بررسی و تبیین جایگاه اعتماد در اجتماعات محلی (مطالعه موردی محله دولاب شهر تهران)، دکتر‌هاشم داداش‌پور، بهرام علیزاده، فرامرز رستمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

از دیدگاه جامعه شناسان شهری و شهرسازان انسانگرا، اعتماد ستون فقرات اجتماعات محلی بوده و منجر به ‏افزایش کارآیی و ارتقاء کیفیت زندگی در آنها می‌شود. از این رو هدف اصلی این تحقیق، بررسی ارتباط بین میزان کارآیی اجتماع محوری محله دولاب با میزان اعتماد در بین ساکنین این محله می‌باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و در آن جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش پیمایش و از ابزار ‏پرسشنامه استفاده شده است. ‏نتایج تحقیق نشان می‌دهد که محله دولاب، یک محله اجتماع محور است ولی به دلیل بالا نبودن میزان اعتماد ساکنین محله به نهادهای محلی فعال در زمینه شهرسازی، در حال حاضر نمی‌تواند از مزیت‌های اجتماع محوری خود استفاده کند و این محوریت اجتماعی نیز به دلیل فقدان اعتماد در محله روز به روز در حال کاهش است. بنابراین توصیه می‌شود که قبل از هر اقدام شهرسازی در محله دولاب، زمینه‌های لازم جهت ارتقای اعتماد ساکنین نسبت به نهادهای مرتبط شهری و محلی ایجاد شده و از هر گونه اقدامی ‌که منجر به کاهش میزان اعتماد ساکنین می‌شود پرهیز شود. این تحقیق معتقد است که نظام شهرسازی در ایران بایستی به سمت رویکرد برنامه‌ریزی اجتماع محور با محوریت اعتمادسازی سوق داده شود. ‏
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring and Analyzing the Position of Trust in Local Communities: A Case Study on ‎Doulab Neighborhood of Tehran

چکیده [English]

From the perspective of urban scholars and sociologists, trust is the spinal column of local communities and it enhances efficiency of urban neighborhoods and quality of life. Hence, the main aim of present study is exploring and analyzing the relationship between the efficiency of local community of Doulab neighborhood with the level of trust of its dwellers to local and state institutions.
The type of the study is applied. Survey method and questionnaires have been used in the collection of data. The Findings of study indicate that Doulab neighborhood is community-based; however, it cannot benefit from its advantages due to the lack of trust to the institutions active in planning. Moreover, the level of being community-based is decreasing due to the lack of trust in this neighborhood. Regarding the findings of the study, it is recommended that before any kind of action in Doulab neighborhood, the level of trust of dwellers to local and state institutions of city should be improved. Moreover, any action decreasing the level of trust to local and state institutions should be strongly avoided. This study argues that the urban planning in Iran should focus on community-based planning oriented towards trust building.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Community-Based Planning
  • Local Community
  • Trust
  • Doulab Neighborhood
-  ازکیا، مصطفی؛ حسنی راد، کریم. (1388)، نقش اعتماد اجتماعی در مشارکت مردم در طرح‌های توسعه روستایی، پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال سوم شماره اول.
-   امین ناصری، آراز. (1386)، برنامه ریزی محلّه‌ای (مبانی، تعاریف، مفاهیم و روش‌ها)، نشریه جستارهای شهرسازی، شماره نوزدهم و بیستم.
-  ایراندوست، کیومرث. (1384)، مروری بر اهمیت بخش غیررسمی در توانمندسازی اجتماعات محلی فقیر، نمایه : مجموعه مقالات تخصصی مدیریت اجتماعی و فرهنگی شهری، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران.
-   حاجی پور، خلیل. (1385)، برنامه‌ریزی محلّه - مبنا رهیافتی کارآمد در ایجاد مدیریت شهری پایدار، نشریه هنرهای زیبا، شماره 26.
-  داداش پور، ‌هاشم؛ علیزاده، بهرام. (1389)،  رابطه امنیت تصرف زمین و کیفیت مسکن در سکونتگاه غیررسمی‌اسلام آباد تهران، دو فصلنامه علمی - و پژوهشی هویت شهر، شماره 7.
-  رفیع پور، سعید؛ داداش پور، ‌هاشم؛ رفیعیان، مجتبی. (1389)، بررسی ظرفیت‌های سرمایه اجتماعی در چارچوب برنامه‌ریزی محله مبنا، فصلنامه علمی - و پژوهشی برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، سال دوم، شماره 3 تابستان.
-   سازمان آمار ایران. (1385)، آمار جمعیتی محلات منطقه 14 شهر تهران، مربوط به بلوک‌های آماری محله دولاب.
-   سند راهبردی محلات شهر تهران. (1389)، شهرداری منطقه 14 شهر تهران.
-   عارفی، مهیار. (1380)، به سوی رویکرد دارایی - مبنا برای توسعه اجتماع محلّی، ترجمه: نوین تولایی، نشریه هنرهای زیبا، شماره 10.
-   ‏مومنی، منصور؛ فعال قیومی، علی. (1386)، تحلیل‌های آماری با استفاده از ‏SPSS، تهران: انتشارات کتاب نو.
-   مهندسین مشاور معمار و شهرساز کهن دژ. (1384)، برنامه‌ریزی بلوک‌های فرسوده منطقه 14 شهرداری تهران.
 
