بررسی‌ مفهوم شادکامی اجتماعی و عوامل مؤثر برآن(مطالعه موردی در استان مرکزی)، دکتر جعفر هزار جریبی، رضا صفری شالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش به بررسی یکی از مهمترین موضوعات مطرح جامعه با عنوان احساس شادکامی  اجتماعی می‌پردازد زیرا اساس شادکامی بر نگرش و  ادراکات فرد مبتنی است و به حالتی اشارت دارد که از تجربه هیجان‌های مثبت و خشنودی از زندگی نشأت می‌گیرد. به لحاظ نوع روش تحقیق، پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی می‌باشد که در آن برای رسیدن به اهداف تحقیق از دو روش اسنادی و  پیمایشی  استفاده شد. بدین صورت که در بخش نظری از کتابها، مجلات و تحقیقات پیشین استفاده شد و  در بخش میدانی برای سنجش میزان شادکامی و عوامل تأثیرگذار بر آن از تکنیک پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل افراد 15تا65 سال ساکن در نواحی شهری و روستایی استان مرکزی است و حجم نمونه آن 2000 نفر است. نتایج حاصل از ترکیب گویه‌ها دربارة احساس شادکامی  اجتماعی در بین پاسخگویان  نشان می دهد که احساس شادکامی در بین 5/18 درصد از پاسخگویان در حد کم و خیلی کم می‌باشد و در مقابل 5/19 درصد پاسخگویان از احساس شادکامی بالایی برخوردار هستند و  62 درصد  هم احساس شادکامی خود را در سطح متوسط ارزیابی کرده‌اند.اما عوامل تبیین‌کننده شادکامی اجتماعی بر طبق مدل تحلیل  مسیر،  نشان می‌دهد که در ابتدا متغیر امید به آینده وارد معادله شده است، این متغیر دارای ضریب رگرسیونی 32/0 بر متغیر شادکامی اجتماعی می‌باشد و به عنوان مهمترین متغیر تأثیرگذار بر شادکامی اجتماعی می‌باشد. متغیرهای بعدی به ترتیب عبارتند از : احساس مقبولیت اجتماعی (با ضریب 28/0)، ارضای نیازهای عاطفی  (با ضریب 26/0)، بالا رفتن سن افراد  (با ضریب 08/0-)، احساس عدالت توزیعی (با ضریب 07/0)، فضای مناسب اخلاق عمومی (با ضریب 06/0)، عدم احساس محرومیت (با ضریب 05/0)، احساس امنیت (با ضریب 05/0) و  پایبندی به ارزشهای دینی (با ضریب 11/0)". در مجموع، متغیرهای مذکور توانسته­اند 55/0 درصد از تغییرات یا وایانس متغیر شادکامی اجتماعی را تبیین کنند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Concept of Social Happiness and Effective Factors on it

چکیده [English]

Present research deals with investigation of a key issue in each society; feeling social happiness. Feeling happiness is based on person's attitude and perceptions and expresses the condition that is emerged from experience of positive emotions and satisfaction of life. Using two methods of documentary and survey, present research is kind of co relational researches. Regarding this in the theoretical section, there is a review of books, journals and previous researches and in the other part in order to evaluate the amount of happiness and effective factors on it, questionnaire's technique was used for the sample of 2000 residents (15 up to 65 years old) of urban and rural areas of Markazi province.
Findings show that feeling of happiness among 18.5 percent of respondent is low and very low, whereas 19.5 percent of respondents have high feeling of happiness. Results show that 62 percent have evaluated their feeling of happiness in average degree. Due to the model of path analysis, among determinate factors of social happiness, , hope to future has been entered to equation as the first variable. The regression's coefficient of this variable on variable of social happiness is 0.32 and is known as the most important influential variable on social happiness. Other variables are feeling of social acceptability (with coefficient of 0.28), satisfaction of emotional needs (with coefficient of 0.26) aging (with coefficient of-0.08), feeling of distributive justice(with coefficient of 0.07), suitable atmosphere of public morality (with coefficient of 0.06), lack of derivational feeling (0.05) feeling of security (with coefficient of 0.05) and devotion to religious values (with coefficient of 0.11). As a whole mentioned variables have been able to determine 0.55 percent of changes or variance of social happiness

کلیدواژه‌ها [English]

