هویت اجتماعی و احساس امنیت(مطالعه موردی زنان تهران)، دکتر فریبا شایگان، فاطمه رستمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

احساس امنیت به‌عنوان یک پدیده روانشناختی- اجتماعی تحت تأثیر عوامل زیادی است. در این پژوهش با بهره‌گیری از نظرات هویت اجتماعی گیدنز و جنکینز 7 فرضیه و زیرفرضیه طرح و به روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته از حجم نمونه 267 نفری از جامعه ‌آماری زنان و دختران 18سال به بالای شهر تهران آزمون گردید. نتایج پژوهش نشان داد که 52% نمونه مورد بررسی احساس امنیت زیاد دارند، 3/34% درحد متوسط و 7/13% احساس امنیت اجتماعی کمی دارند. احساس امنیت جانی بیش از مالی و حیثیتی است. آزمون فرضیات هم نشان داد که افرادی که از هویت اجتماعی قوی‌تر، ارتباط اجتماعی بیشتر، هویت فردی بالاتر، اعتماد به نفس بیشتر و تعلقات مذهبی بالاتری برخوردارند، احساس امنیت‌اجتماعی بالاتری هم دارند. در این پژوهش رابطه اعتماد بنیادین و احساس امنیت تأیید نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Identity and Sense of Security (Case study: Tehran Women)

چکیده [English]

Sense of security as a psychosocial phenomenon is affected by several variables. The present study is the result of a research done on the role of social identity of women in their sense of social security. The study benefits from theories made by Giddens and Jenkins and tries to examine 7 hypotheses and sub-hypotheses. Questionnaire was used to collect the required data from women under 18 years old.
The findings of the study demonstrated that 52% of the statistical sample has high, 34.3% has average, and 13.7% has low levels of sense of security. The amount of life security is more than financial one. Examination of hypotheses showed that those who have stronger social religious concerns benefit from higher levels of sense of social security. The study did not prove any relation between the basic trust and sense of security.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • social identity
  • individual identity
  • basic trust
  • self confidence
  • sense of security
-        استونز، راب. (1379)، متفکران بزرگ جامعه شناسی، ترجمه: مهرداد میردامادی،  تهران: نشر مرکز، چاپ سوم.
-        الطائی، علی. (1378)، بحران هویت قومی در ایران، تهران: نشر شادگان، چاپ اول.
-        انوری، حمیدرضا. (1373)، پژوهش راجع به تقدیرگرایی و عوامل مؤثر برآن، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.
-        بیات، بهرام. (1388)، جامعه شناسی احساس امنیت، تهران: انتشارات امیر کبیر.
-        تنهایی، حسین ابوالحسن. (1374)، مکاتب و نظریه‌های جامعه شناختی، گناباد: نشر مرندیز.
-        جنکینز، ریچارد. (1381)، هویت اجتماعی، ترجمه تورج یار احمدی، تهران: نشر شیرازه.
-        فتحی، لاله. (1382)، بررسی تطبیقی هویت اجتماعی-فرهنگی زنان و عوامل مؤثر بر آن در مناطق شهری استان آذربایجان غربی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
-        گیدنز، آنتونی. (1377)، پیامدهای مدرنیت، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز.
-        گیدنز، آنتونی. (1378)، تجدد و تشخص، ترجمه: ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
-        مقدس، علی اصغر؛ خواجه نوری، بیژن، (1384)، جهانی شدن و تغییر هویت اجتماعی زنان، فصلنامه مطالعات زنان، سال سوم، شماره 7.
-        نویدنیا، منیژه. (1382)، "گفتمانی پیرامون امنیت اجتماعی"، مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی، تهران: معاونت اجتماعی ناجا.
-        نویدنیا، منیژه. (1388)، امنیت اجتماعی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-         همیلتون، ملکم. (1377)، جامعه‌شناسی دین، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان.
 
-          Burk,P, (1997), "An Identity model for Network Exchange", American sociological review.
-          Buzan, Barry, (2000), security studies: beyond strategy, www. Yorku.
-          Skevington & Baker, (1989), The social Identity of women, SAGE, publication, London: Newbury, Feirst publish.
Turner,c. & Haslam,s, (2001), Social Identity, organization and leader ship,in: E. Turner, Group at work, London.