-    Alter, C., & Jerald, H. (1993). Organizations working together. London: Sage.
-    Barber, B. (1983). The logic and limits of trust. Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
-    Barton, H. (2003), Shaping Neighborhoods, London and New York, Spon Press.
-    Carmon, N. (1976). Social planning of housing. Journal of Social Policy, 5(1).
-    Carmon, N. (2001). Neighborhood. In N. J. Smelser, & P. B. Baltes (Eds.), International encyclopedia for the social and behavioral sciences, Vol. 5 (pp. 10490e10496). Oxford: Elsevier Science.
-    Giddens.A. (1988), Social theory today, Stanford University, Landon.
-    Cebulla, A. (2000). Trusting community developers: the influence of the form and origin of community groups on residents' support in Northern Ireland.
-    Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology, 94, 95e120, Issue Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure. Community Development Journal, 35(2).
-    Cook, J., & Wall, T. (1980). New work measures of trust, organizational commitment, and personal need non-fulfillment. Journal of Occupational Psychology, 53.
-    Dhesi, A. S. (2000). Social capital and community development. Community Development Journal, 35(3).
-    Dunn, J. (1984). The concept of trust in the politics of John Locke. In R. Rorty, J. B. Schneewind, & Q. Skinner (Eds.), Philosophy in history: Essays on the historiography of philosophy. Cambridge: Cambridge University Press.
-    Fukuyama, F. (1995). Trust: The social virtues and the creation of prosperity. New York:  Free Press.
-    Ganapati, S. (2008). Critical appraisal of three ideas for community development in the United States. Journal of Planning Literature, 27.
-    Gans, H. J. (1968). People and plans: Essays on urban problems and solutions. New York: Basic Books.
-    Harvey, D. (2000). Spaces of hope. Berkeley: University of California Press.
-    Jabareen. Y. , Carmon. N. (2010). Community of trust: A socio-cultural approach for community planning and the case of Gaza, Habitat international.
-    Kumar, A., & Paddison, R. (2000). Trust and collaborative planning theory: the case of the Scottish planning system. International Planning Studies, 5(2).
-    Patricios, N. (2002). The neighborhood concept: a retrospective of physical design and social interaction. Journal of Architectural and Planning Research, 19(1).
-    Perloff, H. S. (Ed.). (1961). Planning and the urban community. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press/Carnegie Institute of Technology.
-    Putnam, R. (1995). Bowling alone: America's declining social capital. Journal of Democracy, 6(1).
-    Ross, C., Mirowsky, J., & Pribesh, S. (2001). Powerlessness and the amplification of threat: neighborhood disadvantage, disorder, and mistrust. American Sociological Review, 66(4).
-    Sampson, R., & Groves, B. (1989). Community structure and crime: testing
-    Sandercock, L. (2002). Difference fear and habitus: a political economy of urban fears. In J. Hillier, & E. Rooksby (Eds.), Habitus: A sense of place. Aldershot: Ashgate.
-    Schindler, P. L., & Thomas, C. C. (1993). The structure of interpersonal trust in the workplace. Psychological Reports, 73.
-    Schmidt,W., & Posner, B. (1982). Managerial values and expectations: The silent power in personal and organizational life. New York: American Management Association.
-    Talen, E. (2000). The problem with community in planning. Journal of Planning Literature, 15(2), 171e183.
-    Wellman, B. (Ed.). (1999). Networks in the global village: Life in contemporary communities. Boulder: West view Press.