بررسی جایگاه دولت فعال در ایران «در باب تطبیق تابع رفاه دولتی با تابع رفاه اجتماعی در ایران»، دکتر سید سعید وصالی، سید محمد بساطیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

موضوع بهبود و رفاه مانند بسیاری از پدیده­ها به لحاظ ارتباط آن با انسان چند بُعدی و نیز ارتباط آن با یک مجموعه کلی، نیازمند شناخت قابل قبولی از موضوعات گوناگون مرتبط است. این تحقیق با کاربرد مفاهیم میان رشته­ای و با بهره­گیری از روش پیمایشی، موضوع «رفاه اجتماعی» را مورد بحث قرار داده است. بدین­ منظور در ابتدا به ارائه مهمترین دیدگاه‌های سیاست اجتماعی و راهکارهای ارائه شده از سوی این دیدگاه‌ها درباره برقراری رفاه اجتماعی پرداخته و با برجسته ساختن «دیدگاه دولت فعال» به تشریح چگونگی برقراری رفاه اجتماعی با استناد به این دیدگاه پرداخته شده است. در ادامه، این پژوهش نشان می­دهد از آنجایی که برقراری رفاه اجتماعی مستلزم تطبیق تابع رفاه دولت (برنامه­های رفاهی دولت) و تابع رفاه اجتماعی (نیازهای رفاهی مردم) است و حاصل تحلیل پیمایشی (نیاز سنجی) در بین شهروندان تهرانی نشان داد که 60 درصد پاسخگویان اشتغال را مهمترین نیاز حال حاضر شرایط ایران دانسته­اند، و با توجه به نرخ بالای بیکاری در سال­های اخیر، ایجاد اشتغال توسط دولت به نوعی  می­تواند توفیقی در برقراری رفاه اجتماعی از طریق تطبیق توابع یاد شده باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Status of Active State in Iran: A Study Concerning Adaptation of State Welfare Function with Social Welfare Function

چکیده [English]

The subject of improvement and welfare, similar to many other phenomena in respect to its relation with the multi-dimensional nature of humans and its relation with a general system, need an acceptable knowledge of several related subjects. This study discussed the concept of “social welfare” using interdisciplinary concepts and the method of survey. In doing so, first, we review the major social policy theories and their approaches to the establishment of social welfare. Highlighting the idea of "active state”, we demonstrate how the social welfare can be establish with regard to the mentioned theories. Then, the research indicated that the establishment of social welfare requires a harmony between the state welfare (state welfare programs) and social welfare (social needs of the people). The survey analysis (needs assessment) among Tehran citizens indicate that 60% of respondents regard employment as the most important need in Iran, And given the high unemployment rate in recent years, creating jobs by the state can help the establishment of social welfare by creating a harmony.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active State
  • State Welfare Function
  • Social Welfare Function
  • Occupation
-  ابریشمی، حمید. (1375)، اقتصاد ایران، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- ابراهیم‌بای سلامی، غلام حیدر. (1388)، بررسی الگوهای نظری سیاست­ها و برنامه­های توسعه ایران در آستانه تدوین برنامه پنجم توسعه، فصلنامه سیاسی اقتصادی، شماره 261 و 262 تهران: خرداد و تیر.
-  ایوبی، حجت­الله. (1386)، دولت­های اجتماعی و چالش­های پیش­رو، فصلنامه دانش سیاسی، سال سوم پائیز و زمستان.
-  بونولی و همکاران، جولیانا. (1380)، دولت رفاه در اروپا، ترجمه: هرمز همایون‌پور، تهران: انتشارات موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
-  خسروی­نژاد، علی­اکبر. (1388اندازه­گیری اثرات حذف یارانه کالاهای اساسی بر خانوارهای شهری ایران، فصلنامه پژوهش­های بازرگانی، شماره 50.
-  دواس، دی.ای. (1386)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه: هوشنگ نائبی، تهران: نشر نی.
-  رضایی، محسن. (1375)، تابع رفاه اجتماعی و فقرزدایی، (مجموعه مقالات گردهمایی بررسی مسئله فقرزدایی، جلد اول)، تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
-  زاهدی اصل، محمد و بساطیان، سید محمد. (1390)، مسائل و مشکلات فقر در ایران، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 7.
-  ضیایی، محمود. (1381)، نظام توزیع یارانه­ها و توسعه شهرنشینی در ایران، پژوهش­های جغرافیایی، شماره 42.
-  طالب، مهدی. (1381)، تامین اجتماعی، مشهد: آستان قدس دانشگاه امام رضا (ع).
-  فاضلی، حسین. (1375)، اشتغال و فقرزدایی، (مجموعه مقالات گردهمایی بررسی مسئله فقرزدایی، جلد اول)، تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
-  فیتز پتریک، تونی. (1381)، نظریه­ رفاه (سیاست اجتماعی چیست؟)، ترجمه: هرمز همایون­پور، تهران: انتشارات موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
-  فیتز پتریک، تونی. (1385)، نظریه­های رفاه جدید، ترجمه: هرمز همایون­پور، تهران: انتشارات موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
-  گیدنز، آنتونی. (1387)، فراسوی چپ و راست، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
-  لطیفی، غلامرضا. (1389)، مبانی برنامه­ریزی و سیاست اجتماعی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی-واحد علامه طباطبائی.
-  مور، کن بلیک. (1389)، مقدمه­ای بر سیاستگذاری اجتماعی، ترجمه: علی اصغر سعیدی و سعید صادقی جقه، تهران: انتشارات موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و جامعه­شناسان.
-  نبوی، سید حمید و امینی­رارانی، مصطفی. (1390)، سیاست­های اقتصادی و مشکلات اجتماعی در ایران، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره 38.
-  هزارجریبی، جعفر. (1387)، کارآفرینی، تهران: انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی.
-  همتی، فریده. (1389)، سیاست اجتماعی؛ نظریه­های کلاسیک، مدرن، پست­مدرن و مطالعات مقایسه‌ای، تهران: انتشارات جامعه­شناسان.
-  وهابی، محمدمهدی؛ هندی، سیدصالح. (1386)، تأثیر یارانه انرژی در تامین عدالت اجتماعی، فصلنامه بررسی­های بازرگانی، شماره 26
 
-    Hall, Anthony and Midgley, james. (2004). Social policy for development, London: SAGE publication Ltd.
Showler, Braian and Sinfield ,Adrian. (1981). The workless state (studies in unemployment), oxford.