خدمات مددکاری اجتماعی جهت سازگاری اجتماعی خانواده‌های دارای کودک کم‌توان ذهنی، دکتر طلعت اللهیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

از نظر تاریخی، خدمات مددکاری اجتماعی اولیه با دستگیری از افرادی که به نوعی اختلالات جسمی یا ذهنی داشتند شروع شد. به بیان دیگر، خدمات توان بخشی اولین خدمت رسانی مددکاران اجتماعی بوده  که در قالب سازگاری اجتماعی مطرح بوده است.
پژوهش حاضر با هدف اصلی برخورداری از خدمات اجتماعی برای دسته ای از کودکان کم توان ذهنی (سندرم دان) و چگونگی برخورد متخصصان با والدین در شهر تهران انجام شده است.
روش پژوهش کیفی توصیفی است و طی انجام مصاحبه عمیق با 170 مادر دارای کودک سندرم دان سوالات اصلی مطرح گردید. نتایج اصلی بدست آمده این بود که بیشتر مادران از برخورد پزشکان تجارب ناخوشایندی داشتند به طوری که رفتار و گفتار پزشکان باعث می‌شد مادران دچار ناامیدی و به هم ریختگی بیشتری شوند. بیشتر مادران اظهار می‌داشتند که دسترسی به خدمات توان بخشی برای کودکان آنها ضروری ولی در مراکز دولتی بسیار محدود و در مراکز خصوصی بسیار پر هزینه است.
این پژوهش نشان داد چنانچه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قبول مسئولیت نماید، با ارائه خدمات اجتماعی از طریق مددکاران اجتماعی می توان جهت سازگاری اجتماعی این خانواده‌ها و فرزندان آنها اقدام موثر بعمل آورد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social work Services for Families of Mental Disable Children To have Better Social Adjustment

چکیده [English]

Historically, social work began in the form of services for people with a disability. The aim of this research is to study social services for children with mental disability (focusing on Down syndrome) and how doctors and practitioners treat their parents in Tehran. The sample consisted of 170 mothers of children with DS, who experienced the difficulties of raising their children.
Findings revealed that the majority of the mothers had very unpleasant experiences of how doctors treated them. So that they were disappointed with negative attitudes of doctors and practitioners. The majority of mothers believed that their children were in need of rehabilitation services but governmental centers have long waiting list and private centers are very expensive.
This research suggests that if the Ministry of Health takes the responsibility of protecting DS children by providing social and rehabilitation services, it will help families to have better social adjustment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • social work services
  • Disability
  • Down syndrome
  • Family
  • Society
Ashman, A. (1998). Students with an intellectual disability, in Ashman, A. and Elkins, J. (eds). Educating children with special needs, 417- 461, prentice hall : Sydney.
- Brown, R. (1994). Down Syndrome and quality of life : Some challenges for future practice. Down Syndrome, research and practice, 2 (1), 19- 30.
- Bultler, s. (ed.) (1990). The exceptional child: An introduction to special education .Harcourt, Brace, Jovanovich: Sydney.
- Carney, T. (1993). Special needs human rights: Relational change under the rights banner. Australian Disability Review, No. 3.
- Casey, Kevin. (1994). Teaching children with special needs, Wentweoth Falls, New South Wales, Social Science Press.
- Cunningham, Cliff and Sloper, (1983). Patricia. Helping your handicapped baby. London, Souvenir Press.
- Fulcher, Gillian. (1988). Disabling Policies? A compavative approach to education policy and disability, London The Falmer Press.
- Heath, R. and Levin, P. (1991). “Cultural sensitivity in the design and evaluation of early intervention programmes”, in D. Mitchell and R. Brown, (eds.) Early intervention studies for young children with special needs, South Melbourne, Chapman and Hall Australia.
- Hornby, G. (1991). “Parent Involvement” in Roy Brown (eds.). Early intervention studies for young children with special needs, South Melbourne, Chapman and Hall Australia.
- Lejeune, Jerome. (1994). Current Down Syndrome research, Down Syndrome Down Under, Winter edition.
- Morales, Armando and Sheafor, Bradford. (1992). Social Work : A profession of many faces, Boston. Allyn and Bacon.
- Newton, Richard. (1992). Downs Syndrome, London, Optima.
- Sharifzadeh, Shirin. (1992). Families with middle eastern roots, in Eleanor Lynch and Marci Hanson (eds). Developing Cross- Cultural Competence : A guide for working with young children and their families, Baltimore, Maryland, Brooks.
- UNICEF. (1995). The rights of children with disabilities : child first, disabilities second, 14.
- Wolfensberger, Wolf. (1972). The principle of normalization in human services, Toronto, National institute on mental retardation.