بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز (واحد پردیس)، دکتر اکبر شریفیان، هدی فتوت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

موضوع این پژوهش، تأثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز می‌باشد. کیفیت زندگی از جمله مسائل مهمی ‌است که ابتدا با گسترش همه جانبه فناوری و فرایند صنعتی شدن در کشورهای غربی مورد توجه‌اندیشمندان قرار گرفت.
همواره دانشمندان و محققان در پی یافتن عوامل تأثیرگزار بر کیفیت زندگی افراد بوده‌اند. زیرا عدم شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی مردم در قلمروهای گوناگون بشری، نه تنها پیامدهای غیر منتظره و ناگواری را به دنبال خواهد داشت، بلکه با کاهش میزان رضایتمندی از زندگی در میان افراد، جامعه، نیروی انسانی مولد و توانمند خود را نیز در طول زمان از دست خواهد داد.
در مجموع پذیرشی همگانی در ادبیات مرتبط با کیفیت زندگی وجود دارد که بهبود و پیشرفت سطح سرمایۀ اجتماعی می تواند در نهایت به افزایش کیفیت زندگی و رفاه مورد انتظار ختم شود. برای مثال در سال 2003« کمیسیون بهره وری استرالیا »[1] در گزارش خود عنوان نمود که « سطح پیشرفتۀ سرمایۀ اجتماعی که تبعیت از هنجارهای اجتماعی»[2] ، شبکه‌های خوب توسعه یافته و سطوح مرتبط با اعتماد را در بر می گیرد، عموماً دارای اثرات مفیدی در کیفیت زندگی می باشد.» (Productivity commission,2003:15-17)
در این تحقیق از روش پیمایش برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. فرضیات تحقیق نیز با استفاده از تئوری‌های موجود تدوین و داده‌های پژوهش هم با استفاده از نرم افزارهای موجود پردازش شده‌اند. پس از آزمون فرضیه‌های تحقیق، مشخص شد که متغیر سرمایه اجتماعی با ابعاد اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و شبکه اجتماعی رابطه معنادار و مستقیمی‌ با کیفیت زندگی دارد. جامعه آماری این پژوهش، تمام دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز (واحد پردیس) می‌باشند که از بین این جمعیت آماری، تعداد 374 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه انتخاب شدند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Capital and Quality of Life Case Study of Shiraz University Students (Pardis Branch)

چکیده [English]

The theme of this study is the impact of social capital on quality of life of student. Quality of life is an important issue which first attracted intellectuals due to widespread deployment of technology and industrialization process in Western countries.
Historically, scientists and researchers have sought effective factors on quality of life. Not unknowing such factors not only causes unexpected, harmful outcomes but also lower life satisfaction among individuals and communities would hurt productive and capable human resources along the time. Universal acceptance of the theoretical literature denotes improvement of social capital will lead to expected life quality and prosperity.
In this study, the survey method is used to collect data from 374 students of Shiraz Islamic Azad University. After testing the research hypotheses, results reveal that the variable of social capital with dimensions of and social trust, social participation and social networks, has direct correlation with quality of life.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Quality of life
  • social trust
  • Social Participation
  • social networking
-    اسمیت، دیوید. ام. (1380)، کیفیت زندگی: رفاه انسانی و عدالت اجتماعی، مترجم: حسین حاتمی نژاد و حکمت شاهی اردبیلی، فصلنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال هفدهم، شماره 186-173.
-        بهزاد، داود. (1384)، سرمایه اجتماعی بستری برای ارتقاء سلامت روان، فصلنامه علمی‌پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 6.
-    بیکر، واین. (1382)، مدیریت و سرمایه اجتماعی، ترجمه: سید مهدی الوانی و محمدرضا ربیعی، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، چاپ اول.
-        تاج بخش، کیان. (1384)، سرمایه اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه، ترجمه: حسن پویان؛ افشین خاکباز، تهران: نشر شیرازه.
-    غفاری، غلامرضا و نازمحمد اونق. (1385)، سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی: مطالعه موردی شهرستان گنبد کاووس، فصلنامه علمی‌پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 23.
-        فیلد، جان. (1384)، سرمایه اجتماعی، ترجمه: غلامرضا غفاری و حسین رمضانی، انتشارات کویر، تهران، چاپ اول.
-        کلمن، جیمز. (1377)، بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه: منوچر صبوری،  تهران: نشر نی، چاپ اول.
-        محمدی، محمد علی. (1384)،  سرمایه اجتماعی و سنجش آن، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، چاپ اول.
-    نجات، سحرناز. (1385)، بررسی مقایسه‌ای کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان سینه قبل و بعد از پرتودرمانی، دانشگاه علوم پژشکی شهید بهشتی.
 
-    Field, john et al (2000). Social capital and human capital revisited, in Baron, Stephan jhon field and tom.Schuller(eds).Social Capital : Critical Perspective Oxford :Oxford university press.
-    Field , j (2003), Social Capital, London : Rutledge.
-    Giovanni, A. paolo. (1999), “ Review of concept of quality of life : assessment and discussion of the present in chinical research. “Journal of Neph Dial Transplant., Vol. 14.
-    Harpham, T. (2004). Urbani zation and mental health in developing countries: A. Research Role for social scientist, public health professional and social psychiatrists, social science and medicine., Vol.39.
-    Kawachi, Ichiiro et al.(1997). “Does social capital have an economic payoff ? A cross – country investigation“, Quarterly Journal of Economics, 52, 4.
-    Putnam,R. D.(2000). Bowling Alone: The cCllapse and Revival of American Community. New York:Touchstone Books.
-    Productivity commission, (2003). “Social capital: Reviewing the concept and its policy Implication”, Commonwealth of Australia.
-    Rose, R.(2000). “ How much does social capital add to individual health? Asurvey study of Russians “ , social science and Medicine, 51.
-    Shalock, M.(2004) “ The quality of life : what we know and do not know”. Journal of Intellectual Disability Research, Vol 48 (3).
-    Stone & Huges.j,(2001).”Sustaning Communities: An Empirical Investigation of Social capital in Regional Australia.” Paper presented to SEGRA 2002  fifth national conference. 10-12 september 2001 Townssville.