میزان اعتماد اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بین جانبازان بنیاد شهید وامور ایثارگران شهر ری، دکتر سید احمد حسینی، پژمان احمدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اعتماد اجتماعی، بستر تعاملات اجتماعی و کانون اصلی مفهوم سرمایه اجتماعی است. توجه به اعتماد اجتماعی ایده جدیدی نیست بلکه جریان فکری چند قرنی است. جامعه جدید به دلیل برخورداری از ویژگی‌های منحصر به فردی چون گستردگی وتنوع جوامع، پیچیدگی نهادها، افزایش ابهام و غریبه بودن نسبت به محیط اجتماعی، توجه به اعتماد اجتماعی و نقش آن درحیات اجتماعی را واقعیتی جدی نموده است. برای بررسی دقیق اعتماداجتماعی در سه بعد اعتماد درون گروهی، برون گروهی و اعتماد تعمیم یافته به روش پیمایش از  319نفر از افراد جانباز بالای 25 درصد بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرستان ری در سه گروه 25 تا 49 درصد، 50 تا 69 و 70 درصد که به روش نمونه گیری طبقه‌ای متناسب و سپس تصادفی ساده انتخاب شده بودند، اطلاعات جمع آوری گردید. در این مقاله عوامل مرتبط با اعتماد اجتماعی مانند: میزان دینداری، عام گرایی، تعاملات اظهاری، پایگاه اقتصادی اجتماعی ودرصد جانبازی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که اعتماد تعمیم یافته، با توجه به دو بعد دیگر، یعنی اعتماد به درون و برون گروه که اعتماد بین شخصی است کمی پایین تر است. درمجموع، جانبازان از اعتماد اجتماعی متوسط به بالایی برخوردار هستند.
بین میزان دینداری، عام گرایی، تعاملات اظهاری، پایگاه اقتصادی اجتماعی و درصد جانبازی با اعتماداجتماعی پاسخگویان رابطه معناداری وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Trust and its Relevant Factors War injured of Shahid Foundation of Rey city

چکیده [English]

Social Trust is a platform for social interactions and relations. To study social trust of war injured carefully, it were took in to account in three dimensions, internal group, external group and generalized trust. Also related theories of James Coleman, Antony Giddens, Peoter Sztompka, Claus offe, Francis Fukuyama and etc were discussed.
Regarding this, a survey research with a sample of 319 war injured people (in three groups of 25-49%, 50-69%, and 70%) who was selected thorough proportional classification sampling method was done. Dependent variable is social trust and independent variables are religiousness, universalism, expressional interactions, social-economic status and percentage of injury. Results of research showed that generalized trust of repliers, regarding to two other dimensions; trusting within and between groups is few lower. As a conclusion war injured revealed average level of social trust. There is significant correlation between social trust and other variables such as religiousness, universalism, expressional interactions, social-economic status and percentage of injury.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • social trust
  • Social Capital
  • war injured
  • percentage of injury
  • religiosity
  • universalism
  • expressional interacts
  • social-economic status
-      امیرکافی، مهدی. (1380)، اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن، فصلنامه پژوهش، سال پنجم، شماره 18.
-      باربارا و میزتال. (1380)، بررسی مفهوم اعتماد در میان جامعه‌شناسان کلاسیک. ترجمه: ناصرالدین غراب، نمایه پژوهش، سال پنجم، شماره 18.
-      تاجبخش، کیان. (1384)، سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، تهران، نشر شیرازه، چاپ اول.
-      چلبی، مسعود. (1386)، جامعه شناسی نظم، تهران: نشر نی، چاپ چهارم.
-      حشمت یغمایی، محمد تقی. (1380)، دینداری نوجوانان و عوامل موثر بر آن، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
-      دینی ترکمانی، علی. (1385)، تبیین افول سرمایه اجتماعی، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 23.
-      زتومکا،پیوتر. (1384)، اعتماد یک نظریه جامعه شناختی، ترجمه: فاطمه گلابی، تبریز، انتشارات ستوده، چاپ اول.
-      شارع پور، محمد. (1380)، فرسایش سرمایه اجتماعی و پیامدهای آن، نامه انجمن جامعه شناسی ایران، سال اول، شماره 3.
-      عظیمی‌هاشمی، مژگان. (1380)، بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و سوگیری عام گرایانه در تعاملات اجتماعی، نمایه پژوهش، سال پنجم، شماره 18.
-      عظیمی‌هاشمی، مژگان. (1373)، عام گرایی و عوامل موثر بر آن، پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی.
-      علوی، بابک. (1380)، نقش سرمایه اجتماعی در توسعه، ماهنامه تدبیر، دوره 12، شماره 116.
-      غفاری، غلامرضا. (1380)، تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر مشارکت اجتماعی و اقتصادی سازمان یافته به عنوان مکانیسمی برای توسعه روستایی ایران، پایان نامه دکتری، دانشکده علوم اجتماعی تهران
-      فوکویاما، فرانسیس. (1379)، پایان نظم (پایان سرمایه اجتماعی و حفظ آن)، تهران، انتشارات جامعه ایرانیان ، چاپ اول.
-      کلمن، جیمز. (1377)، بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران، نشر نی، چاپ اول.
-      گیدنز، آنتونی. (1380)، 1989پایان قرن بیستم بود، گفتگو با آنتونی گیدنز، ترجمه: نیکو سرخوش، کتاب ماه علوم اجتماعی ، شماره 48-47، 62-50 .
-      گیدنز، آنتونی. (1377)، پیامدهای مدرنیته، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران، نشر مرکز، چاپ اول.
-      ناطق پور، محمد جواد؛ فیروزآ بادی، سید احمد. (1384)، بررسی سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر شکل گیری آن در شهر تهران، مجله جامعه شناسی ایران، دوره ششم، شماره 4.
 
- Letki, Natalia. Evans, Geoffrey. (2002).  Social Trust and Responses to Political and Economic Tansformation in east. Central Europe- NFField collg – Eoxford.