دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، تابستان 1391، صفحه 1-247