تأثیر میزان سلامت اجتماعی بر میزان رضایت شغلی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت لیزینگ ایران‌خودرو)، دکتر سیدعلی‌اکبر افجه، مریم سام آرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بقای هر سازمان به وجود کارکنان سالم آن بستگی دارد، البته سالم نه فقط از نظر جسمی، بلکه از نظر ابعاد گوناگون سلامتی. از این روی، این موضوع از دیرباز مورد توجه پژوهشگران علم مدیریت قرار گرفته است و تاکنون تحقیقات زیادی در زمینة سلامت جسمی، روانی، معنوی و... و تأثیر آنها بر ابعاد مختلف کار کارکنان و مدیران در سازمان‌ها انجام گرفته است؛ اما موضوع سلامت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد بسیار پراهمیت سلامتی، هنوز به میزان قابل توجهی مورد توجه پژوهشگران علم سازمان و مدیریت قرار نگرفته است.
این تحقیق، به بررسی تأثیر میزان سلامت اجتماعی بر میزان رضایت شغلی کارکنان در شرکت لیزینگ ایران‌خودرو می‌پردازد. در این تحقیق، میزان سلامت اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان به وسیلة پرسشنامه‌های استاندارد سنجیده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده که نهایتاً فرضیة اصلی این پژوهش مورد تأیید قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Social health on Job Satisfaction (Case study: the staff of Iran Khodro Leasing Company)

چکیده [English]

As we know the survival of any organization depends on the existence of healthy workers whether physically or spiritually. For many years researchers and scholars of management science has concentrated on this issue and numerous researches have been done in the field of physical, psychological and spiritual health and their influences on various aspects of the works of employees and managers in organizations. But the social health as one of the most crucial aspects of health has not been considered significantly by the scholars of organization and management science.
This study investigated the effect of social health on the level of job satisfaction in the Iran khodro leasing company. In this study, social health and job satisfaction has been measured by standard questionnaires. Multiple regression method was used for data analysis. And ultimately, the hypothesis that this research were based on was confirmed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Health
  • Social integration
  • social acceptance
  • Social Contribution
  • Social Actualization
  • Social Coherence
  • Job Satisfaction
حسینی، سیده فاطمه. (1388)، بررسی میزان سلامت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه علامة طباطبایی در سال 88-1387. پایان نامة کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، گروه مددکاری اجتماعی.
- شاکری­نیا، ایرج. (1376)،  امنیت و رضایت شغلی و بهداشت روانی، نشریة تدبیر، شماره 72.
- شهیدی، مرتضی. (1379)، بررسی جامعه­شناختی عوامل مؤثر بر رضایت­مندی شغل. مطالعه موردی: کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
- موسوی، میرطاهر. (1382)، مشارکت اجتماعی یکی از مؤلفه­های سرمایة اجتماعی. فصلنامة علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 23.
 
- Bandura, A. (1997). Self-efficacy pathway to childhood Depression. Journal of personality and Social psychology.
- Keyes, C. M. (1998). Social well-being, Social psychology Quarterly.
- Keyes C. M. (2002). The mental Health Continuum: From languishing to flourishing in life. Journal of Health and Social Research.
- Keyes C. M & Shapiro. A. (2004). Social well-being in the U.S.A Descriptive Epidemiology. In Orville Brim, Carol D. Ryff & Ronald C. Kessler (Eds). Healthing Are you? National study of well-being of Midlife, university of Chicago Press.
- Smith, P. C & Kendal. LM$Hulin, CL. (1967). Measurement of satisfaction in work and retirement, Chicago:Rand Monully. Vol 12.
- Spector, P, E.(1977) .The role of furstion in anti-social (behavior at work, in RA, housand o ask CA: sag, Introduction.