نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این مقاله شناخت میزان رضایت خانوادگی و سلامت روان زنان متاهل شاغل در شرکت هواپیمایی هما (شهر تهران سال 1384) و مقایسه آن در بین کارکنان پروازی و غیر پروازی این شرکت می‌باشد. بدین منظور به بررسی تاثیر متغیرهای دموگرافیک (سن، تحصیلات، میزان درآمد، نوع شغل، تعداد فرزندان و طول مدت ازدواج) بر دو متغیر رضایت خانوادگی و سلامت روان و رابطه  بین این دو متغیر با یکدیگر پرداخته شده است. در این مطالعه 51 نفر از زنان متاهل شاغل در بخش پروازی و 51 نفر از زنان متاهل شاغل در بخش غیر پروازی شرکت هواپیمایی هما که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند شرکت داشتند.روش این پژوهش از نوع علّی- مقایسه‌ای بوده و جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه و با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است. برای سنجش میزان رضایت خانوادگی از تست اینریچ[1] (پرسشنامه رضایتمندی زناشویی) و تست GHQ [2] (پرسشنامه سلامت عمومی) استفاده گردید.
نتایج پژوهش نشان داد که میانگین میزان رضایت خانوادگی و سلامت روان در دو نمونه مورد مطالعه در حد متوسط قرار داشته و نمونه مورد مطالعه در بخش پروازی در مقایسه با گروه مشابه در بخش غیر پروازی از میزان سلامت روانی کمتری، بویژه در زمینه خرده مقیاس‌های اضطراب و اختلال در کارکرد اجتماعی برخوردار بودند.
در این تحقیق بین میزان رضایت خانوادگی و سلامت روان هر دو نمونه رابطه مستقیم و معناداری وجود داشته است. متغیر رضایت خانوادگی ارتباط مستقیم با میزان تحصیلات همسر و ارتباط معکوس با سن زنان و طول مدت ازدواج ایشان داشته است. بین سن همسر، میزان درآمد زوجین، میزان تحصیلات زنان، تعداد فرزندان و شغل همسر با دو متغیر رضایت خانوادگی و سلامت روان رابطه معناداری وجود نداشته است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Family Satisfaction Level and Mental Health of Employed Women (Flight and Non- Flight Sections) In Iran Air

چکیده [English]

Aim: This article is targeting to determine family satisfaction level and mental health of employed women at Iran Air company and compare between employees in flight and non – flight sections of the company in Tehran.
Method: The effects of demographic, age, educations, income level, spouse job, number of children, marriage period variables on the two main variables; family satisfaction and mental health also interactions between them was studied.
Study procedure: 51 married women working in flight section and 51 married women in non – flight section at Iran Air with systematic sampling procedure were chosen and participated.
Research approach was based on causal - comparison and data gathered by questionnaire based interview.
Results showed that average level of family satisfaction and mental health in studied samples was at medium level and samples in flight section in comparison with their similar samples in non – flight section had lower range of mental health especially in scales of anxiety and social function disorder.
Also there was a direct and meaningful correlation between family satisfaction level and mental health in both samples.
Family satisfaction had direct correlation with spouse education and had inverse correlation with age and marriage duration length of women.
Between spouse ages, family income, wife’s education level, number of children and spouse job with two main variables (family satisfaction and mental health) no meaningful correlation was observed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • family satisfaction
  • marriage satisfaction
  • Mental Health
گزارش هم اندیشی زنان و توسعه . پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا (س)، شماره محور 2/17.
- وافری، اکرم. (1380)، در بررسی میزان استرس شغلی مهمانداران هوایی جمهوری اسلامی‌ایران هما، پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.
- کامپتون، بیولا رابرتز. (1382)، فرآیندهای مددکاری اجتماعی، ترجمه: سید جلال صدرالسادات و فرهاد کریمی، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول.
- میرخشتی، ف. (1375)، بررسی رابطه میان رضایت از زندگی زناشویی و سلامت روان، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد رودهن.
- استورا. (1373)، تنیدگی یا استرس، بیماری جدید تمدن، مترجم: پریرخ دادستان، تهران: انتشارات رشد.
- موسوی، رقیه. (1374)، بررسی روی کارگران، کارمندان و پزشکان، تهران و مقایسه عوامل موثر بر رضایتمندی زناشویی زنان در سه گ ن، دانشگاه تربیت معلم.
- ثنائی، باقر. (1379)، مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج، تهران: موسسه انتشارات بعثت.
- فرطوسی، فردوس. (1382)، مقایسه میزان رضایت زناشویی و سلامت روان کارکنان مرد ستادی اقماری شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، تهران: دانشگاه تربیت معلم.
- فروغی، نعیمه. (1383)، بررسی تطبیقی میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در بانک سپه و ملت، پایان نامه کارشناسی ارشد مددکاری، تهران.
- وکیلی، افسانه. (1367)، بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی زناشویی در زنان شاغل در وزارتخانه‌ها از زندگی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
http://www.rgu.ac.uk/publicpolicy/introduction/needf.htm