  • Happiness
  • hope to future
  • satisfaction of needs
  • feeling of deprivation
آقازاده، آرش. (1383)، شور و شادکامی جوانان برای دستیابی به هویت ملی است، روزنامه ایران، 1/7/1383.
-­ ازکمپ، استوارت. (1370) روانشناسی اجتماعی کاربردی، ترجمه: فرهاد ماهر، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ دوم.
- الوانی، سید مهدی. (1378)، نظریه‌ برابری، مجموعه مقالات رفتار سازمانی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول.
- اینگلهارت، رونالد. (1373)، تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته صنعتی، ترجمه: مریم وتر، انتشارات امیرکبیر.
- خوش کنش، ابوالقاسم. (1386)، روابط ساده و چند گانه پیشایندهای شخصیتی، شناختی، مذهبی با احساس شادکامی و تاثیر این متغیر بر عملکرد تحصیلی و سلامت روانی، پایان نامه دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز  
- طباطبایی، ریحانه. (1382)، جوانان خونگرم ایرانی خوشبختی را در سرزمین ما جستجو می­کنند.
- ستوده، هدایت الله. (1378)، آسیب شناسی اجتماعی، انتشارات آوای نور، چاپ پنجم.
- صفدری، سلمان. (1374)، رضایت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پژوهشگری اجتماعی، دانشگده ادبیات، دانشگاه شهید بهشتی.
- کوهن، توماس. (1383) ساختار انقلاب‌های علمی، ترجمه: عباس طلاهری، تهران: نشر قصه.
- گودرزی، محسن. (1378)، رضایت از زندگی، کتاب تحولات فرهنگی در ایران، انتشارات روش.
- مازلو، آبراهام اچ. (1367)، انگیزش و شخصیت، ترجمه: احمد رضوانی، آستان قدس رضوی، چاپ اول.
ـ محسنی تبریزی, علیرضا. (1375)، بیگانگی مانعی برای مشارکت و توسعه ملی: بررسی رابطه میان بیگانگی و مشارکت اجتماعی ـ سیاسی, نامه پژوهش، شماره 1 مرکز پژوهشهای بنیادی.
- محمدی شکیبا، عباس. (1375)، بررسی عوامل مؤثر بر میزان اعتماد دانشجویان به اشغال‏کنندگان پایگاههای اجتماعی، پایان‏نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
- ورسلی،  پتز. (1373)، جامعه‌شناسی مدرن، ترجمه: حسن پویان، انتشارات چاپخش، چاپ اول.
- صفری شالی، رضا. (1380 و 1383)، بررسی رضایت و عوامل مؤثر بر آن در بین شهروندان تهرانی، مؤسسه فرهنگی خرد و جامعه.
 
-Argyle، M. (2001). The Psychology of Happiness. London. Routledge.
-Chaloupka & Risser، R. (2003). State of the art، public report of work package, No.1 http://www.factum.at/hotel/download/State-of-the-Art. pdf.
-Dorling، D. & ward، N. (2003). Social Science، Public Policy and Search for happiness.
- Fletcher. Ronald. (1956). “Human needs and social order”، Michal Joseph، London
- Fordyce، M.W. (2000). Human Happiness.
- Frankel, V.E. (1984). Man`s search for meaning: An introduction to logo therapy (I. Lach &G. W. Allport, Trans.) New York: pocket Books.
-Frank, J (1975). The role of hope in psychotherapy. International Journal of psychiatry.
- Goodman، L. (2002). What is happiness? Cosmic Link Magazine (www.Cosmiclink.Org(.
- Heylighen، f. (1999). Happiness.
 http://pespmc1.vub. ac.be/Happiness. Html.
- Mendoza، M.G، V.Napoli. (1995). “systems of society”، mami-dadc community colley. Sixth edition.
- Myers، D.G. (2000). Research based Suggestions for a happier life. http://www. davidmyers. org/ happiness/research/html.
Myers, D. and Diener, L. (1996). The pursuit of happiness. Scientific American, 274(May):45
- Seligman، E.P. (2003). Happiness: The three traditional theories. http://www.authentic happiness. Org/news/news6. html.
- Skousen، M. (2002). The four Sources of Happiness: Is Money one of them? http://www.fee.org/vnews. php?nid = 5137 & printable = y
- Sprott، J.C. (2005).  Dynamical Models of Happiness.   Nonlinear Dynamics، Psychology، and Life Sciences.
- Veenhoven، Ruut، Questions on happiness : Classical topic، modern Answers، blind spots. www.eur.nl/fsw/research/veenboven