بررسی ظرفیت‌های اقتصادی اجتماعی تعاونی‌ها در برقراری توسعۀ پایدار، دکتر کاوۀ سرمست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله ابتدا به اهمیت تعاونی‌ها در جامعه امروزی جهانی و جایگاه آنها می‌پردازد و سپس مقولۀ توسعۀ پایدار را بطور خلاصه موشکافی می‌کند. توسعۀ پایدار در تعریف کلان خود زمینه‌ای است برای حفظ محیط زیست و منابع مصرفی برای تولید که در ارتباط تنگاتنگ با شرایط اجتماعی مطلوب، کاهش فقر و نابرابری و اختلاف درآمدی بین اقشار گوناگون اجتماعی و مناطق گوناگون جهانی قرار دارد. عواملی  که زمینه ساز بهبود وضعیت پایدار و توسعۀ اجتماعی اقتصادی هستند را تا حد امکان بیان می‌کند و عللی که در اقتصاد مبتنی بر بازار سرمایه‌داری، موجب کژروی و تخریب فرآیندهای توسعۀ پایدار می‌شود را  نیز  توضیح می‌دهد. بدیهی است که این بحث به تعاونی‌ها و امکانات و ظرفیت‌های بالقوه‌ای  که در ارتباط با تامین شرایط پایدار بطور ذاتی دارا می‌باشند و در روند فعالیتی خود آنها را تولید و بازتولید می‌کنند می‌پردازد. نتیجه آنکه تعاونی‌ها به معنای واقعی کلمه، بخش قابل توجهی ازاقتصاد محسوب می‌شوند که به خودی خود تامین کنندۀ توسعۀ پایدار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Co-operative's Socio-Economic Potentials in Establishing Sustainable Development

چکیده [English]

 This article would first present an explanation on the importance of co-operative organizations as social movement in the world today and then will pay enough attention to the sustainable development. Sustainable development generally can be seen as means of preservation of environment and natural resources in close relation with production in a way that certain social infections such as poverty, inequality and income gap among different social groups or regions will either be eradicated or alleviated. The elements that bring about both sustainable development and social progress will be worked out here and the grassroots of environmental depletion and degradation of natural processes in a capitalist market economy will be made known. The debate shall normally shift to the subject of co-operatives and their inherent capacities and potentials to provide suitable conditions for sustainability. Co-operatives are well aware that they automatically should reproduce favorable grounds for sustainable development. As a consequence the article would focus on the significant share of co-operatives in today’s economy and the role they play in stability and preservation of sustainable development.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co-operatives
  • Sustainable Development
  • Social Movement
  • Environment
  • Natural Resources
  • Poverty
-    Birchall Johnston. (2004). “Co-operative and Millennium Development Goals”. International Labour Organization, Geneva, Switzerland.
-    Birchall Johnston. (2001). “Rediscovering Co-operative Advantage: Poverty Reduction Through Self-Help”. Labour, ILO Publisher.
-    Castro Carlos J. (2004). “Sustainable Development: Mainstream and Critical Perspectives”.Organization Environement, Sage Publication.
-    Develtere Patrick / Pollet Ignace. (2005). “Co-operatives and Fair Trade”. Katholieke Universitiet Leuven, Background Paper commissioned by the Committee for the Promotion and Advancement of Co-operatives (COPAC) for the COPAC Open Forum on Fair Trade and Co-opertaives, Berlin – Germany.
-    Diesendorf Mark. (2000). “Sustainability and Sustainable Development”. Sustainability the Corporate Challenge of 21st Century, Allen & Unwin, Chap. 2, 19-37, Sydney.
-    Fairbairn Brett. (1997). “Balancing Act: Crown Corporations in a Successful Economy”. Center for Study of Co-operatives, University of Saskatchewan, Saskatoon.
-    Gertler Michael. (2001). “Synergy and strategic advantage: cooperatives and sustainable development”. Journal of Co-operative, 2004.
-    Gertler Michael: “Rural Co-operative and Sustainable Development”. Miscellaneous Publications.
-    Harris Andrea. (2006). “Co-operative Social Responsibility: A Natural Advantage?” Center or the Study of Co-operatives, University of Saskatchewan.
-    Karlyle Jake. (2005). “A co-operative Economy- What Might it Look Like”. Paper Given at Hobart Conference: Community, Economy and Environement, Exploring Tasmania’s future.
-    Harris Jonathan M. (2000). “Basic Principles of Sustainable Development”. Global  Development and Environemet Institute, Tuft University, USA.
-    MacPherson Ian. (2008). “The Co-operative Movement and Social Economy Tradition: Reflections on Mingling of Broad Vision”. Annualsl of Public and Co-operative Economics. University of Victoria. British Columbia.
-    Norgaard R. (1994). “Development Betrayed: The End of Progress and Co-evolutionary Revisioning of the Future, Rutledge Kegan Paul, London.
-    Redclift M. (1989). “Sustainable Development: Exploring the Contradictions”. Rutledge Kegan Paul. London.
-    Sale Jonathan P. (2006). “The Informal Economy: Social Justice Through Co-operatives”. Presented at Asia-Pacific Conference on the theme: Putting a Human Face to the Globalization: Co-operative Model, Manila.
-    Scherr Sara J. (2011). “A downward spiral? Research evidence on the relationship between poverty and natural resource degradation”, Euro Cereal 2011, Science and technology Meeting Real World challenges. UK.
-    Schumacher E. F. (1973). “Small is Beautiful: Economics as if People Mattered”. Harper & Row. New York.
-    Solow R. (1993). “Sustainability, an Economists Perspective”.  Economics of Environment (PP.179-187), Norton, New York.
-    Stiglitz E. Joseph: (2004). “The Role of Co-operatives in Globalization”. Columbia University, USA. International Conference on The Culture of Development, Globalization and Cooperative enterprise, Genoa, Italy July.
-    Wang Zegen / Liu Jianjun. “Sustainable Co-operative Research and Practice in Industries, Universities, and Research Institutes”. School of Civil and Architecture Engineering, Southwest Petroleum University, China.
-    World Commission on Environment and Development. Our Common Future. (1987). OxfordUniversity press, New York.