socio-Economic Status
  • Social Capital
  • sense of security
اسماعیلی، رضا. (1385)،  «بررسی شاخص­های توسعه  اجتماعی و سطح بندی آن در شهرستان­های استان اصفهان»، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه اصفهان: دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی.
- بیرو، آلن. (1370)،  «فرهنگ علوم اجتماعی»، ترجمه: باقر ساروخانی، تهران: انتشارات کیهان.
- بیات، بهرام. (1387)،  «تبیین جامعه شناختی احساس امنیت در بین شهروندان تهرانی»، پایان‌نامه دکتری جامعه شناسی، دانشگاه اصفهان: دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی.
- پاتنام، رابرت. (1380)،  «دموکراسی و سنت های مدنی»، ترجمه‌: محمد تقی دلفروز، تهران: انتشارات سلام.
- پیران، پرویز. (1382)،  «سیاست اجتماعی توسعه اجتماعی و ضرورت آن در ایران (نقد و بررسی سند گپنهاک) »، فصلنامه رفاه اجتماعی، ویژه­نامه سیاست اجتماعی، شماره 10، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی.
- چلبی، مسعود. (1385)،  «تحلیل اجتماعی در فضای کنش»، تهران: نشرنی، چاپ اول.
- حق‌جو، ناصر. (1381)،  «رفاه اجتماعی و توسعه (مروری بر کارکردهای برخی نهادهای حمایتی در ایران)»، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دوم، شماره 6.
- خاندوزی، سید احسان. (1384)،  «بازشناسی یک حوزه نوظهور و نسبت آن با اقتصاد: پیوند متقابل سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی»، راهبرد یاس، سال اول، شماره 3.
- ربانی، رسول و وحید قاسمی و محمد عباس زاده. (1388)،  «رابطه ابعاد مادی و غیر مادی رفاه اجتماعی با مشارکت شهروندان در امور شهری»، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال نهم، شماره 32.
- رضاییان، علی. (1370)،  «اصول مدیریت»، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).
- زاهدی، محمدجواد و ملیحه شیبانی و پروین علی­پور. (1388)،  «رابطه سرمایه اجتماعی با رفاه اجتماعی»، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال نهم، شماره 32.
- زاهدی اصل، محمد. (1381)،  «مبانی رفاه اجتماعی»، تهران: دانشگاه دانشگاه علامه طباطبائی.
- سن، آمارتیا کومار. (1381)،  «توسعه به مثابه آزادی»، ترجمه: حسین راغفر، تهران: انتشارات کویر.
- شایان مهر، علیرضا. (1377)،  «دائره المعارف تطبیقی علوم اجتماعی»، تهران: سازمان انتشارات کیهان.
- صادقی، حسین و عباس عصاری و ارشک مسائلی. (1389 «رویکردی نو به برآورد شاخص رفاه در ایران با استفاده از منطق فازی طی سال­های 1385-1353»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، سال دهم، شماره 3.
- فیتزپتریک، تونی. (1381)،  «نظریه رفاه »، ترجمه: هرمز همایون­پور، تهران: انتشارات موسسه پژوهش تأمین اجتماعی گام نو.
- فیتزپتریک، تونی. (1385)،  «نظریه­های رفاه جدید»، ترجمه: هرمز همایون­پور، تهران: انتشارات موسسه پژوهش تأمین اجتماعی.
- قاسمی، وحید. (1388)،  «مدل سازی معادله ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics»، تهران: انتشارات: جامعه شناسان.
- قاسمی اردهایی، علی. (1387 «بررسی تطبیقی وضعیت رفاه در خانوارهای شهری و روستایی»، فصلنامه روستا و توسعه، سال 11، شماره 2.
- کامکار، مهدیس. (1382 «سیاست اجتماعی چیست؟» نشریه رفاه اجتماعی، شماره 10، دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی.
- گل­پرور، محسن و حمیدرضا عریضی و سعید مدنی قهفرخی (1388 «نقش نگرش به رفاه اجتماعی در رابطه همدلی و گرایش اجتماعی با عدالت اجتماعی»، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال نهم، شماره 32.
- گیدنز، آنتونی. (1383)،  «جامعه شناسی»، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: انتشارات نی.
- ماندل، رابرت. (1379)،  «چهره متغیر امنیت ملی»، تهران: انتشارت پژوهشکده مطالعات راهبردی.
- میجلی، جیمز. (1378)،  «رفاه اجتماعی در جهان»، ترجمه: محمدتقی جغتایی، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی.
- ناصری، محمدباقر و رحیمی نژاد، محمد کاظم. (1374)،  «جمعیت و امنیت اجتماعی»، اداره چاپ و نشر سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، چاپ اول.
- یزدانی، فرشید. (1382a«مفاهیم بنیادی در مباحث رفاه اجتماعی (سیاست اجتماعی، حمایت اجتماعی، رفاه و تأمین اجتماعی) »، فصلنامه رفاه اجتماعی، وی‍ژه سیاست اجتماعی.
- یزدانی، فرشید. (1382b)،  «مفاهیم بنیادی در مباحث رفاه اجتماعی»، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی.
-Ferguson, Kritstin M. & Chales H. Mindel. (2007). Modeling Fear of Crime in Dallas Neighborhoods: A Test of Social Capital Theory, Crime & Delinquency, Volume 53, Number 2, Aapril 2007, 322-349.
-Gunneken, Van. Wouter, (2009) , Social security and Global Socio-Economic Floor: Towards a Human Rights-based Approach, http://www. Sage pub. co. uk. /Journals Permissions. nav. vol. 9 (2) : pp228-245;104677.
-Idac. Merriam, (1978) , Social security and social welfare Indicators, The Annals of the AmericanAcademy, AApss, 435, Jan, 1978.
-Kaske, Edwin, (2005) , social security and older people: An African perspective, international social work 2005, published by Sage.
-Kilgour. G. John, (2010) , »Social security in the 21st century) , Publications, Reprints and Permission: http://www. sagepub.Com / journals. (459-469).
- Miceli Renato, Michele Roccato, Rosalba Rosato. (2004). Fear of Crime in Italy spread & Determinations, Environment and Behavior, Vol. 36 No. 6, November 2004 776-789.
- Pantazis, Christina. (2000). Fear of Crime, Vuunerability and Poverty: Evidence From the British Crime Survey, The British Journal of Criminology; Summer 2000; 40, 3, Proquest Social Science Journals.
- Prabuha K. Seeta & Lyer V. Sandhya (2001) : Public Provision of social security: The Challenge in South Asian, south Asia Economic journal, 2: 1 (2001) , Reprints and Permission: http://www.sagepub. Com.
- Will, Jeffry A. & John H. McGrath. (1995). Crime, Neighborhood Perceptions, and The Underclass: The Relationship Between Fear of Crime and Class Position, Journal of Criminal Justice, Vol. 23, No. 2, pp. 163-179, 1995.
- Woolckock, M. , Narayan, P. (2000). Social Capital; Implication For Development Theory, Research And Policy, The World Bank Research Observer, 15 (2) , pp: 225-249.