بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان اختلاف خانوادگی در بوشهر، سید مجید حسینی، دکتر محمد زاهدی اصل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان اختلاف خانوادگی می‌باشد. در این پژوهش با روش پیمایش اطلاعات 400 خانوار با استفاده از پرسشنامه و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، جمع‌آوری شد و مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات به روش همبستگی رتبه‌ای کندال (tau-b). و رگرسیون چند متغیره صورت پذیرفته و نتایج ذیل بدست آمده است:
بین مهارت‌های ارتباطی زن و شوهر و میزان اختلاف خانوادگی، بین میزان یادگیری اختلاف در خانواده پدری و میزان اختلاف خانوادگی و بین میزان دخالت اطرافیان در زندگی زناشویی و میزان اختلاف خانوادگی رابطه معنا‌داری وجود دارد، که بر این اساس هر سه فرضیه تأیید شدند. ولی فرضیه پایگاه اجتماعی خانواده و میزان اختلاف خانوادگی تأیید نشد. نتایج رگرسیونی نیز ضریب تعیین را (378/0 = R2)  مشخص کرده است، مقدار ضریب نشان می‌دهد که 8/37 درصد تغییرات در میزان اختلاف خانوادگی به چهار متغیر یاد شده مربوط می‌باشند. در مورد اهمیت و نقش متغیرهای مستقل در پیشگویی متغیر وابسته، از ضریب بتا استفاده گردیده که سهم هر کدام به ترتیب در مقایسه با یکدیگر به شرح ذیل می‌باشد:
مهارت‌های ارتباطی زن و شوهر (635/0-)، میزان دخالت اطرافیان در زندگی زناشویی (239/0)،  پایگاه اجتماعی خانواده (089/0-) و میزان یادگیری اختلاف در خانواده پدری (035/0).  می‌باشد.
در پایان این نتیجه به دست آمد که می‌توان با 95 درصد اطمینان گفت: بین عوامل اجتماعی مؤثر و میزان اختلاف خانوادگی رابطه معنا‌داری وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Factors Affecting the Rate of Family Disputes in Bushehr

چکیده [English]

