دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، بهار 1390، صفحه 1-234