رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت در میان شهروندان تهرانی، دکتر جعفر هزارجریبی، محبوبه حامد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

نظم و امنیت از شاخص‌های اساسی رفاه انسان‌ها محسوب می‌شوند و چرخ‌های رشد و تعالی جامعه و افراد آن در گرو تامین این نیاز اساسی است. در این پژوهش سعی شده است با بررسی رابطه اعتماد اجتماعی (به عنوان عنصری اجتماعی) و احساس امنیت در میان شهروندان تهرانی به راهکارهایی برای ارتقاء این مهم دست یابیم.
روش تحقیق حاضر پیمایشی بوده و شهروندان تهرانی بالای 15 سال ساکن در 22 منطقه تهران، جامعه آماری آن را تشکیل می‌دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد. روش نمونه‌گیری در این پژوهش خوشه­ای چند مرحله‌ای است و ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که احساس امنیت از حیث سن و تحصیلات متفاوت است. سن و احساس امنیت رابطه مثبت اما تحصیلات و احساس امنیت رابطه منفی با یکدیگر دارند. اما در میان زنان و مردان تفاوت معناداری در احساس امنیت دیده نشد. همچنین رابطه مثبتی میان اعتماد واحساس امنیت برقرار است. از سوی دیگر احساس امنیت شهروندان تهرانی در سطح متوسط به پایین می‌باشد.
با ارتقاء اعتماد اجتماعی می‌توان بر احساس امنیت افزود. با توجه به همبستگی نسبتاً قوی میان اعتماد نهادی و احساس امنیت،‌ می‌توان با بهبود عملکرد نهادها و جلوگیری از جرایم نرم افزاری درون سازمان‌ها به ویژه سازمان‌هایی که متولی برقراری نظم اجتماعی هستند، همچنین با کار فرهنگی- تربیتی در زمینه افزایش اعتماد تعمیم یافته، به افزایش احساس امنیت به عنوان یکی از شاخص‌های اساسی رفاه اجتماعی و توسعه یاری رساند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Social Trust and Sense of Security among Tehrani Citizens

چکیده [English]

Order and security are fundamental indicators of human welfare and necessary for the growth and promotion of society and individuals. The relationship between social trust and sense of security among Tehrani citizens is examined and guidelines for its development are proposed.
The method of research is that of survey. The population consists of Tehrani citizens residing in 22 districts of Tehran, above the age of 15. The sample size is determined to be 384 using Cochran formula. The sampling technique is multistage cluster sampling and the instrument used for for data collection is questionnaire.
Findings of the research indicate that the sense of security is dependent on age and education. Age and sense of security are positively correlated; however, education and sense of security are negatively correlated. There was no significant difference between males and females regarding the sense of security. Moreover, there is a positive correlation between trust and sense of security. On the other hand, the sense of security among Tehrani citizens is under the average level.
The development of social trust may lead to an increase in the sense of security. There is a strong correlation between institutional trust and sense of security; therefore, improving the performance of institutions and preventing soft crimes in organizations, especially the ones responsible for social order, can be highly influential in the increase of the sense of security as an important indicator of social welfare and development. Cultural and educational planning can also improve the social trust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Life Security
  • Financial Security
  • sense of security
  • social trust
  • Societal Security
  • Intellectual Security
-   ازکیا. مصطفی؛ غفاری. غلامرضا. (1380)، "بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت در نواحی روستایی شهر کاشان"، تهران ، نامه علوم اجتماعی، شماره 17.
-   امیر کافی، مهدی (1388)، "بررسی احساس امنیت و عوامل مؤثر بر آن" (مطالعه موردی شهر تهران)، فصلنامه تحقیقات علوم اجتماعی ایران، شماره اول).
-   باجپایی، کانتی. (1384)، امنیت انسانی: مفهوم و سنجش، تألیف و ترجمه: صابر شیبانی، تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور اداری، مالی و منابع انسانی، مرکز مدارک علمی، موزه و انتشارات. چاپ اول.
-   بیات، بهرام. (1387)، "تبیین جامعه شناختی احساس امنیت در بین شهروندان تهرانی"، دو فصلنامه علوم اجتماعی (نامه علوم اجتماعی)، تهران: دانشگاه تهران: شماره 35. 
-   بیات. بهرام. (1388)، جامعه شناسی احساس امنیت، تهران: انتشارات امیرکبیر.
-   بوزان، باری. (1378)، مردم، دولت‌ها و هراس، ترجمه: پژوهشکده مطالعات راهبردی؛ تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-   پاتنام، روبرت. (1380)، دموکراس و سنتهای، مترجم: دلفروز، محمد تقی، تهران: دفتر مطالعات و تحقیقات وزارت کشور.
-   جعفری، روح الله. (1386"سرمایه اجتماعی رهیافتی بدیل برای تبیین امنیت اجتماعی"، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره دهم، (شماره دوم جدید).
-   چلبی، مسعود. (1375)، جامعه شناسی نظم، تهران: نشر نی.
-   چلبی، مسعود. (1383)، چارچوب مفهومی ‌پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، تهران: انتشارت طرح‌های ملی.
-   دلاور، علی. (1384)، "ساخت و هنجاریابی شاخص‌های احساس امنیت در تهران"، مرکز تحقیقات کاربردی طرح و برنامه ناجا.
-   دواس، دی .ای. (1386)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه: هوشنگ نایبی، تهران: نی.
-   روشه، گی. (1376)، جامعه شناسی تالکوت پارسونز، ترجمه: عبدالحسین نیک گهر، تهران: انتشارات تبیان.
-   گیدنز، آنتونی. (1377)، پیامدهای مدرنیت، ترجمه: محسن ثلاثی، چاپ سوم، تهران: نشر نی.
-   مک لاین، رابرت دی/ لتیل، ریچارد. (1380)، «امنیت جهانی، رویکردها و نظریه‌ها»، ترجمه: اصغر افتخاری، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-   صمدی بگه جان، جمیل. (1384"امنیت اجتماعی در شهر سنندج"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
-   نوید نیا، منیژه. (1382)، "درآمدی بر امنیت اجتماعی"، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال ششم، شماره 19، بهار 82.
-   نوید نیا، منیژه. (1384)، "چندگانگی امنیت: امنیت ملی، عمومی‌ و امنیت اجتماعی"، فصلنامه امنیت اجتماعی، شماره دوم و سوم.
-   نویدنیا، منیژه. (1385)، "گفتمانی پیرامون امنیت اجتماعی". فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره چهارم و پنجم.