The main purpose of the study is the analysis of social factors affecting the rate of family disputes in Bushehr. The method adopted was survey method and the information of 400 families were collected using questionnaires and cluster sampling. The ordinal regression method of Kendall (tau-b) and multivariate regression was used in the analysis and hypothesis testing and the following results were obtained:
There are significant relationships between communication skills and the rate of family disputes, between the level of education in the family and family disputes, and between the interference of others and family disputes. All the above three hypotheses were confirmed by the results. However, the hypothesis of social status and family disputes were not confirmed. According to the results of the regression, coefficient of determination was (R2=0.378). The coefficient shows that 37.8 percent of family disputes are related to a change in the above-mentioned four variables. Beta coefficient was used regarding the importance and role of independent variables in predicting the dependent variables. The role of each variable compared to the other variable is respectively as follows.
They are communication skills of spouses (-0.635), the interference of others in the life of spouses (0.239), family social status (-0.089), and the level of education (0.035).
Finally, based on the results it is possible to say with 95 percent confidence that there is a significant relationship between social factors and the rate of family disputes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family Disputes
  • Communication skills
  • social and economic status
  • social education
-   برنشتاین، فیلیپ؛ اچ، برنشتاین؛ مارس، تی. (1382)، زناشویی درمانی، شناخت و درمان اختلافات زناشویی، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
-      بولتون، رابرت. (1382)، روان شناسی روابط انسانی، ترجمه: حمیدرضا بهرامی، افسانه حیات روشنایی تهران: انتشارات رشد.
-      فرجاد، محمدحسین. (1372)، آسیب شناسی اجتماعی، ستیزه‌های خانوادگی و طلاق، تهران: انتشارات منصوری.
-   به پژوه، احمد. (1381)، آسیب شناسی خانواده و پیشگیری از ستیزه‌های خانوادگی (خانواده و فرزندان در دوره پیش دبستان)، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.
-   پناهی، محمدحسین. (1380)، فاصله نسلی و اختلافات خانوادگی و چگونگی برخورد با آن – فصلنامه علمی‌ پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)، سال یازدهم، شماره 37 و 38 بهار و تابستان.
-      ساروخانی، باقر. (1372)، طلاق، پژوهش در شناخت واقعیت و عوامل آن، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-      سروستانی صدیق، رحمت‌الله. (1388)، آسیب شناسی اجتماعی، انتشارات سمت.
-      ستوده، هدایت. (1383)، جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، انتشارات ندای آریانا.
-      ستیر، ویرجینیا. (1382)، آدم‌سازی در روان شناسی خانواده، ترجمه: بهروز میرشک، انتشارات رشد.
-      سیف، علی اکبر. (1379)، روان شناسی پرورشی، یادگیری و آموزش، تهران: انتشارات آگاه.
-      کریمی، یوسف. (1373)، روان شناسی اجتماعی (نظریه‌ها، مفاهیم و کاربردها)، انتشارات بعثت.
-      کوکرین، ریموند. (1376)، مبانی اجتماعی بیماریهای روانی، ترجمه: بهمن نجاریان و فرید براتی سده، تهران: انتشارات رشد.
-      کوزر، لوئیس، روزنبرگ، برنارد. (1383)، نظریه‌های بنیادی جامعه شناختی، ترجمه: فرهنگ ارشاد تهران: نشر نی.
-      گیدنز، آنتونی. (1383)، جامعه شناسی، ترجمه: منوچهر صبوری، نشر نی.
-      گاتمن، جان. (1377)، چرا ازدواج موفق، چرا ازدواج ناموفق، ترجمه: مهرداد فیروزبخت، انتشارات ایحد.
-      معظمی، شهلا. (1382)، فرار دختران چرا؟، نشر گرایش.
-      محسنی، منوچهر. (1371)، مقدمات جامعه شناسی، نشر چاپاک.
-      محسنی، منوچهر. (1378)، وضعیت تحقیقات فرهنگی اجتماعی در ایران، تهران: نشر سازش.
-      موسوی، اشرف سادات. (1382)، خانواده درمانی کاربردی با رویکرد سیستمی، انتشارات دانشگاه الزهراء پژوهشکده زنان.
-      هولاب، رابرت. (1378)، یورگن‌هابرماس، نقد در حوزه عمومی، ترجمه: حسین بشیریه، نشر نی.
-      مینوچین، سالوادر، نیشمن اچ چارل.ز (1381)، فنون خانواده درمانی، ترجمه: فرشاد بهاری، فرح سیا، تهران: انتشارات رشد.
-      مینوچین، سالوادر. (1380)، خانواده و خانواده درمانی، ترجمه: باقر ثنایی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
-      مینوچین، سالوادر. (1373)، خانواده و خانواده درمانی، ترجمه: باقر ثنایی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
-      خلیلی، مرجان. (1378)، تضاد در خانواده با تأکید بر تضاد میان همسران و عوامل مؤثر بر آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
-   ملانیا، شهرام. (1385)، ناسازگاری زوجین، علل و عوامل، همراه با بررسی میدانی در شهرستان ساری، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
 
-    Gillin , P (1997). Family work & Social work. www. Find article.com
-    Markman, H.J. Floy d, F.J. stanley, S.M& Storrasli, R.D (1998).  J.urnal of consulting and clinical psychology 56.
-    Gottman J.G (1979). Empivical investigation. ofmarriage. new york: A cademic press.
-    Lock, Harvey J. and M ariel marker prang (1949). Mantal Adjustment and the Employed wife: Ameriean Journal of Sociology 56.
-    Nicolas.p.clarkand B Gray-Little (1991). “E ffeet of Economic Resources on  Marital aualittyin Black Married couples”. Journal of Morriage and the Family, Vol.53.
-    Pliubidis, G&Abbott, R& Happert, F (2007). Imporvments in So cial functioning reported by a brithcohort in mid-adult life. Personality and Individual Differences.
-    Coldberg, D.P.,& Hillier, V.F (2002). Ascaledversion of the General Health Questionnaire. Psychologicl Medi cine.
-    Whitington, J& Huppert, F (2003). Creating invariant Subscales of the GHQ Medvol.