گونه‌شناسی نظام‌های رفاهی در جهان، دکتر علی‌اکبر تاج مزینانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با عنایت به اهمیت مطالعات تطبیقی در زمینه بهره‌گیری از تجربیات و دستاوردهای دیگر جوامع در حوزه سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با رفاه اجتماعی، مقاله حاضر به دنبال ارائه چارچوبی برای این مطالعات از طریق شناسایی و معرفی مهم‌ترین نظام‌های رفاهی موجود در جهان می‌باشد. برای این منظور، ابتدا مهم‌ترین تلاش‌های نظری و تجربی برای ارائه گونه‌شناسی از نظام‌های رفاهی طی دو دهه گذشته مرور شده و کشورهای واقع در هر یک از گونه‌ها نیز تعیین شده‌اند. همچنین، عملکرد نظام‌های رفاهی گوناگون نیز بر اساس سه شاخص کاهش فقر، حمایت در برابر مخاطرات بازار کار و پاداش برای مشارکت در بازار کار مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، ویژگی‌های نظام‌های رفاهی در کشورهای در حال توسعه و کم‌تر توسعه‌یافته نیز بررسی شده و گونه‌های مختلف ترتیبات رفاهی این کشورها نیز معرفی شده‌اند. در پایان مرور مختصری نیز بر ویژگی‌های نظام رفاهی ایران بر اساس مفاد قانون اساسی و تحولات سال‌های اخیر صورت گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology Of Welfare Systems Around The World

چکیده [English]

Given the importance of comparative studies in order to utilize the experiences and achievements of other societies in the field of welfare policies and programs, the present paper is intended to provide a suitable framework for such studies by identifying and introducing the most prominent welfare systems around the world. To this end, firstly the most outstanding theoretical and empirical efforts in the field of welfare systems typology in the past two decades are reviewed and various countries which fall in each category are identified. Moreover, performance of various welfare systems is evaluated according to three indicators, namely: reduction in poverty, protection against labor market risks, and rewards for labor participation. Besides, characteristics of welfare systems in developing and less developed countries are studied and existing welfare arrangements in these countries are addressed. The paper ends with a brief review of the characteristics of the Iranian welfare system according to various provisions of the Iranian Constitution as well as the main developments in the welfare system of the country in recent years.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • social welfare
  • welfare system
  • Welfare state
  • typology
  • comparative study
ایرنا. (1389)، ضریب نفوذ بیمه‌های اجتماعی شاغلان به 90 درصد خواهد رسید، 28/11/1389، آن‌لاین:
http://irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30252604
- تابناک. (1389)، طرح مجلس برای ارائه رایگان خدمات اولیه درمانی، 10/05/1389، آن­لاین:              http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=111559
- قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران. (1385)، مشهد: به­نشر (انتشارات آستان قدس رضوی).
- نجم، لعیا (1387)، محاسبه خط فقر در ایران طی سالهای 85- 1383، آن‌لاین:                      http://www.cbi.ir/page/5351.aspx
- Arts, W. and Gelissen, J. (2002), Three worlds of welfare capitalism or more? A state- of- the- art report. Journal of European Social Policy, Vol 12 (2).
- Boeri, T. (2002), Let Social Policy Models Compete and Europe Will Win, conference in the John F. Kennedy School of Government, HarvardUniversity, 11- 12 April 2002.
- Bonoli, G. (1997) ‘Classifying Welfare States: a Two- dimension Approach’, Journal of Social Policy, 26 (3).
- Castles, F. G. and Mitchell, D. (1993), ‘Worlds of Welfare and Families of Nations’, in F. G. Castles (ed.). Families of Nations: Patterns of Public Policy in Western Democracies.Aldershot: Dartmouth Publishing Company.
- Esping- Andersen, G. (1990), The three worlds of welfare capitalism. Cambridge and Oxford: Polity Press.
- Eurostat (2001), Labour Force Survey. European Commission, Luxembourg.
- Ferrera, M. (1996), ‘The “Southern” Model of Welfare in Social Europe’, Journal of European Social Policy. 6 (1).
- Gough, I. & Wood, G. with Barrientos, A., Bevan, P., Davis, P., & Room, G. (2004), Insecurity and welfare regimes in Asia, Africa and Latin America: Social policy in development contexts. Cambridge: CambridgeUniversity Press.
- Korpi, W. and Palme, J. (1998), ‘The Paradox of Redistribution and Strategies of Equality: Welfare State Institutions, Inequality and Poverty in the Western Countries’, American Sociological Review. 63 (5).
- Leibfried, S. (1992), ‘Towards a European welfare state? On Integrating Poverty Regimes into the European Community’, in Z. Ferge and J. E. Kolberg (eds) Social Policy in a Changing Europe. Frankfurt am Main: Campus Verlag.
- May, M. (2008), The role of comparative study in social policy, in The Student Companion to Social Policy. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
- Saint, Arnaud, S. and Bernard, P. (2003), Convergence or Resilience? A Hierarchical Cluster Analysis of the Welfare Regimes in Advanced Countries. Current Sociology, September 2003, Vol. 51(5).
- Sapir, A. (2005), Globalisation and the Reform of European Social Models, Bruegel, Brussels. Downloadable from http://www.bruegel.org
- Siaroff, A. (1994), ‘Work, Welfare and Gender Equality: a New Typology’, in D. Sainsbury (ed.). Gendering Welfare States,London: Sage.
- Wood, G. and Gough, I. (2006), A Comparative Welfare Regime Approach to Global Social Policy. World Development, Vol. 34, No. 10.